Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

På promenad med Trafikverket och Göteborgs Stad
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet har skickats till Mark- och miljödomstolen

Trafikverket har nu skickat in en ansökan om tillstånd för vattenverksamhet enligt miljöbalken för Hamnbanans sträcka Eriksberg-Pölsebo

Tillstånd av Mark och miljödomstolen är en förutsättning för att kunna bygga dubbelspår i tunnel på sträckan Eriksberg-Pölsebo.

Handlingar som beskriver skyddsåtgärder och miljökonsekvenser

Utredningar kring möjliga skyddsåtgärder och miljökonsekvenser har sammanställts i en teknisk beskrivning och i en miljökonsekvensbeskrivning, handlingar som ligger till grund för prövningen i Mark- och miljödomstolen. Handlingarna innehåller försiktighetsmått och skyddsåtgärder för att så långt som möjligt begränsa omgivningspåverkan. Enligt föreslagna villkor ska arbetena inte heller medföra några skador på de fastigheter i området som är berörda av projektet.

Det är sedan Mark- och miljödomstolen som fastställer och reglerar det som i miljöbalken kallas vattenverksamhet. Det vill säga, påverkan på grundvatten, men även följdverksamheter av vattenverksamheten såsom till exempel buller, vibrationer och utsläpp av vatten. De villkor som Mark- och miljödomstolen beslutar fokuserar framför allt på byggtiden.

Domstolen handlägger ärendet och tar emot synpunkter från sakägare

När ansökan nu lämnats in till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg övergår ärendet helt och hållet till domstolen. Det är alltså domstolen som framöver skickar ansökan på remiss och öppnar upp för och hanterar synpunkter från sakägare. Av tillgänglighetsskäl publicerar vi ansökningshandlingarna här på Trafikverkets webbsida.

Handlingarna som ingår i ansökan om vattenverksamhet hos Mark – och miljödomstolen (undantaget sakägarförteckning) hittas under fliken "Dokument" i högermarginalen. Där hittar du även Järnvägsplan och Miljökonsekvensbeskrivning.

För vidare information och för att följa ärendet se Mark och miljödomstolens webbplats.