Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 158, Hovåsmotet–Brottkärrsmotet

Göteborgs stad planerar för omfattande exploatering i anslutning till Brottkärrsmotet. Det innebär att trafiken på väg 158 kommer att öka. Målet med projektet är att bidra till ett mer hållbart resande och mindre biltrafik.

Granskning av vägplan

Den föreslagna vägplanen (ombyggnad av väg 158 mellan Hovåsmotet och Brottkärrsmotet med ett tillkommande buss-/samåkningskörfält i södergående riktning samt ramper vid Hovåsmotet) ställdes ut för granskning från den 27 april till den 18 maj 201. Fram till den 21 maj 2018 kunde synpunkter skickas in till Trafikverket.

Kungörelsedelgivning gjordes enligt delgivningslagen till berörd samfällighet, Göteborg Hovås S:4. Dessutom har delägarna i outredda samfälligheter informerats om granskningen genom samma annons.

Sträckan mellan Hovåsmotet och Brottkärrsmotet på väg 158, Säröleden, är under vissa tider på dygnet hårt trafikerad. I dag har vägen två körfält i norrgående riktning och ett körfält i södergående riktning. Göteborgs stad planerar för omfattande exploatering i anslutning till Brottkärrsmotet och Billdalsvägen genom bland annat två detaljplaner: Närcentrum vid Brottkärrsmotet och Norr om Uggledal (drygt 1 000 bostäder). Exploateringen kommer att medföra ytterligare trafikbelastning på väg 158. Det innebär att de problem med köer som i dag finns på väg 158 kommer att förvärras om vi inte vidtar några särskilda åtgärder för att motverka detta.

Hållbart resande

Det övergripande målet är ett mer hållbart resande med minskad biltrafik och ökad kollektivtrafik. Trafikverket har valt ett antal åtgärder utifrån en åtgärdsvalsstudie. Därtill har vi identifierat tre delmål med utgångspunkt i den problembild som vi tog fram inom ramen för åtgärdsvalsstudien. Dessa mål är förbättrad konkurrenskraft för kollektivtrafiken, förbättrad kösituation för biltrafiken och förbättrad trafiksituation på lokalvägnätet. Utöver detta är ett mål att bullersituationen inte ska förvärras av åtgärder längs sträckan.