Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

en motorväg

E20, Göteborg–Örebro byggs ut för ökad framkomlighet och trafiksäkerhet

Arbetet med att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten på E20 fortgår. Planerade åtgärder som finns med i den nationella planen för transportsystemet är motorväg och mötesfri väg med mitträcke.

Hela E20 genom Västra Götaland ska byggas ut till mötesfri landsväg fram till år 2025. Vägstandarden blir huvudsakligen 2+2-väg och på några avsnitt 1+1-väg.

I den nationella planen för transportsystemet 2014-2025 inrymdes fem nya etapper utöver redan tidigare beslutade utbyggnader. Staten, Västra Götalandsregionen och flera kommuner satsade 4 miljarder kronor utöver tidigare beslutade satsningar på 2,5 miljarder kronor. Medfinansieringen från Västra Götalandsregionen, kommunalförbund och kommuner uppgår till cirka 1,35 miljarder kronor.

Syftena med E20-utbyggnaden är att förbättra trafiksäkerheten, bidra till regional tillväxt genom regionförstoring samt ge bättre förutsättningar för transporter på ett av Sveriges viktigaste godsstråk.

De fem nya etapper som tillkom genom ovan nämnda medfinansiering är Förbi-Vårgårda, Vårgårda-Vara, Förbi Skara, Götene-Mariestad och Förbi Mariestad. Tack vare denna medfinansiering blev andelen 2+2-vägar större än vad som tidigare planerats. Tidigare beslutade etapper är Tollered-Ingared, Genomfart Alingsås (nu vilande), Kristineholm-Bälinge, Alingsås-Vårgårda och Förbi Hova.

På de sträckor som byggs i nysträckning kommer befintlig väg att fungera som lokalväg vid sidan om ny E20, som med korta kompletterande sträckor kommer att ge ett sammanhängande parallellt allmänt vägnät längs med ny E20. Detta möjliggör att vissa av sträckorna med 2+2-sektion kan trafikregleras som mötesfri motortrafikled. Detta innebär förbud för långsamtgående fordon, cyklister och gående att använda E20 och att samtliga korsningar ska vara planskilda med god standard. Detta gör att trafiksäkerheten och framkomligheten kan förbättras ytterligare jämfört med mötesfri landsväg.

Sammanfattningsvis byggs motorväg från Alingsås till Vårgårda samt Tollered till Ingared. Mötesfri landsväg byggs från Vårgårda till Götene där anslutning till befintlig motorväg sker. Från Götene till norr om Mariestad, där väg 26 avviker från E20, blir det mötesfri motortrafikled. Totalt blir det cirka 56 kilometer 2+2-väg och övrig sträcka, cirka 19 kilometer, 1+1-väg.