Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Social hållbarhet i fokus för höghastighetsjärnvägen

När vi planerar var höghastighetsjärnvägen ska dras, så tittar vi också på de sociala aspekterna. Det handlar om att människor ska kunna ta sig till jobb och skola, ströva i skog och mark, besöka kulturminnen, och ha tillgång till sjöar och promenadstråk.

Redan på 1980-talet satte FN hållbar utveckling på den globala agendan, och fortfarande idag har den sin givna plats där.

”Vi ska tillfredsställa dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina”, skrev FN-kommissionen i den uppmärksammade rapporten ”Vår gemensamma framtid” 1987. I rapporten introducerades tre perspektiv för en hållbar utveckling: de sociala, ekologiska och ekonomiska perspektiven.

Trafikverket har som uttalat mål att bidra till att ett flertal nationella hållbarhetsmål uppfylls.

Vad är social hållbarhet?

Mia Becker

Social hållbarhet handlar om att tillgodose samhällets behov av hållbar rörlighet idag, men också i framtiden. Det övergripande transportpolitiska målet är ”att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet”.

– Den nya järnväg som vi planerar ska tillgodose behovet av hållbar rörlighet både nationellt och regionalt. Rörligheten innebär att kunna ta sig till och från jobbet och skolan. Det är viktigt av utvecklings- och försörjningsskäl för alla människor. Och av ekologiska skäl så måste transporterna bli mer hållbara än de är idag. Att resa på järnväg är i sig energieffektivt, säger Mia Becker, miljöspecialist i höghastighetsjärnvägsprojekten Göteborg–Borås och Hässleholm–Lund.

Järnvägen ska främja rörlighet och rekreation

Individens rörlighet är ett fokusområde i det sociala hållbarhetsperspektivet: möjligheten att ta sig dit man måste kunna ta sig, till ett så lågt pris för miljön och klimatet som möjligt. Men det handlar också om förmågan för människor att nå annat än jobb och skola.

– Social hållbarhet innefattar även människans tillgång till en bra fritidsmiljö. Både nu och i framtiden ska människor kunna ta sig ut i rekreationsområden, besöka kulturminnen, slappna av i naturen med mera, på ett tryggt och säkert sätt. Höghastighetsjärnvägen ska främja detta, och så långt det är möjligt ska den inte bli en barriär för människors tillgång till fritidsmiljön, säger Mia Becker.

Social hållbarhet innefattar bland annat människans tillgång till en bra fritidsmiljö

Sociala värden kartläggs

Exempel på värden inom social hållbarhet är rörlighet, möjlighet för individen att utvecklas och försörja sig, och rekreationsmöjligheter. När Trafikverket planerar, och sedan bygger, höghastighetsjärnvägen så sker det i ett samhälle som redan finns, med tillhörande sociala värden. Därför gör man en särskild analys för att ta reda på hur den sociala miljön ser ut.

– Ett arbete i lokaliseringsutredningen är den så kallade sociala konsekvensanalysen, där vi kartlägger vilken påverkan olika järnvägskorridorer kan få på den sociala miljön.

Och hur går en sådan konsekvensanalys till?

– Genom samråd, bland annat med kommunerna i området, skapar vi och konsulten som gör lokaliseringsutredningen åt oss, en förståelse om vilka sociala värden som finns. Sociala värden är bland annat en god boendemiljö, god hälsa och möjligheten till rekreation och rörlighet: gång- och cykelstråk, löpspår, sjöar, och så vidare, säger Mia Becker.

Möjligheten att göra sin röst hörd

Allmänheten är en viktig röst i lokaliseringsutredningen kring järnvägen som pågår just nu. Trafikverkets samråd med befolkningen i utredningsområdet är en viktig möjlighet för Trafikverket till ömsesidigt utbyte av information och dialog med allmänheten.

– Alla grupper i samhället ska ha samma möjlighet att göra sin röst hörd. Då är det kanske så att vi måste vidga samrådsbegreppet lite; att komma till ett möte på kvällen kanske inte passar alla. Idag ser vi till att ha kanaler i sociala medier, kontaktvägar på nätet och liknande dit folk kan gå för att ha en dialog med oss. Att alla blir lyssnade på är oerhört viktigt för Trafikverket, utifrån ett socialt hållbarhetsperspektiv, säger Mia Becker.

Bild på barnvagnar i skogsmiljö
Det är viktigt att ta in barn och ungdomars perspektiv

En annan viktig röst är barnens:

– Det är ett tydligt mål att ta in barn och ungdomars perspektiv. Det måste givetvis göras på ett lite annat sätt än med vuxna människor, men det är viktigt eftersom det knyter an till det stora perspektivet: att tillgodose dagens generations behov, utan att förhindra de kommande generationernas möjlighet att göra detsamma.

I höst fortsätter vi med två artiklar till om hur vi arbetar med hållbarhet. Nästa artikel ska handla om det ekologiska hållbarhetsperspektivet, sedan kommer en om det ekonomiska perspektivet.