Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Arkiv för E20 Vårgårda-Vara

Här kan du läsa och ladda hem dokument för projekten inom E20 Vårgårda-Vara: delarna Vårgårda-Ribbingsberg, Ribbingsberg-Eling och Eling Vara.

E20 Vårgårda-Vara, delen Vårgårda-Ribbingsberg

Granskning av vägplan 28 januari-27 februari 2020

Plankarta 1 (pdf 1,3 MB)
Plankarta 2 (pdf, 930 kB)
Plankarta 3 (pdf, 1 MB)
Plankarta 4 (pdf, 1 MB)
Plankarta 5 (pdf, 1,2 MB)
Plankarta 6 (pdf, 1,5 MB)
Plankarta 7 (pdf, 1,3 MB)
Plankarta 8 (pdf, 1 MB)
Plankarta 9 (pdf, 670 kB)
Plankarta 10 (pdf, 1,2 MB)
Bilaga till plankartor (pdf, 457 kB)

Planbeskrivning (pdf, 6,8 MB)

Samrådsredogörelse (pdf, 877 kB)

Miljökonsekvensbeskrivning MKB (pdf, 13 MB)
MKB bilaga PM Skyddsbestämmelser (pdf, 9,5 MB)
MKB kartbilaga spridningskartor trafikbuller (pdf, 1,8 MB)

Illustrationskarta 1 (pdf, 2,4 MB)
Illustrationskarta 2 (pdf, 2 MB)
Illustrationskarta 3 (pdf, 2,4 MB)
Illustrationskarta 4 (pdf, 2 MB)
Illustrationskarta 5 (pdf, 2,5 MB)
Illustrationskarta 6 (pdf, 2,7 MB)
Illustrationskarta 7 (pdf, 2 MB)
Illustrationskarta 8 (pdf, 1,7 MB)
Illustrationskarta 9 (pdf, 1,5 MB)
Illustrationskarta 10 (pdf, 1,9 MB)

E20 Vårgårda-Ribbingsberg, samrådsunderlag

Samrådsunderlag för prövning av vattenverksamhet - Broar över Nossan och Öbrodiket 2019-11-27 (pdf, 6,3 MB)

Underlag till samråd E20 Vårgårda-Ribbingsberg, 17 januari-8 februari 2019

Översiktsplan Vägutformning och trafik
Översiktsplan 2 Vägutformning och trafik
Översiktsplan 3 Vägutformning och trafik
Översiktsplan och -profil

Samrådsunderlag E20 Vårgårda-Vara - Erosionsskydd i Afsåns norra och södra fåra

Beslut om val av korridor för E20 Vårgårda-Vara, delen Vårgårda-Ribbingsberg

Meddelande om ställningstagande för val av korridor
Underlag för val av korridor
Samrådshandling val av lokaliseringsalternativ

Vägplan E20 Vårgårda-Vara, delen Vårgårda-Ribbingsberg

Underlag för samråd alternativa lokaliseringar
Samrådshandling alt. lokaliseringar del 1
Samrådshandling alt. lokaliseringar del 2
Samtliga korridorer
Korridor Blå
Korridor Grön
Korridor Röd
Ortofoto samtliga korridorer
Ortofoto samtliga korridorer norra
Ortofoto samtliga korridorer södra
Kulturarvsanalysen del 1 (pdf-fil, 11,5 MB)
Kulturarvsanalysen del 2 (pdf-fil, 6,3 MB)
Intressekarta landskap
Intressekartor utom landskap
Bullerrapport del 1
Bullerrapport del 2
PM gestaltningsprogram (pdf-fil, 8,4 MB)
PM landskapsanalys del 1 (pdf-fil, 11,1 MB)
PM landskapsanalys del 2 (pdf-fil, 8,1 MB)
Teknisk PM risk (pdf-fil, 2,7 MB)
Naturvärdesinventering
Naturvärdesinventering kompl. naturvärdesobjekt
PM Biotopkartering och elfiskeundersökning Nossan
Grodinventering
Förutsättning grod- och kräldjur, fladdermöss, fåglar
Tekniskt PM Geoteknik
Tekniskt PM Avvattning Ledningar
Tekniskt PM Förorenad mark
Tekniskt PM Trafikanalys
Samrådsredogörelse
Barnkonsekvensanalys

E20 Vårgårda-Vara, delen Ribbingsberg-Eling

Granskningshandling Vägplan, delen Ribbingsberg-Eling

Plan- och miljöbeskrivning
Samrådsredogörelse
Plankarta 1
Plankarta 2
Plankarta 3
Plankarta 4
Plankarta 5
Plankarta 6
Plankarta 7
Plankarta 8
Illustrationskarta 1
Illustrationskarta 2
Illustrationskarta 3
Illustrationskarta 4
Illustrationskarta 5
Illustrationskarta 6
Illustrationskarta 7
Illustrationskarta 8
PM Trafikbullerutredning
PM Ljudutbredningskartor
PM Bullerskyddsinventering
Gestaltningsprogram

Samrådsmöte planutformning, delen Ribbingsberg-Eling
7 november 2017

Presentation på samrådsmöte
Illustrationsplaner
Plankartor

E20 Vårgårda-Vara, delen Eling-Vara

Vägplan Granskningshandling, E20 Vårgårda-Vara, delen Eling-Vara 
12 maj 2017

Samrådsredogörelse 2017-05-12
Plan- och miljöbeskrining 17-05-12 (pdf, 6 MB)
Plankartor
Illustrationsplaner

Särskilda utredningar
PM Byggnadsverk och beslut
Vägplan E20 Vårgårda-Vara, delen Eling-Vara 2K140005 (2017-05-12) pdf-fil, 4 MB)

PM Gestaltningsprogram
Vägplan E20 Vårgårda-Vara, delen Ribbingsberg-Eling och Eling-Vara 0L 140005 (2017-05-12) pdf-fil, 8 MB)

PM Trafikbullerutredning
PM Trafikbullerutrening 2N140002
2N120001
2N120002
2N140003
2N140004

Berörda kommunala planer
2C090001
2C090002
2C090003
2C090004

Ribbingsberg-Eling
Presentation Samrådsmöte delen Ribbingsberg-Eling 2017-01-18 Skede Samrådshandling
Vägförslaget Samrådshandling delen Ribbingsberg-Eling

Vårgårda-Ribbingsberg
Samrådsredogörelse Vårgårda-Ribbingsberg 2017-01-23
PM Översiktlig landskapsanalys med medborgardialog
Kartbilaga till medborgardialog
Barnkonsekvensanalys
PM Buller
Rapport Riskbedömning
Teknisk PM Avvattning och ledningar
Teknisk PM Bergteknik
Teknisk PM Förorenad mark
Teknisk PM Geoteknik
Teknisk PM Trafikanalys
Samrådsunderlag delen Vårgårda-Ribbingsberg 2016-12-12 (pdf 4,2 MB)
Arkeologiskt PM E20 Vårgårda-Ribbingsberg, 2016-10-21 (pdf-fil, 1,7 MB)
Naturvärdesinventering E20 Vårgårda-Ribbingsberg (pdf-fil, 10 Mb)

Övrigt
Översiktlig kulturarvsanalys E20 Vårgårda-Vara, 2016-07-07 (pdf-fil, 11 MB)
Ortofoton (pdf i nytt fönster)
Broschyr (pdf i nytt fönster)

Presentation Samrådsmöte delen Eling-Vara 2017-01-31 Skede Samrådshandling
Vägförslaget Samrådshandling delen Eling-Vara