Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Bevarande av naturmiljön

Vi fokuserar på att skydda naturen vid Krokängsparken.

Naturmiljön kommer påverkas under byggtiden men också temporärt och övergående.Trafikverket har  tillsammans med park- och naturförvaltningen i Göteborgs Stad planerat för hur skador på naturen kan minimeras under byggtiden.
Arbetet finns i  "PM Åtgärdsplan för träd och naturmiljö, Hamnbanan". (Se dokumentet under "Dokument").

När byggandet är avslutat kommer marken i området att återställas, nya träd planteras och växter planteras och död ved placeras ut. På sikt kommer det ge goda livsmiljöer för flora och fauna skapas. Den största miljöpåverkan sker under byggtiden. Schaktarbeten, bergsprängningar, transporter, massförflyttningar, etablering av arbetsmaskiner och omläggning av vägar medför störningar.
 
Vi kommer behöva göra tillfälliga avspärrningar av en del vägar i parken. Därför har vi anlagt nya stigar och vägar så att den även under byggtid kan hållas öppen och användas för motion och friluftsliv.

Även fotbollsplanen kommer tillfälligt att få flytta. Den flyttas till Rosenhill. När bygget är klart bygger vi en ny fotbollsplan och en ny klubbstuga på nästan samma plats.


Åtgärder för att bevara träd och växter längs nya Hamnbanan

Vi har inventerat de naturområden som kommer att påverkas. Inventeringarna är underlag för järnvägsplanens miljökonsekvensbeskrivning. Trafikverket och Göteborgs Stad har sedan fortsatt arbetet med att mäta in och inventera träd och parkmiljö för att få en överblick av trädens naturvärde och kondition.

Inventeringarna ligger också till grund för de tekniska handlingar som entreprenören ska bygga efter. I dessa handlingar tas beslut om vilka anpassningar och skyddsåtgärder som kan utföras för att kunna bevara så många träd som möjligt. Besluten grundas på vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och miljömässigt motiverat.

Inventeringarna visar att det finns värdefulla naturmiljöer i området, främst i Krokängsparken och på Bratteråsberget. Här växer många äldre ekar. Övriga förekommande trädslag är björk, ask, lind, oxel, apel. Här finns även hassel, druvfläder, rönn och nypon. 

I Krokängsparken finns även flera olika arter av fladdermöss, olika lavar och svampar och insekter, många av dem knutna till den stora mängden död ved som finns i området.

Vid bangårdsområdet i Pölsebo växer den fridlysta växten kalvnos. Från denna samlar vi in frön som drivs upp. Sedan kommer växten att återplateras i naturen.

Som det ser ut i dagsläget kommer vi att kunna bevara cirka 260 träd inom arbetsområdet och inom det område som vi har nyttjanderätt för enligt järnvägsplanen för Hamnbanan, Eriksberg- Pölsebo. Vi kommer dessutom att bevara ytterligare 22 träd genom att tillfälligt eller permanent flytta dem. Merparten har under 2019 flyttats till en depå vid Lundby nya kyrka.
(Mer detaljerad information finns i under dokument  i ”Åtgärdsplanen för träd och naturmiljö, Hamnbanan”. )

Vi kommer att ta ner de träd som inte klarae av en flytt, inte går att flytta, som inte är ekonomiskt rimliga att flytta eller som inte bedöms klara påfrestningarna som de kommer att utsättas för om de står kvar under byggtiden. När vi har byggt färdigt och ska återställa grönområdena kommer vi att kompensera för de nertagna träden och för annan påverkan genom att bland annat plantera nya träd och placera ut grova stammar som död ved.