Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Naturmiljön och byggstart

Hamnbanan får i och med utbyggnaden en ny sträckning som delvis ska gå i tunnel under grönområdena Krokängsparken och Bratteråsberget. Under byggtiden kommer därför naturmiljön och tillgängligheten att påverkas.

När byggnationen är klar blir det enklare att röra sig i området, närmiljön förbättras, och stadsdelar knyts ihop vilket möjliggör för fler bostäder.

Under byggtiden påverkas dock både Krokängsparkenparkens  naturmiljö och framkomlighet. I mitten av februari börjar vi ta ned en stor mängd träd och i samband med det hägnas parken successivt in. Entreprenören startar öster om Säterigatan, vid Bratteråsberget och fortsätter i riktning mot Krokängsparken. Under förra året anlades nya stigar för att parken fortsatt ska kunna användas för rekreation, även under byggtid.

Bevarande och nedtagning av träd
Göteborgs stad och Trafikverkets gemensamma utgångspunkt är att bevara så många träd som möjligt. Därför har vi flyttat cirka 20 träd tillfälligt eller permanent. Den stora eken som står bakom klubbhuset vid fotbollsplanen i Krokängsparken har förberetts för flytt under flera växtsäsonger för att kunna flyttas under kommande år till en ny plats i närheten. Även ett par hasslar på Krokängsberget kommer att flyttas tillfälligt.

De träd som kan sparas kommer att skyddas med tekniska lösningar som till exempel uppbindning, beskärning, eller inhägnad. Inom projektet får även samtlig byggpersonal en trädutbildning.

Ett stort antal träd som står i vägen för tunnelpåslagen behöver dock tas ned. Dessa arbeten inleds under mitten av februari. Det handlar om cirka 200 lövträd, varav ett 70-tal ekar i Krokängsparken och runt Bratteråsberget. När träden tas ned har Trafikverket ha biologisk sakkompetens tillgänglig för att kunna svara på frågor.

- Vi förstår om det kan kännas ledsamt när träden försvinner. Under hela projektets planering har vi tagit hänsyn till naturen i området. Järnvägens dragning är planerad utifrån parkens naturvärden, bl.a. för att kunna spara flera av de stora ekarna vid t.ex. fotbollsplanen, säger Otto Graffner, delprojektledare för miljöfrågor i Hamnbanan.

Så skyddas den biologiska mångfalden
Trafikverket kommer också att placera ut fladdermusholkar, mulmholkar och nedtagna träd som död ved för att för att kompensera för de äldre ihåliga ekar som kommer att tas ner. På så sätt skapas miljöer som är gynnsamma och värdefulla för fåglar, fladdermöss, insekter, mossor, lavar och svampar.

Öster om Bratteråsberget och vid Pölsebobangården kommer områden med grus och sand tillskapas som miljöer där mosshumla och kustbandbi kan trivas.

Kalvnos, som växer vid bangårdsområdet i Pölsebo, är rödlistad och fridlyst. Från den har frön samlats in och mer fröer drivs fram för att senare återplanteras i området.

Trafikverket planterar också ekar och andra lövträd där de tas ner och på andra näraliggande platser i Göteborg. Planeringen för hur parken ska återställas och vilken vegetation som ska planeras för har gjorts i samarbete med Göteborgs stad, Park och naturförvaltningen.


Vad händer med träden som tas ned?
I vårt moderna landskap finns inte längre grov död ved i samma utsträckning som tidigare. För att gynna den biologiska mångfalden placerar Trafikverket nedtagna träd i så kallade biodepåer, där en större eller mindre mängd träd läggs. Detta gör vi för att skapa gynnsamma miljöer för växter, djur och svampar som är beroende av gamla döende eller döda träd för sin överlevnad.

Läs mer om naturmiljön, Göteborgs stad, park och natur