Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Skydd av naturmiljön

Myndigheter samarbetar för skydda naturen vid Krokängsparken.

Den största miljöpåverkan och de största miljökonsekvenserna kommer att uppstå under byggtiden. Schaktarbeten, bergsprängningar, transporter, massförflyttningar, etablering av arbetsmaskiner, omläggning av vägar med mera kommer att medföra störningar av olika slag. Till följd av byggtidens störningar och tillfälliga avspärrningar kommer upplevelsevärdet att försämras i framförallt Krokängsparken som i nuläget används flitigt av närboende för promenader, motion, friluftsliv och rekreation. Fotbollsplanen i området kommer tillfälligt att flyttas. Påverkan under byggtiden anses som stor men också temporär och övergående i de flesta fall. När byggandet är avslutat och marken i området återställd med nya planteringar av träd, växter och utplacering av död ved, kan på sikt, goda livsmiljöer för flora och fauna skapas.

Trafikverket har tillsammans med park- och naturförvaltningen i Göteborgs Stad tagit fram ett särskilt dokument som visar hur Trafikverket planerar att arbeta för att minimera skador på naturen: "PM Åtgärdsplan för träd och naturmiljö, Hamnbanan". Du hittar dokumentet och övriga aktuella dokument i rutan efter denna text: "Aktuella dokument".

Åtgärder för att bevara träd och växter längs nya Hamnbanan

När projektet startade gjordes inventeringar av de naturområden som kommer att påverkas av bygget, och de användes som underlag för järnvägsplanens miljökonsekvensbeskrivning. Trafikverket och Göteborgs Stad har sedan fortsatt arbetet med att mäta in och inventera träd och parkmiljö för att få en överblick av trädens naturvärde och kondition.

Inventeringarna ligger också till grund för projekteringen av de tekniska handlingar som entreprenören senare ska bygga efter, det så kallade förfrågningsunderlaget. I projekteringen tas beslut om vilka anpassningar och skyddsåtgärder som kan utföras för att kunna bevara så många träd som möjligt. Besluten grundas på vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och miljömässigt motiverat.

Inventeringarna visar att det finns värdefulla naturmiljöer i området, främst i Krokängsparken och på Bratteråsberget, där beståndet av träd domineras av många äldre ekar. Övriga förekommande trädslag är björk, ask, lind, oxel, apel med flera samt buskskikt av bland annat hassel, druvfläder, rönn och nypon. Vid bangårdsområdet i Pölsebo har den fridlysta växten kalvnos påträffats. I Krokängsparken finns även flera olika arter av fladdermöss, en del intressanta lavar och svampflora samt insekter, många av dem knutna till den stora mängden död ved som finns i området.

Som det ser ut i dagsläget kommer vi att kunna bevara cirka 260 träd (de mörkgröna träden i kartbilden) inom arbetsområdet och inom det område som vi har nyttjanderätt för enligt järnvägsplanen för Hamnbanan, Eriksberg- Pölsebo. Vi kommer dessutom att bevara ytterligare 30 träd (alla ljusgröna träd i kartbilden) genom att tillfälligt eller permanent flytta dem.

I kartbilden kan du se en översikt över åtgärder för träden i och runt Krokängsparken. För mer detaljerad information, se bilagan till ”Åtgärdsplanen för träd och naturmiljö, Hamnbanan”.

Öppna bild som PDF (pdf-fil, 1, 46 MB, öppnas i nytt fönster)

Diagram över träden i  kartbilden

Siffrorna är ett arbetsmaterial och de kommer att förändras allt eftersom att fler utredningar av träden och arbetsmetod görs i projekteringsskedet.

Vi kommer att ta ner de träd som inte kommer att klara av en flytt, inte går att flytta, som inte är ekonomiskt rimliga att flytta eller som inte bedöms klara påfrestningarna som de kommer att utsättas för om de står kvar under byggtiden. Träden som måste tas ner är de röda träden i kartbilden. Under återställandet av grönområdena kommer vi att kompensera för de nertagna träden och för annan påverkan genom att bland annat plantera nya träd och placera ut grova stammar som död ved.

Under det fortsatta projekteringsarbete som nu genomförs arbetar Trafikverket vidare med att detaljstudera byggmetoder och arbetssätt, för att så få som möjligt av de träd som fortfarande utreds (alla blå träd i kartbilden) ska behöva tas ner.