Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Bevarande av naturmiljön

Vi fokuserar på att skydda naturen vid Krokängsparken.

Den största miljöpåverkan sker under byggtiden. Schaktarbeten, bergsprängningar, transporter, massförflyttningar, etablering av arbetsmaskiner och omläggning av vägar medför störningar. När byggandet är avslutat kommer marken i området att återställas. Nya träd planteras och växter planteras och död ved placeras ut. På sikt kommer det ge goda livsmiljöer för flora och fauna skapas. 

Trafikverket har  tillsammans med park- och naturförvaltningen i Göteborgs Stad planerat för hur skador på naturen kan minimeras under byggtiden.
Arbetet finns i  "PM Åtgärdsplan för träd och naturmiljö, Hamnbanan". 

De nya stigar och vägar som anlagts i parken kommer finnas kvar även efter byggtid och parken kommer återställas och åter bli ett grönområde för motion och friluftsliv.

Vi har inventerat naturen där vi bygger 
Vi har inventerat de naturområden som kommer att påverkas. Inventeringarna är underlag för järnvägsplanens miljökonsekvensbeskrivning. Trafikverket och Göteborgs Stad har mätt in och inventerat träden och parkmiljön för att få en överblick av trädens naturvärde och kondition.
Läs mer här:  "PM Åtgärdsplan för träd och naturmiljö, Hamnbanan". 

Inventeringarna ligger till grund för de tekniska handlingar som entreprenören bygger efter. Här står vilka anpassningar och skyddsåtgärder som kan utföras för så många träd som möjligt ska bevaras. Besluten grundas på vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och miljömässigt motiverat.

Värdefulla naturvärden i parken
Inventeringarna visar att det finns värdefulla naturmiljöer i området, främst i Krokängsparken och på Bratteråsberget. Här växer många äldre ekar. Övriga förekommande trädslag är björk, ask, lind, oxel, apel. Här finns även hassel, druvfläder, rönn och nypon. 

I Krokängsparken finns även flera olika arter av fladdermöss, olika lavar och svampar och insekter, många av dem knutna till den stora mängden död ved som finns i området.

Vid bangårdsområdet i Pölsebo växer den fridlysta växten kalvnos. Från denna samlar vi in frön som drivs upp. Sedan kommer växten att återplateras i naturen.

Bevarande av träd
Som det ser ut i dagsläget kommer vi att kunna bevara cirka 260 träd inom arbetsområdet och inom det område som vi har nyttjanderätt för enligt järnvägsplanen för Hamnbanan, Eriksberg- Pölsebo. Vi kommer dessutom att bevara ytterligare 22 träd genom att tillfälligt eller permanent flytta dem. Merparten har under 2019 flyttats till en depå vid Lundby nya kyrka.

Nedtagning av träd
Vi kommer att ta ner de träd som inte klarae av en flytt, inte går att flytta, som inte är ekonomiskt rimliga att flytta eller som inte bedöms klara påfrestningarna som de kommer att utsättas för om de står kvar under byggtiden. När vi har byggt färdigt och ska återställa grönområdena kommer vi att kompensera för de nertagna träden och för annan påverkan genom att bland annat plantera nya träd och placera ut grova stammar som död ved.