Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Omgivningens säkerhet

Trafikverket har genomfört analyser för att identifiera risker som kan uppstå i samband med Västlänkens trafik samt person- och godstrafik vid anslutningar vid Olskroken och Almedal.

Säkerhetsåtgärder markanläggningar

Olyckor i Västlänkens anläggning som kan drabba allmänheten handlar främst om tågurspårningar, bränder, olyckor med farligt gods på närliggande spår eller personolyckor på markspår utanför tunneln. För att minimera riskerna planerar vi även för åtgärder i våra markanläggningar.

Personolyckor på spår

Varje år skadas eller omkommer det människor i spår. Orsakerna till detta kan handla om obehörigt spårbeträdande eller att en person av en olyckshändelse kommer ut på spåret. Det kan också röra sig om att tåget spårar ur eller suicid (försök till självmord).

För att minska riskerna i Västlänkens anläggning kommer vi att genomföra en mängd olika säkerhetsåtgärder som ska skydda allmänheten från olyckor. Bland annat sätter vi upp stängsel och bygger planskilda korsningar. Vi kommer också att installera kameraövervakning och skyddsräler i spår.

I Olskroken och Almedal kommer det bli aktuellt att både flytta befintliga spår och bygga nya. Då avståndet minskar mellan spår och närmaste bebyggelse behöver vi införa säkerhetshöjande åtgärder. Skyddsmur ska därför byggas längs med spåren intill byggnader som ligger närmare än nio meter i Olskroken och tolv meter i Almedal.

Farligt gods

Farligt gods kommer inte att transporteras i Västlänken. Vid Olskroken och Almedal angränsar Västlänken till andra järnvägsspår där farligt gods transporteras. Ett utsläpp av farligt gods kan uppstå på grund av urspårning, avåkning eller kollision. På de platser som skyddsmur byggs så hindrar den även brandfarlig vätska att rinna mot byggnader vid läckage. Brandskyddsåtgärder införs dessutom för byggnader som ligger närmare än 25 meter från spårmitt.