Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

en väg

Väg 535, delen Åstebo–Bårhult

Trafikverket planerar att bygga om väg 535, delen Åstebo-Bårhult. Med hänsyn tagen till inkomna synpunkter och på uppdrag av Västra Götalandsregionen, genomför Trafikverket nu en kompletterande utredning för väg 535, Landvettervägen/Partillevägen.

Trafikverket Region Väst upprättade under 2016, på uppdrag av Västra Götalandsregionen, ett förslag till att förbättra väg 535, delen Åstebo-Bårhult, i Partille och Härryda kommuner. Efter genomgång av inkomna synpunkter framkom att många intressenter har efterfrågat en lösning som ser till helheten mellan E20 och väg 40. Västra Götalandsregionen har därför gett Trafikverket i uppdrag att göra en kompletterande utredning i frågan och inleda arbetet med en så kallad åtgärdsvalsstudie (ÅVS).

En ÅVS ser över upplevda brister i transportsystemet och tar hänsyn till alla trafikslag, alla typer av åtgärder samt kombinationer av dessa. I denna ÅVS kommer hela sträckan av Landvettervägen/Partillevägen från E20 till väg 40 att beaktas, utifrån befintlig sträckning. Med en bra helhetslösning i fokus kommer bland annat kollektivtrafikens krav på framkomlighet och tillgänglighet, vägens funktion i transportsystemet och systempåverkande effekter, behovet av viltpassager samt klimatperspektivet att uppmärksammas.

Arbetet med åtgärdsvalsstudien kommer att pågå under 2017.

Kontakt:
Patrik Benrick, Utredningsledare ÅVS Tvärförbindelse E20/väg 40, patrik.benrick@trafikverket.se, telefon 010-123 49 84. Trafikverkets Pressjour 0771-31 15 00.