Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 1939, Gråbovägen–Olstorpsvägen–Lundbyvägen, ombyggnad korsningar

Vi planerar att bygga om korsningarna Gråbovägen/Olstorpsvägen och Gråbovägen/Lundbyvägen för att skapa en säkrare trafikmiljö för oskyddade trafikanter. Vi planerar också för att bygga om två busshållplatser.

Korsningarna Gråbovägen/Olstorpsvägen och Gråbovägen/Lundbyvägen är olycksdrabbade och många oskyddade trafikanter vistas i området. Många av dem är skolbarn och ungdomar. Mitt på sträckan mellan korsningarna ligger två busshållplatslägen (hållplats Stora Lundby Kyrka) på ömse sidor om Gråbovägen. Där saknas i dag en trafiksäker koppling för oskyddade trafikanter.

Bredda och bygga vänstersvängfält

Vi ska göra korsningen mot Lundbyvägen säkrare genom att bredda den, införa ett vänstersvängfält samt bygga om passagen för gående och cyklister. Här samarbetar vi med Lerums kommun som bygger en ny gång- och cykelväg. Vid någon av de två ombyggda korsningarna ansluter Lerums kommun en gång- och cykelväg som kopplas ihop med den gång- och cykelväg som i dagsläget slutar i höjd med infarten till Stora Lundby kyrka. Läget för den nya gång- och cykelvägen är i dagsläget oklart, eftersom man måste ta hänsyn till trafiksäkerhet, naturvärden och kulturhistoriska värden. Utredning pågår, läs mer om kommunens planer på kommunens webbplats via länken nedan.
Ombyggnad av Gråbovägen (Lerum kommuns webbplats)

Ny cirkulationsplats

Korsningen mot Olstorpsvägen bygger vi om till en cirkulationsplats. I samband med det flyttar vi ner och tillgänglighetsanpassar hållplatsen Stora Lundby kyrka till ett nytt läge i direkt anslutning till cirkulationsplatsen. Vi bygger cirkulationsplatsen så att den sänker hastigheten på vägen förbi korsningen. På så sätt skapar vi en säkrare övergång för dem som ska ta sig till och från hållplatsen.

Dessutom tillgänglighetsanpassar vi busshållplats Gråbo industriområde (båda lägena) för att bussresandet ska fungera bättre för fler resenärer.

Byggstarten är beräknad till våren 2022 och vi räknar med att vara färdiga i slutet på sommaren samma år.