Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Skydd av naturmiljön Hamnbanan

Fokus på att skydda naturen vid Krokängsparken.

Naturmiljön kommer påverkas under byggtiden men också temporärt och övergående.Trafikverket har  tillsammans med park- och naturförvaltningen i Göteborgs Stad planerat för hur skador på naturen kan minimeras under byggtiden. Arbetet finns i  "PM Åtgärdsplan för träd och naturmiljö, Hamnbanan". Se dokumentet under "Aktuella dokument".

När byggandet är avslutat kommer marken i området att återställas, nya träd planteras och växter planteras och död ved placeras ut. På sikt kommer det ge goda livsmiljöer för flora och fauna skapas. Den största miljöpåverkan sker under byggtiden. Schaktarbeten, bergsprängningar, transporter, massförflyttningar, etablering av arbetsmaskiner och omläggning av vägar medför störningar.
 Vi kommer även behöva göra tillfälliga avspärrningar i parken som i nuläget används flitigt av närboende för motion, friluftsliv och rekreation. Även fotbollsplanen kommer tillfälligt att få flytta. 

 

Åtgärder för att bevara träd och växter längs nya Hamnbanan

När projektet startade gjordes inventeringar av de naturområden som kommer att påverkas. De användes som underlag för järnvägsplanens miljökonsekvensbeskrivning. Trafikverket och Göteborgs Stad har sedan fortsatt arbetet med att mäta in och inventera träd och parkmiljö för att få en överblick av trädens naturvärde och kondition.

Inventeringarna ligger också till grund för de tekniska handlingar som entreprenören ska bygga efter. I dessa handlingar tas beslut om vilka anpassningar och skyddsåtgärder som kan utföras för att kunna bevara så många träd som möjligt. Besluten grundas på vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och miljömässigt motiverat.

Inventeringarna visar att det finns värdefulla naturmiljöer i området, främst i Krokängsparken och på Bratteråsberget. Här växer många äldre ekar. Övriga förekommande trädslag är björk, ask, lind, oxel, apel. Här finns även hassel, druvfläder, rönn och nypon. Vid bangårdsområdet i Pölsebo växer den fridlysta växten kalvnos. I Krokängsparken finns även flera olika arter av fladdermöss, olika lavar och svampar och insekter, många av dem knutna till den stora mängden död ved som finns i området.

Som det ser ut i dagsläget kommer vi att kunna bevara cirka 260 träd (de mörkgröna träden i kartbilden) inom arbetsområdet och inom det område som vi har nyttjanderätt för enligt järnvägsplanen för Hamnbanan, Eriksberg- Pölsebo. Vi kommer dessutom att bevara ytterligare 22 träd genom att tillfälligt eller permanent flytta dem.

I kartbilden kan du se en översikt över åtgärder för träden i och runt Krokängsparken. För mer detaljerad information, se bilagan till ”Åtgärdsplanen för träd och naturmiljö, Hamnbanan”.

Öppna bild som PDF (pdf-fil, 1, 46 MB, öppnas i nytt fönster)

Diagram över träden i  kartbilden

Siffrorna är ett arbetsmaterial och de kommer att förändras allt eftersom att fler utredningar av träden och arbetsmetod görs i projekteringsskedet.

Vi kommer att ta ner de träd som inte kommer att klara av en flytt, inte går att flytta, som inte är ekonomiskt rimliga att flytta eller som inte bedöms klara påfrestningarna som de kommer att utsättas för om de står kvar under byggtiden. Träden som måste tas ner är de röda träden i kartbilden. Under återställandet av grönområdena kommer vi att kompensera för de nertagna träden och för annan påverkan genom att bland annat plantera nya träd och placera ut grova stammar som död ved.

Under det fortsatta projekteringsarbete som nu genomförs arbetar Trafikverket vidare med att detaljstudera byggmetoder och arbetssätt, för att så få som möjligt av de träd som fortfarande utreds (alla blå träd i kartbilden) ska behöva tas ner.