Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Malin Odenstedt Lindhe är Trafikverkets projektledare för delen Almedal–Mölnlycke. Foto: Johan Ekstam, Kasper Dudzik.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Förslag på nya korridorer för nya järnvägen förbi Mölnlycke

Läs en intervju med Trafikverkets projektledare om det aktuella projektläget på delen Almedal–Mölnlycke.

Malin Odenstedt Lindhe, projektledare för Almedal–Mölnlycke! Vad har hänt sedan sist?

– Vi har jobbat vidare med lokaliseringsutredningen och kan nu visa upp ett justerat förslag på de korridorer som tidigare presenterats. Vi jobbar nu med sex korridor-alternativ, tre genom Mölnlycke och tre söder om Mölnlycke.

– De tidigare korridorerna har justerats något utifrån de möjligheter och begränsningar som framkommit under lokaliseringsutredningen. Det har också tillkommit tre korridorer från utredningen om en tunnel för höghastighetstågen utanför Mölnlycke.

Se kartorna i det senaste informationsbladet

Hur ser de nya alternativen ut?

– De tre nya korridorerna skiljer sig inte längs Mölndalsåns dalgång och vid anslutningspunkterna till Västkustbanan från de alternativ som redovisats tidigare, utan det är österut och förbi Mölnlycke som det skiljer sig.

– De här nya alternativen kan anslutas till Mölnlycke station både från väster och öster med en så kallad bibana för regiontågen som ska stanna i Mölnlycke. Alternativen är tänkta att gå i tunnel hela vägen utom i området kring stationen. Då utredningen inte är klar är vi ännu inte säkra på om de nya alternativen är möjliga ur tekniskt och ekonomiskt perspektiv eller om de skulle fungera på ett bra sätt för järnvägstrafiken.

– Samtidigt som utredningen pågår så undersöker delen Mölnlycke–Bollebygd möjligheterna att begränsa intrånget i Mölnlycke centrum. Där tittar vi på flera olika lösningar för stationen med två alternativt tre spår inklusive befintlig Kust till kustbana istället för fem spår som är det ursprungliga förslaget.

Varför har ni tittat på en dragning utanför centrala Mölnlycke?

– Vi har fått många synpunkter om att vi borde utreda förutsättningarna för en alternativ dragning förbi Mölnlycke. Då skulle höghastighetstågen kunna passera utanför Mölnlycke och endast de regiontåg som ska stanna leds in till stationen. En sådan dragning skulle kunna ge möjlighet att begränsa påverkan på omgivningen och ge kortare restider för höghastighetstågen.

Varför tittar ni inte på alternativ norr om Mölnlycke längs med väg 40?

– En förutsättning som vi har med oss från tidigare utredningar är att behålla ett centralt stationsläge i Mölnlycke för de regiontåg som ska gå på höghastighetsjärnvägen och stanna i Mölnlycke. Vi har nu i samband med att vi utrett alternativ förbi Mölnlycke gjort en ny bedömning om det är tänkbart att gå längs väg 40. En sådan placering är inte möjlig att ansluta på ett bra sätt till Västlänken vilket skulle innebära att regiontågen inte skulle kunna trafikera de framtida stationerna Korsvägen och Haga. Detta ihop med att en placering längs väg 40 inte skulle möjliggöra en anslutning till Mölnlycke station gör att vi inte går vidare med det alternativet.

Får vem som helst lämna synpunkter?

– Ja, men i det här tidiga skedet av planeringen väger kommunernas och länsstyrelsens synpunkter extra tungt.

Vad gör ni med synpunkterna?

– Hittills har vi fått in över 100 synpunkter. Vi går igenom alla löpande och tar med dem i vårt arbete. Synpunkterna kommer att kommenteras i samrådsredogörelsen som tas fram under planeringsprocessen. För att få med dina synpunkter i samrådredogörelsen som bifogas till remissen av lokaliseringsutredningen som skickas ut till kommuner och länsstyrelse i höst, så behöver vi ha din synpunkt senast 23 juni 2016.

När beslutas vilken korridor det blir?

– Trafikverket kommer att kunna fatta beslut första halvåret 2017. Tidpunkt för val av korridor kommer dock med stor sannolikhet påverkas av Sverigeförhandlingen som ska slutredovisa sitt uppdrag till regeringen senast sista december 2017.