Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Hållbarhetsbedömningen - en viktig del i lokaliseringsutredningen

I lokaliseringsutredningen för Göteborg–Borås har hållbarhetsbedömningen spelat en viktig roll. I utredningen har alla tre aspekter av hållbarhet fått ta lika stor plats och hela organisationen har varit involverade i arbetet.

För att få kunskap om hur olika alternativ på lokalisering står sig mot varandra ur hållbarhetssynpunkt görs en hållbarhetsbedömning. Alla tre dimensioner av hållbarhet bedöms; ekologisk, social och ekonomisk.

– Trafikverket har ett uppdrag att bidra till en hållbar utveckling och metoden ska tillgodose det målet. Vi ska få med alla aspekter – även de mjuka – och värdera alla perspektiv jämbördigt, berättar Jeanette Svensson ansvarig för miljöbedömningen i Göteborg-Borås.

Vad innebär de olika perspektiven?

När det gäller social hållbarhet är det främst människorna som bor i och runt det området Trafikverket utreder som står i fokus. Bedömningar görs av hur de olika lokaliseringsalternativen påverkar människors vardag. Exempelvis hur alternativen påverkar boendemiljöer, förutsättningar för rekreation, utbildning och försörjning men också hur nya miljöer som uppstår kring järnvägen kan komma att upplevas.

Utifrån ekologisk hållbarhet handlar det om att bedöma vilken möjlig påverkan de olika lokaliseringarna har både i byggskede och när de är i drift på bland annat ekosystemet, den biologiska mångfalden och olika arters livsmiljöer.

Den tredje aspekten är ekonomisk hållbarhet och den handlar bland annat om att bedöma de olika alternativen utifrån dess samhällsekonomiska nytta och kostnad, samt bidrag till regional och lokal utveckling.

– Vi är vana vid att ha fokus på miljö men i den här hållbarhetsbedömningen har vi ett helhetsperspektiv, och det är ganska nytt att även social hållbarhet har fått stor plats, berättar Jeanette Svensson.

Nytt arbetssätt

I projektet har man via arbetsmöten och workshops tagit fram ett flertal olika parametrar som är relevanta vid en lokalisering av en ny järnväg och en stor del av organisationen har varit delaktig i hållbarhetsbedömningens olika skeden, något som bidragit till ett gemensamt lärande i hållbarhetsfrågor.

– Det har funnits frågor kring ”hur rör hållbarhetsarbetet mig”. Men i och med det arbetssätt vi haft har den egna delen i helheten blivit synlig. Ett större fokus på hållbarhet har varit central i lokaliseringsutredningen och lett till en bättre sådan, säger Jeanette Svensson.

De olika bedömningarna har visualiserats i så kallade värderosor vilket gör det lätt att få en överskådlig bild av resultatet.

– Resultatet av hållbarhetsbedömningen tydliggör hur de olika lokaliseringsalternativen står sig utifrån hållbarhetssynpunkt, och säkerställer att alla tre hållbarhetsdimensionerna synliggörs och inkluderas i bedömningen, säger Jeanette Svensson. Nu ska vi bygga vidare på metoden och utveckla och anpassa den för nästa skede i planeringen.