Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Illustration.

Illustrationen visar hur Lundbyleden och området vid Brunnsbo kan komma att se ut efter ombyggnad.

Lundbyleden, delen Brantingsmotet–Ringömotet

Lundbyleden behöver anpassas till den pågående förtätningen med bostäder, handel och andra verksamheter längs Norra Älvstranden och Backaplan, samt till nya infrastrukturprojekt.

Vi bygger om Lundbyleden mellan Brantingsmotet och Ringömotet

Lundbyleden sträcker sig från Bräckemotet i väst till Ringömotet i öst på Hisingen i Göteborg. Leden är en betydelsefull korridor för både godstransporter och arbetspendling och är en av Göteborgs mest trafikerade leder.

Lundbyleden är en av Sveriges äldsta motorvägar och länkar samman E6, E20 och E45 med väg 155 till bland annat Göteborgs hamn, bostäder och industrier i Torslanda samt Öckerö kommun. Idag upplevs Lundbyleden som svåröverskådlig och det är svårt att hinna orientera sig mellan trafikplatsernas av- och påfarter. Leden är dessutom hårt trafikerad, vilket periodvis innebär framkomlighetsproblem.

Lundbyleden behöver anpassas till den pågående förtätningen med bostäder, handel och andra verksamheter längs Norra Älvstranden och Backaplan, samt till nya infrastrukturprojekt

Ombyggnaden av Lundbyleden består av flera olika delar. Du kan läsa övergripande information om de olika delarna nedan. Mer detaljerad information finns att hämta i Plan- och miljöbeskrivningen, som är en del av väg- och järnvägsplanen.

Vi bygger om trafikplatser för ökad tillgänglighet

Projektet omfattar bland annat ombyggnad av trafikplatser på Lundbyleden. På sträckan mellan Brantingsmotet och Ringömotet har Lundbyleden två genomgående körfält i varje riktning och det finns fyra trafikplatser: Brantingsmotet, Leråkersmotet, Brunnsbomotet och Ringömotet.

Brantingsmotet – behålls med nuvarande utformning

Brantingsmotet kommer att behållas med nuvarande utformning och det skapas två genomgående körfält i båda riktningar. Kollektivtrafik går i blandtrafik tillsammans med övrig trafik.

Illustration
Leråkersmotet sett från öster 

Leråkersmotet – får ny och förbättrad utformning

Leråkersmotet får en ny och förbättrad utformning för trafiken i båda riktningar, med två körfält samt en påfartsramp i vardera riktningen. Leråkersmotet utformas som en trumpet vilket medför att trafikströmmarna ansluter och avgrenas till och från Lundbyleden utan att behöva korsa varandra. Trafik i västlig riktning från Tingstadsmotet mot Backaplan passerar via Kvillemotet eller Brantingsmotet.

Brunnsbomotet rivs – Kvillemotet byggs

Brunnsbomotet kommer att rivas och istället byggs ett nytt mot – Kvillemotet.

Illustration
Kvillemotet sett från öster 

Nya Kvillemotet med anslutning till Kvilleleden utformas som en trumpet, vilket medför att trafikströmmarna ansluter och avgrenas till och från Lundbyleden utan att behöva korsa varandra. Bron över Lundbyleden utformas med två körfält från Kvilleleden, som övergår till ett körfält för påfart österut på Lundbyleden via en trumpetutformning. Trumpeten anläggs mellan Lundbyleden och Hamnbanan. På bron inryms även ett körfält för motriktad trafik norrut mot Kvilleleden från Frihamnen och Brantingsmotet. Trafik från Tingstadstunneln och Ringömotet i västlig riktning kör via vänsteravfart på en rampbro med anslutning till Kvilleleden. Trafik från Marieholmstunneln och E6 norrifrån kör via högeravfart och ansluter till Kvilleleden eller det senare Leråkersmotet via en parallellramp.

Även Kungälvsleden (E6), som ligger i höjd med Brunnsbo, kommer att stängas och rivas och marken återställas efter att byggnationen är klar. I samband med att en ny bro för Bohusbanan anläggs kommer all trafik från Lundbyleden att ledas under denna. Detta skapar förutsättningar för längre vävningssträckor och innebär en effektivare trafiklösning.

Ringömotet – behålls med nuvarande utformning

Mindre anpassningar mot Lundbyleden.

Gång- och cykeltrafik

En gång- och cykelväg anläggs söder om Lundbyleden. Denna kommer att ansluta till den gång- och cykelväg som finns idag. I väst kommer den att gå i höjd med Frihamnsmotet och i öst i höjd med Brunnsbo. Gående och cyklister separeras och leds över Lundbyleden via en gång- och cykelbro vid Brunnsbo. Den nya gång- och cykelvägen blir överlag fem meter bred. I passagen förbi Leråkersmotet och Kvillemotet blir gång- och cykelvägen ungefär fyra meter bred.

Nytt trafikledningssystem med bättre information om störningar

Lundbyleden har i dagsläget ett antal trafikledningssystem men inget som är sammanhängande. Systemet klarar därför inte av att hantera trafiken under större störningar.

I samband med ombyggnaden kommer Lundbyleden att förses med ett heltäckande trafikledningssystem som stödjer både trafikanter och väghållaren i samband med störningar, kösituationer samt drift och underhållsåtgärder. Där kameratäckning saknas kommer vi att komplettera med nya kameror. På avfarten ned mot Tingstadstunneln, vid delningen mellan Marieholms- och Tingstadstunneln, placerar vi bommar och avstängningssignaler. Inför denna avstängningsplats kommer Lundbyledens trafikledningssystem att kompletteras med omställbara vägvisningsskyltar som hänvisar trafiken till annan väg vid en tunnelavstängning.

Här kan du läsa mer om hur trafikledning fungerar.

Nytt belysningssystem för tryggare miljö och bättre orienterbarhet

Den belysningsanläggning som finns idag på och kring Lundbyleden är föråldrad och har brister ur miljösynpunkt.

Belysningen för Lundbyleden kommer istället utformas som en modern och hållbar belysningsanläggning som belyser Lundbyleden så att den på ett naturligt sätt knyter an till anslutande vägar, avfarter, påfarter och angränsande stadsrum.

Gång- och cykelvägen belyses separat för att skapa en tryggare och mer attraktiv miljö för gång- och cykeltrafikanterna och utrymmen under broarna belyses även underifrån.