Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Illustrationen visar ett stiliserat handslag
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Avtalet mellan Trafikverket och Göteborgs Stad är undertecknat för genomförande av projekt E6.21 Lundbyleden, Gator vid Backaplan samt Bohusbanan och Brunnsbo station

Finansieringen för projektet är nu beslutad och därmed kommer omstarten, som har pågått sedan februari 2020, att slutföras som planerat. Upphandling av totalentreprenad påbörjas i maj 2021 och entreprenaden beräknas starta i början av 2022.

Projektet syftar bland annat till att öka trafiksäkerheten och förbättra trafikflödet mellan Brantingsmotet och Ringömotet, möjliggöra stadsutveckling i området vid Backaplan samt bygga ut Bohusbanan till dubbelspår och skapa nya trafikeringsmöjligheter med en pendeltågsstation vid Brunnsbo.

Omstarten har bland annat resulterat i en uppdaterad kostnadsbedömning, fördjupad kunskap kring såväl geotekniska förhållanden som hantering av överskottsmassor, exempelvis berg-, jord- och lermassor, samt en ny tidplan.

Projektet går därmed in i en ny fas med att slutföra upphandlingen av en totalentreprenad med ett förfrågningsunderlag som skickas ut under maj månad 2021. Vi räknar med att få in anbud under december månad med målet att få en entreprenör på plats i början av 2022, för att sedan påbörja arbetet med projektering och därefter byggnation. Projektet kommer att ha en påverkan på Bohusbanan med en planerad längre avstängning under andra halvåret 2024, detaljplanering pågår. Vi planerar att slutföra projektet under 2027.

– Det är glädjande att vi nu gemensamt tar nästa steg i projektet, säger Jörgen Einarsson, regional direktör i Trafikverket i region väst.

Bakgrund

Vi som beställare – Trafikverket och Göteborgs Stad – fattade beslut om omstarten tillsammans när vi såg att den bedömda kostnaden inte skulle rymmas inom vår budget. Kostnaden bedöms nu vara över 2 miljarder svenska kronor, men kan variera beroende på anbudens storlek.

Vi fortsätter samarbetet där vi som beställare bidrar med värdefulla kunskaper som vi gemensamt kommit fram till, särskilt under det senaste årets arbete med fördjupade underlag.

Läs om projektets historik på sidan Bakgrund och milstolpar.

Fördjupning gällande omstartsarbetet och resultatet av det

Vi har under omstartsperioden höjt kunskapsnivån inom stora delar i projektet och tagit fram en strategi gällande hantering av överskottsmassor och förorenade massor. Ambitionen är att i största möjliga mån återanvända massor, exempelvis berg-, jord- och lermassor, inom projektet. Vi kommer även att upphandla anläggningar som tar emot överskottsmassor, vilka entreprenören kan leverera massorna till. Detta bedömer vi kommer att ge en lägre kostnadsbild totalt men även ge bättre förutsättningar för att säkerställa en hantering som följer alla miljökrav.

Vi har utfört ytterligare geotekniska undersökningar, som har ökat kunskapen om grundläggningsförhållanden och lämpliga produktionsmetoder.

Projektet har också tagit ett större helhetsgrepp kring trafikering under byggtiden, bland annat genom en utökad dialog med intilliggande projekt som både påverkas av vårt projekt och påverkar trafiken på Lundbyleden under byggtid. Ett pågående arbete med resvanepåverkan hinner i och med den nya tidplanen få en större effekt innan entreprenadarbetena påbörjas, vilket vi bedömer ger en positiv påverkan på trafikmängden som i förlängningen ger lägre utsläpp och bättre framkomlighet.