Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Få fornlämningar har hittats längs den planerade järnvägen mellan Mölnlycke och Bollebygd

Inför byggandet av den nya järnvägen behöver vi samla in underlag för att veta om det finns några forn- och kulturhistoriska lämningar som kommer att beröras.

När vi börjar ett projekt så genomför vi en kulturarvsanalys. Kulturarvsanalysen ger en översiktlig karaktärisering av området som lyfter fram områdets väsentliga kulturhistoriska särdrag och speglar tidsdjupet från förhistoria till nutid. När vi väljer korridor för järnvägen räcker oftast underlaget i kulturarvsanalysen för att kunna göra ett medvetet val i förhållande till de kulturmiljövärden som området har.

Här kan du läsa kulturarvsanalyser som är gjorda för delsträckan Almedal - Mölnlycke
Här kan du läsa kulturarvsanalyser som är gjorda för delsträckan Bollebygd - Borås

I en järnvägsplan behöver kunskapen om fornlämningar vara djupare än den sammanställning av befintligt underlag som görs i kulturarvsanalysen. Därför genomför vi en arkeologisk utredning för sträckan Mölnlycke-Bollebygd. I detta projekt görs den i två steg. I det första steget går vi igenom äldre kartor och arkiv och följer upp det med en fältinventering. Vid fältinventeringen i Steg 1-utredningen registrerar vi alla synliga lämningar samt alla områden där lämningar inte syns men det är sannolikt att de kan påträffas under mark. I de områden där vi tror att det kan finnas lämningar under mark genomför vi en arkeologisk utredning, steg 2. Det innebär att vi gräver och letar efter lämningar.

Innan vi påbörjade vår arkeologiska utredning fanns det bara fyra lämningar registrerade i fornminnesregistret längs sträckan Mölnlycke-Bollebygd. Vid de arkeologiska utredningarna påträffades drygt ett 80-tal lämningar. Merparten av dessa är stenmurar och hägnader. Utöver dessa har till exempel några få kvarnar, bytomter och färdvägar registrerats. När vi grävde vid möjliga boplatser påträffades också två härdar och en kolningsgrop samt två flintavslag. Väldigt få av de påträffade lämningarna längs sträckan anses utgöra fornlämningar som omfattas av skyddet i kulturmiljölagen. De lämningar som anses behöva genomgå en så kallad förundersökning om de berörs är några torplämningar och bytomter. Vid en förundersökning karakteriseras lämningen och dess utbredning avgränsas.

Här kan du läsa de arkeologiska utredningar som har gjorts för delen Mölnlycke-Bollebygd

Clas Ternström Sweco dokumenterar en dammvall till en av kvarnarna i Ramsjöbäcken. Foto Fredrik Engman, Sweco
Clas Ternström Sweco dokumenterar en dammvall till en av kvarnarna i Ramsjöbäcken. Foto Fredrik Engman, Sweco.