Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

"Hållbarhet är en viktig del när vi bedömer var järnvägen kan byggas"

Samrådet om den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås pågår just nu och vi tar emot synpunkter på de korridorer och stationslägen vi föreslår som tänkbara för den nya järnvägen. I planeringen är en så kallad hållbarhetsbedömning en central del.

Hej Jeanette Svensson! Du arbetar med hållbarhetsfrågor i planeringen av den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås. Just nu är ju våra förslag på stationslägen och järnvägskorridorer (de stora områden som järnvägen skulle kunna dras inom) i fokus för vårt pågående samråd. Att det är just dessa förslag vi har beror på flera faktorer, men hållbarhet är en del. Kan du förklara vad hållbarhet är egentligen?

Hållbarhet är ett begrepp som har tre dimensioner. Vi pratar om ekologisk hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och social hållbarhet.

Ekologi och hållbarhet är kanske de två begrepp som man lättast kopplar samman: något som är hållbart ska inte belasta ekologiska system, vattenkvalitet eller luften vi andas. Men hur bedömer man järnvägskorridorerna utifrån ekologisk hållbarhet?

Ekologisk hållbarhet handlar om att förstå hur ekosystemen i det område vi utreder bidrar till ett långsiktigt upprätthållande av livsnödvändiga funktioner till generationerna som lever nu, och de generationer som kommer efter oss. Här bedömer vi vilken potentiell påverkan en viss lokalisering av järnvägen har, både i byggfas och när järnvägen står klar och är i drift.

Jeanette Svensson, ansvarig för hållbarhetsbedömning för den nya järnvägen. 

Social hållbarhet då, vad är det?

I den sociala hållbarhetsdimensionen är människorna inom och runtomkring vårt utredningsområde för järnvägen i fokus. Som individer, men också på gruppnivå. Vi bedömer hur vår lokalisering av järnvägen påverkar sådant som skapar en bra vardag för människor oavsett boplats, kön, ålder och socioekonomi. Alla ska i möjligaste mån ha tillgång till utbildning, försörjning och boende.

Hur applicerar man den sociala hållbarhetsdimensionen på de förslag på järnvägskorridorer som nu tagits fram?

Vi bedömer fem saker: landskapets form och dess upplevelse, vardagslivet, den sociala balansen, hälsa och säkerhet, och kulturmiljö. Vi eftersträvar platser som främjar hälsa och trivsel genom aktiviteter och trygga, säkra boendemiljöer. För att järnvägen ska bidra till en bra vardag så ingår att resan med järnvägen är attraktiv, med smidiga byten och utblickar från tåget över landskapet.

Den tredje hållbarhetsdimensionen är ekonomisk hållbarhet. Förklara!

Ekonomisk hållbarhet handlar om att se ekonomin som ett medel för att uppnå mål för social hållbarhet, inom ramarna för vad som är ekologiskt hållbart. Största nytta för både samhällsekonomin och sociala värden ska uppnås till lägsta kostnad för samhällsekonomin, med hänsyn och anpassning till ekologiska värden.

Hur uppnår man de målen?

Det kräver kostnadseffektiva och innovativa lösningar, som också ska vara hållbara och robusta över tid. Vi mäter detta med hjälp av livscykelkostnader där man bedömer alla kostnader över en lösnings livscykel, från inköp till avveckling. För järnvägen mellan Göteborg och Borås handlar det också om att bedöma lokalisering utifrån nyttor som korta restider, och att bedöma hur järnvägen kan bidra till inkomster i näringslivet, jobbskapandet och fastighetsmarknaden på lokal och regional nivå.

Hållbarhetsbedömning av parametrarna inom de tre hållbarhetsdimensionerna, för ett hypotetiskt korridoralternativ.  

Det finns fortfarande flera tänkbara korridorer och stationslägen kvar i utredningen. Hur påverkar hållbarhetsbedömningen de alternativ som slutligen kommer att väljas?

Hållbarhetsbedömningen ger kunskap om hur olika alternativ står sig mot varandra ur de tre hållbarhetsdimensionerna och är en central del för utvärdering och avgränsning av lokaliseringsalternativ. För de alternativ som blir kvar efter samrådet kommer vi att göra en sammanvägd bedömning, där hållbarhetsbedömningen är en del.

Är bedömningen av järnvägskorridorerna klar nu, eller kan korridorerna ändras?

Vi är i ett tidigt skede i utredningen och bygger fortfarande upp vår kunskapsbas, genom till exempel naturvärdesinventeringar. Pågående samråd är också en viktig del i att samla in kunskap. Kunskapen som vi samlar in kommer att hjälpa oss när vi ska välja den korridor, det område, som järnvägen ska byggas inom

Så om man som boende har någon kunskap om sitt närområde som man inte tycker att Trafikverket tagit med i bedömningen, så lönar det sig att lämna en synpunkt?

Ja, då ska man gå in i vår interaktiva karta och lämna sin synpunkt – eller skicka den till oss med posten. Vi tar emot synpunkter i detta samråd till och med den 6 november.