Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

E20 Förbi Skara, delen Vilan-Dalaån

Arbetet med delen Vilan-Dalaån påbörjades i februari 2020 och innebär att cirka 7 kilometer av E20 ska byggas ut till mötesfri landsväg.

Projektet E20 Förbi Skara, delen Vilan-Dalaån, innebär att cirka 7 kilometer av E20 ska byggas ut till mötesfri landsväg. På en del av sträckan breddas den befintliga vägen till fyra körfält, två i vardera riktningen, och på en del blir det 1+1-väg med mitträcke.

Idag är den aktuella vägsträckan en ej mötesseparerad landsväg, cirka 12-13 meter bred, med en högsta tillåten hastighet på 80 km/tim. Korsningarna med de allmänna vägarna 2740 och 2736/2741 ska byggas om till planskilda korsningar. Enskilda vägar ska byggas om för att göra det möjligt att stänga ett stort antal mindre anslutningar. Efter ombyggnaden ska det inte finnas några korsningar kvar i plan och sträckan kommer att få föreslagen hastighet 100 km/tim.

En större passage för djur skapas också på sträckan, där E20 passerar Skaraberg. Det minskar den barriäreffekt som uppstår av att hela sträckan förses med viltstängsel.

Effekter av utbyggnaden

Trafiksäkerhet förbättras för alla trafikanter utmed sträckan. Åtgärden är också positiv för lokal och regional utveckling då den underlättar för näringslivets transporter och resor till arbete och utbildning. För det lokala jordbruket minskar risken för trafikolyckor, till priset av att tillgängligheten till E20 blir något sämre. Det lokala näringslivet har varit delaktiga i utformningen av enskilda vägar som ska ge möjligheter att stänga anslutningar till E20. Det minskar behovet för jordbrukare att använda E20 för transporter.

Trafikpåverkan under byggtiden

Trafikpåverkan under byggtid handlar framför allt om sänkt hastighet på delar av sträckan. Där nya broar och vägrör/trummor byggs kommer trafiken att ledas om på en tillfällig slinga bredvid schakten. Under korta perioder kan det bli aktuellt med trafik bara i ett körfält, men det normala kommer att vara två körfält med reducerad hastighet.

Effekter för cyklister och andra oskyddade trafikanter

Det kommer att byggas enskilda vägar som i framtiden kan användas av cyklister och andra oskyddade trafikanter. Det kommer att vara tillåtet att cykla även på nya E20, men förhoppningsvis väljer de flesta att cykla och gå på de enskilda vägarna i möjligaste mån.

Vägplanen, som beskriver det fastställda vägförslaget, finns under Dokument, Aktuella handlingar.