Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

bild på väg

E6 Tingstad–Bäckebol, extra körfält och bullerskyddsåtgärder

Nu har vi byggt klart ett extra körfält längs E6 mellan Tingstadsmotet och Backadalsmotet. Samtidigt har vi förbättrat vi bullerskyddet för boende på västra sidan av E6, upp till Bäckebolsmotet.

Vi har byggt klart ett extra körfält i norrgående riktning på E6, strax efter Tingstadstunneln, mellan trafikplatserna Tingstadsmotet och Backadalsmotet på Hisingen. Dessutom har vi förbättrat bullerskyddet på västra sidan av E6, upp till Bäckebolsmotet. Detta gjordes för att öka framkomligheten för trafiken och för att sänka bullernivåerna för närboende. I samband med breddningen har vi även byggt en ny gång- och cykelbana på östra sidan. Det som återstår nu är endast mindre arbeten längs med Bällskärsvägen.

Trafikbelastningen på E6 är mycket hög och förväntas också vara det i framtiden. För trafik norr om Tingstadsmotet finns i dag två körfält för bilar och ett körfält för bussar. Köer uppstår regelmässigt under eftermiddagstid. Då Marieholmstunneln invigs 2020 bedöms trafikströmmarna förändras och nuvarande system kan inte hantera detta. När vi avslutat projektet kommer det att finnas tre körfält och ett busskörfält i norrgående riktning. I samband med detta flyttas gång- och cykelbanan längs E6 något österut. Vi utreder i vilken mån träden längs det befintliga bullerplanket kan bevaras. En aborist anlitas för att avgöra vilka träd som bör tas ner eller ej. (I samband med att befintlig bullerskärm monteras ner, kommer röjning och städning att ske).Vår ambition är att kunna bevara så många som möjligt.

Bullerskydd
I stadsdelen Backa, på väster sida om E6, finns många bostäder som idag är utsatta för buller. Bullerskärmar har byggts längs sträckan från Tingstadsmotet till Bäckebolsmotet för att förbättra boendemiljön. 
Skärmen är cirka fem meter hög och är placerad i vallen/slänten mot E6. Mot E6 kläs skärmen med gröna klätterväxter (murgröna och vildvin).