Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Säkerhet i tunneln

I Västlänkens säkerhetskoncept under driftskedet ligger tyngdpunkten på strategier för utrymning och räddningsinsatser då dessa påverkar anläggningens utformning i stor utsträckning.

Utrymningskoncept

Risken är mycket liten, men om det sker en olycka eller om en brand uppstår i tunneln ska tåget i första hand köra ut ur tunneln innan det stannar. Om detta inte är möjligt ska Västlänken vara konstruerad så att utrymning kan genomföras på ett säkert sätt inne i tunneln.

Utrymning från tåg i tunnel

Sannolikheten att tåg behöver utrymmas i tunnel är liten, men inte så liten att den kan anses som försumbar. Brand kan till exempel orsaka att tåget stoppar och därför ska utrymningsvägar även finnas i tunnlarna. Utgångspunkten är att det ska gå att evakuera utan skador och att utrymningen ska vara möjlig utan assistans från räddningstjänsten, detta i enlighet med de krav som gäller för alla järnvägstunnlar inom EU.

En eventuell evakuering i tunnel sker efter det att tågtrafiken stoppats. Tågets personal ger instruktioner för hur evakuering ska ske. Evakuering sker längs tunneln på belysta gångytor med handföljare på båda sidor om tunneln tills man når en utgång via tunnelmynning, stationer eller särskilt anordnade utrymningsvägar till en säker plats i servicetunnel eller serviceschakt.

Serviceschakt och servicetunnel är metoder som är godkänd av EU. Lösningen med serviceschakt har ännu inte använts i Sverige men används i till exempel Österrike.

Räddningstjänstens insatser

Larm med angivande av tågets och brandens position ges till räddningstjänsten. Via stationer, tunnelmynningar, servicetunnel eller -schakt når räddningstjänsten lämpliga angreppspunkter. Under arbetets gång har utrymning och insatser via parallell servicetunnel respektive via serviceschakt utretts och jämförts. Delar av detta arbete har skett i samråd med räddningstjänsten under två scenariospel.