Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Bakgrund och milstolpar

Området där projektet utförs är i ständig utveckling. Lundbyleden har därför idag delvis en annan funktion än då den byggdes. Detta är en av de orsaker till varför leden nu behöver byggas om.

Lundbyleden är utbyggd i omgångar under tider då staden kring leden hade andra funktioner än idag och har därmed brister i flera avseenden, exempelvis gällande trafiksäkerhet. Ett flertal olika åtgärder har de senaste åren genomförts på Lundbyleden. Under 2012 utfördes trafiksäkerhetsåtgärder mellan Inlandsgatan och Lindholmsmotet och ombyggnad av Lindholmsmotet har slutförts. 

2004 presenterade dåvarande Vägverket en idéstudie för Lundbyleden från Ringömotet till Lundbytunneln. Här gjordes en åtgärdsanalys enligt fyrstegsprincipen, som då var helt ny.

2008 tog dåvarande Vägverket fram en förstudie för sträckan Eriksbergsmotet–Ringömotet.

Flera alternativa lösningar för trafiksituationen på Lundbyleden studerades, men slutligen landade det i fyra delprojekt.

  • Trafiksäkerhetsåtgärder Ättestupan.
  • Ombyggnad Lindholmsmotet.
  • Ny trafikplats Kville.
  • Ombyggnad av Inlandsgatan.

2010 gjordes en genomförbarhetsstudie för delen Brantingmotet–Ringömotet där olika utformningar av en ny trafikplats studerades. Ett inriktningsbeslut fattades i samråd med Göteborgs Stad.

2012 skickades förfrågningsunderlag för upprättande av arbetsplan ut och tilldelning skedde 2012 i november. Upphandlingen överklagades i två omgångar och kontrakt kunde tecknas först i februari 2014.

Inledande projektering

Vägplan tas fram eftersom lagen förändrats och samrådshandling för ny trafikplats arbetades fram med en något förändrad utformning beroende på att kapaciteten i genomförbarhetsstudiens förslag var för låg.

Det konstaterades att järnvägsbron var en begränsning för att få till en bra lösning.

Förslag lyftes fram om att bygga ny dubbelspårsbro istället för att använda befintlig bro och bygga tillfälligt förbigångsspår över Lundbyleden.

Västsvenska paketet skjuter till pengar för att bygga dubbelspårsbro.

Brunnsbo Station

I och med beslutet om att bygga dubbelspår öppnas också möjligheten att bygga en station vid Brunnsbo.

Projektet lyfter frågan inför att väg- och järnvägsplan ska gå ut på samråd, men det saknas då finansiering.

Ett år efter plansamråd återkommer Västra Götalandsregionen och meddelar att nu finns pengar för en station.

Projektet kan inte ta in stationen i pågående planprocess utan omfattande tidsförlust och beslutar därför att göra en separat järnvägsplan för Brunnsbo station.

Sammanslagning av flera projekt till ett

Beslut fattas av Trafikverkets generaldirektör att Trafikverket inte tillåter annan att bygga järnvägsanläggning.

För projektet innebär det att tänkt korsning med Backavägen kommer att inrymma två byggherrar med minst var sitt kontrakt och ett antal underentreprenörer som skall samsas på 200 kvadratmeter med fyra broar, spårväg och station.

Beslut fattas om att slå samman projekten Gator vid Backaplan och Lundbyleden delen Brantingsmotet–Ringömotet samt att ett medfinansierings- och samverkansavtal skall tecknas.

2018 tecknades ett medfinansiering- och samverkansavtal mellan Trafikverket och Göteborgs Stad.

Förfrågningsunderlag för en TEM-entreprenad (Tidig EntreprenörsMedverkan) skickades ut.

2019 vann den kombinerade väg- och järnvägsplanen laga kraft.

Samma år tilldelades en TEM-entreprenör (Tidig EntreprenörsMedverkan) och arbetet med Fas 1 – vilket i stort innebar att ta fram en kostnadsbedömning för detaljprojektering och byggnation samt utföra nödvändiga optimeringar och utredningar – påbörjades.

Även en del tidskritiska Fas 2-arbeten – detaljprojektering och byggnation – med ledningsomläggningar påbörjades.

2020 togs ett beslut att inte avropa detaljprojektering och produktion (som var en option i TEM-entreprenaden, Tidig EntreprenörsMedverkan) då priset inte inrymdes inom projektets dåvarande budget och inte accepterades av beställaren.

TEM-entreprenören slutförde sina arbeten med ledningsomläggningar.

Projektet i stort påbörjade en omstart med en översyn av tid, kostnad och innehåll.

2021 slutför projektet omstarten, under vilken en uppdaterad kostnadsbedömning, fördjupad kunskap kring såväl geotekniska förhållanden som hantering av överskottsmassor, exempelvis berg-, jord- och lermassor, samt en ny tidplan har tagits fram.

Det reviderade medfinansierings- och samverkansavtalet mellan Trafikverket och Göteborgs Stad undertecknas av båda parter under mars månad. 

 

Utveckling av området kring Lundbyleden

Området där projektet ska genomföras är en del av det område som kallas Älvstaden, ett av Göteborg Stads prioriterade områden för omvandling och förtätning av staden. En vision för Älvstadens kommande utveckling togs fram under 2012. I den pekar man på vikten av att bygga samman staden över älven och skapa en stad med en stor variation av platser, bostäder och uttryck.

Läs mer om Göteborgs Stads planer för Centrala Älvstranden:
Länk till Göteborgs Stads hemsida, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om Göteborgs Stads planer för Backaplansområdet:
Länk till Göteborgs Stads hemsida, öppnas i nytt fönster.