Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bilden föreställer tåg i skogslandskap och en pratbubbla med korta frågor
Denna nyhet är äldre än 6 månader

”Varför följer ni inte bara väg 40 där det redan finns en barriär i landskapet?” och andra saker som ni undrar över

Ni ställde många frågor till oss under höstens samråd. Kul! Här samlar vi svaren på era vanligaste frågor.

Varför samråder ni och visar material innan ni utrett mer?

Syftet med samråden är att få in kunskap om området som vi utreder och att få synpunkter på utredningen under arbetets gång. Vi samlar in kunskap och synpunkter från allmänheten, men även från berörda kommuner, region, länsstyrelse, statliga myndigheter och organisationer. Synpunkterna och kunskapen hjälper oss i vårt arbete när vi nu går vidare i processen och bedömer konsekvenser för förslagen på korridorer och stationsalternativ samt gör en sammanvägd bedömning. Det är viktigt för oss att visa vårt underlag under arbetets gång för att få synpunkter som kan hjälpa oss framåt i processen.

Till vårens samråd kommer hela utredningen av korridorer att vara klar. Utifrån den sammanvägda bedömningen presenterar vi ett fåtal korridorer för hela sträckan som vi även föreslår en rangordning för.

Varför beskrev ni inte miljökonsekvenser under höstens samråd?

Inför höstens samråd hade vi identifierat möjliga alternativ för lokalisering som ska studeras vidare i utredningen. I det arbetet var miljöbedömningen en viktig del. Samtidigt bygger vi fortfarande upp vår kunskapsbas i utredningen, genom till exempel naturvärdesinventeringar. Höstens samråd var också en viktig del i att samla in kunskap till miljökonsekvensbeskrivningen. Utifrån insamlat underlag gör vi nu miljökonsekvensbedömningar och till vårens samråd kommer miljökonsekvenserna att vara beskrivna för de studerade alternativen.

Varför rustar ni inte bara upp den gamla järnvägen?

För att klara en ökad och mer pålitlig tågtrafik behöver vi både bygga ut vårt järnvägssystem och rusta de befintliga banorna. Sträckan Göteborg–Borås är ett av Sveriges största pendlingsstråk och också en del i de nya stambanorna mellan Stockholm och Göteborg/Malmö. Kust till kustbanan är utformad på ett sådant sätt att den inte går att bygga om för de höga hastigheter som krävs för de nya stambanorna. Den går inte heller via Landvetter flygplats, vilket är ett av ändamålen med den nya järnvägen. Därför kommer den nya järnvägen att gå i en helt ny sträckning.

Vad händer med den gamla järnvägen?

Kust till kustbanan kommer att vara kvar för både person- och godstrafik mellan Göteborg och Borås.

Trafikverket genomför en åtgärdsvalsstudie i stråket Göteborg–Borås. Syftet med studien är att klargöra vilka åtgärder som krävs på Kust till kustbanan och väg 40 för att möta framtida transportbehov för både gods- och persontrafik. Studien bedrivs parallellt med lokaliseringen av den nya järnvägen.

Varför följer ni inte bara väg 40 där det redan finns en barriär i landskapet?

I en lokaliseringsutredning ska alla alternativ som uppfyller den nya järnvägens ändamål prövas. Därför kommer olika korridoralternativ mellan Göteborg–Borås att utredas och bedömas. För att möjliggöra hastigheter upp till 250 kilometer i timmen krävs det att järnvägen utformas med stora radier och små lutningar. Detta ger en relativt rak och plan järnväg, rakare och planare än vad vägen är. Det finns alternativ som delvis följer väg 40, men järnvägen kommer aldrig att fullt ut kunna följa precis längs vägen.

Den nya järnvägens ändamål beskrivs i samrådshandlingen kapitel 1.6.2. som du hittar på sidan Dokument under Aktuella handlingar under rubriken Lokaliseringsutredning samrådshandling 2020-09-09

Hur nära järnvägen kan jag bo?

När vi utreder olika alternativ för var järnvägen ska dras så försöker vi hitta en lokalisering där vi påverkar omgivningen så lite som möjligt samtidigt som vi får ut största möjliga nytta. Det går naturligtvis inte att undvika påverkan helt. Hur järnvägen påverkar enskilda fastigheter och på vilket sätt påverkan kan minskas eller om fastigheten behöver lösas in kommer att utredas och beskrivas mer i detalj i det fortsatta arbetet med järnvägsplan när vi utreder var järnvägen ska gå inom beslutad korridor. Det finns inget bestämt avstånd hur nära järnvägen man kan bo, utan det är beroende av olika faktorer såsom tågens hastighet, typ av tåg, hur landskapet är runt omkring, möjlighet till bullerskydd, typ av hus med mera.

För dig som lämnat synpunkt under höstens samråd

Vi arbetar nu med att sammanställa alla synpunkter och yttranden från berörd allmänhet, kommuner, myndigheter med flera. Detta kommer att sammanfattas och redovisas i en samrådredogörelse, där vi också svarar på hur vi beaktar synpunkterna i det fortsatta arbetet med lokaliseringsutredningen och miljökonsekvensbeskrivningen. Vid samrådet till våren publiceras samrådsredogörelsen för höstens samråd. Vill du se samrådsredogörelsen från det första samrådet som hölls våren 2020 finns den på sidan Dokument i Aktuella handlingar under rubriken Övriga aktuella handlingar.

Läs mer om vår planläggningsprocess på startsidan under rubriken Så här planerar vi.

Läs mer: Fler frågor och svar om den nya järnvägen