Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Koll på våra bullrande arbeten

Det är sällan tyst i Olskroken som är en av de allra mest intensiva knutpunkterna i det Västsvenska järnvägssystemet. Här passerar dessutom persontrafik, kollektivtrafik och transporter av olika slag längs med E20.

Mitt i allt detta trafikbuller pågår också ett projekt där vi bygger en planskild järnvägsanslutning. Det ljud som riktigt tränger igenom det vanliga bruset från godstågstransporter och biltrafik, är ofta ett rytmiskt, hamrande ljud från en pålningsmaskin.  För att få till en planskild järnvägsanslutning vid Olskroken ska vi bygga sex nya järnvägsbroar. Innan vi kan bygga dessa broar behöver vi grundförstärka marken med hjälp av pålning.

En bullrande karta

Sett till bullernivåer överröstar trafikbullret ofta bullret från våra arbetsplatser. Men eftersom pålning är en helt annan typ av ljud mot det normala bullret i området, förstår vi att detta upplevs som störande på ett helt annat sätt. Och vi försöker att begränsa bullret, men tyvärr är det inte möjligt att helt undvika störande ljud från våra byggarbetsplatser.

– Då våra arbeten sker i eller i direkt närhet till järnvägen, behöver vi planera in våra arbeten lång tid i förväg för att kunna styra om tågtrafiken. Det ger oss ofta en god framförhållning när bullrande arbeten kommer att utföras, säger Andreas Johansson, miljöspecialist på Olskroken planskildhet.

Vi har tagit fram en bullerkarta för att ge närboende och verksamheter en översikt av våra arbeten. Med kartan vill vi också skapa rätt förväntningar på vad våra arbeten innebär för de som bor, verkar eller rör sig i området.

– Att slå ner spont eller pålar i marken bullrar, att lyfta en ny bro på plats låter och spårriktning kan upplevas som störande. Och dessa är arbeten som kommer att pågå under flera år, säger Lina Edoff, kommunikatör på Olskroken planskildhet.

För arbetena förhåller vi oss till de riktvärden för buller som har fastställts i projektets tillstånd för miljöfarlig verksamhet. Kartan ska ge en bild av våra planerade arbeten, även i de fall där vi riskerar att överskrida de uppsatta riktvärdena.

– Inför arbeten där vi ser att vi kommer att överskrida de uppsatta riktvärdena, går vi också ut med kompletterande information. Bland annat på projektets webbsida eller genom direktutskick till närboende och verksamheter. Vi har också möjlighet att göra riktade inlägg via Trafikverkets sociala kanaler, fortsätter Lina.

Här hittar du bullerkartan!

Hur mycket låter det – ja, det beror på

Pålar och spont kan tryckas, vibreras, slås eller borras ned i marken. Vilken metod eller påltyp som vi använder beror bland annat på markens egenskaper och sammansättning. När vi slår pålarna eller sponten ned i marken är det den metod som upplevs som mest störande, framför allt när vi slår ned dem ned till berggrund. Ofta använder vi betongpålar, men i mer känsliga miljöer måste vi använda stålpålar.

– Vi försöker lägga så mycket vi kan av arbetena på dagtid, men med hänsyn till de regler som finns för arbeten nära järnvägsspår och för att inte störa den omfattande tågtrafiken som dagtid går genom Olskroken, behöver vi ibland arbeta på tider då spåren inte är trafikerade. Därför sker vissa av våra arbeten på natten, säger Andreas.

Bullernivån är heller inte konstant. När vi till exempel pålar för att grundförstärka marken har pålkranen en viss bullernivå vid tomgång. När hammaren sedan slår på pålen ges en ljudstöt och bullret över tid beror på slagfrekvensen. Vibrerad spontning kan i sin tur låta som när en av dina grannar i trappuppgången använder en slagborrmaskin.

– Vi kan i vissa fall välja tystare metoder, exempelvis använder vi moderna maskiner som låter mindre än äldre och har i särskilt känsliga perioder valt arbetssätt som är betydligt dyrare men också mycket tystare, berättar Andreas.

Tillfällig vistelse

När våra arbeten överskrider uppsatta riktvärden fem dagar i följd, eller mer än fem dagar under en tiodagarsperiod, erbjuder vi tillfällig vistelse. Berörda närboende kommer att kontaktas i god tid innan arbeten som överskrider riktvärdet startar.