Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Byggarbetsplats

När vi jobbar i området bullrar det tidvis.

Buller vid byggandet av Olskroken planskildhet

Att bygga projekt Olskroken planskildhet orsakar en del buller. Buller är allt oönskat ljud och förekommer i två former, dels som luftburet men även som stomljud som till exempel färdas i berg.

Bygget av Olskroken planskildhet medför luftburet buller och är sannolikt en av de mest påtagliga störningarna. I området förekommer buller dagligen från väg- och järnvägstrafik, men buller från pålning, spontning och andra konstruktionsarbeten kan urskilja sig och upplevas annorlunda.

Byggbuller är av en annan art än den det trafikbuller som vanligen präglar ljudlandskapet i området. Även om du är van vid väg-och järnvägstrafiken i området, kan de järnvägsarbeten vi genomför i projektet orsaka störande buller. Detta trots att den faktiska ljudnivån från byggbullret är i nivå med, eller lägre än, trafikbullret. Pålning kan upplevas störande på ett helt annat sätt eftersom det ljudet skiljer sig från det ovan nämnda.

Bullrande arbeten kopplade till genereringsarbeten sker löpande under april till oktober. Vi på Trafikverket publicerar information inför perioder med bullrande arbeten kopplade till dessa genereringsarbeten och kontaktar de som berörs av tillfällig vistelse.

Tillfällig vistelse

Vi erbjuder dig tillfällig vistelse om våra arbeten överskrider de uppsatta riktvärdena fem dagar i sträck eller mer än fem dagar under en tiodagarsperiod. Du som är berörd kontaktas av oss på Trafikverket och får då en särskild länk till ansökan. Det finns alltså ingen publilk länk till ansökan. Vill du veta mer om tillfällig vistelse, läs mer under rubriken Tillfällig vistelse på den här sidan.

Så arbetar vi för att minska påverkan av buller

Under bygget av Olskroken planskildhet kommer det dock inte vara möjligt att alltid hålla sig till de uppsatta riktvärdena. Därför har vi tagit fram en rutin som beskriver hur vi arbetar med buller i syfte att, så långt det är möjligt, minska påverkan för dig som är närboende och de verksamheter som finns i området.

Inför arbete

 1. Val av metoder, maskiner och transportvägar med låg bulleralstring.
 2. Dämpande av ljud vid bullerkällan
 3. Tidsbegränsning av störande arbeten, arbetstider
 4. Eventuellt bullerdämpande åtgärder hos boenden
 5. Samråd med känslig verksamhet
 6. Erbjudande om tillfällig vistelse, om riktvärden riskerar att överskridas

Under arbete

 1. Anmälan om störning
 2. Bedömning av anmälan och eventuell bullermätning hos berörd
 3. Dämpande av ljud vid bullerkällan
 4. Bullerdämpande åtgärder hos de boende eller verksamheten
 5. Erbjudande om tillfällig alternativ vistelse

I första hand kan vi anpassa byggmetoderna och de maskiner som används. Vi kan också anpassa transportvägar för att begränsa buller. Därefter kan vi dämpa bullret vid källan, till exempel genom att förse maskiner med extra bullerdämpning.

Det är inte möjligt att det bedrivs ett byggprojekt utan att buller uppstår, men för att minska störningarna har riktvärden för bullrande arbeten fastställts i projektets tillstånd. Riktvärdena är fastställda som ljudnivå i decibel och varierar beroende på tid på dygnet och verksamhet. Riktvärdena från domen redovisas i tabell nedan.

Luftburet buller och stomljud från byggverksamheten under anläggningsskedet ska begränsas så att den ekvivalenta ljudnivån inomhus som riktvärde inte överstiger:

 • 45 dB(A) i bostäder och arbetslokaler med tyst verksamhet helgfri måndag och fredag 07.00–19.00
 • 40 dB(A) i undervisningslokaler helgfri måndag-fredag 07.00–19.00
 • 35 dB(A) i bostäder helgfri måndag-fredag 19.00–22.00
 • 35 dB(A) i bostäder lördag, söndag och helgdag 07.00–19.00
 • 30 dB(A) i bostäder lördag, söndag och helgdag 19.00–22.00
 • 30 dB(A) i bostäder alla dagar 22.00–07.00


Den maximala ljudnivån inomhus får nattetid, 22.00–07.00, som riktvärde inte överstiga 45 dB(A) i bostäder.

För att komplettera våra bullerberäkningar genomför vi mätningar och följer upp de störningsanmälningar som kommer. Uppfattar omgivningen våra arbeten som störande kan projektet eventuellt vidta ytterligare åtgärder.

Trafikverket har också kontakt med länsstyrelsen i Västra Götalands län om våra bullrande arbeten.

Miljödomen sätter i villkor 10 vissa gränser för hur mycket Trafikverket får bullra under olika tider på dygnet. Olskroken är en av landets mest intensiva knutpunkter för järnvägstrafik. Dagtid går här en omfattande tågtrafik och därför kan vissa spårarbeten bara utföras under natten. Mark -och miljööverdomstolen har därför gett Trafikverket möjlighet att, efter godkännande från tillsynsmyndigheten, avvika från de fastställda riktvärdena för bullrande arbeten även under kvälls- och nattetid samt helger. 

Vi erbjuder tillfällig vistelse om våra arbeten överskrider de uppsatta riktvärdena:

 • Fem dagar i sträck.
 • Mer än fem dagar under en tiodagarsperiod.

Kontakt med berörda närboende sker, om möjligt, tre veckor innan arbetet påbörjas. Vi sänder ett brev till de berörda, med en länk till ansökan om tillfällig vistelse. 

I första hand försöker vi hitta tillfällig vistelse i ditt närområde och normalt blir det ett rum på hotell. Även om ni innan arbetena väljer att inte anta ett erbjudande om ersättningsboende, så är det när som helst under perioden arbetena pågår möjligt att ändra sig.

I de fall vi inte erbjuder tillfällig vistelse, informerar vi när det behövs närboende och verksamheter om de bullrande arbeten som riskerar att överskrida de uppsatta riktvärdena. Kontakten kan ske muntligen, digitalt eller riktade utskick.

Om du anser att du har rätt till tillfällig vistelse, men inte erbjudits detta, kan du i första hand vända dig till Trafikverket, 0771 921 921. Då får du hjälp med att bli hänvisad till de som kan bedöma om du är berättigad till ersättningsboende.

Om du fortfarande inte är nöjd med det erbjudande du fått av Trafikverket kan du kontakta länsstyrelsen i Västra Götalands län, som är tillsynsmyndighet och ansvarar för att följa upp vårt arbete.

Luftburet buller är ett direkt, oönskat ljud, som färdas som ljudvågor genom luften och upplevs som störande. Luftburet ljud är ljud som alstras ut i luften från ljudkällan. När vi bygger Olskroken planskildhet kommer det luftburna bullret sannolikt vara en av de mest påtagliga störningarna från bygget. Buller från pålning eller spontning är av en annan art än den väg- och järnvägstrafik som vanligen präglar ljudlandskapet och kan då uppfattas som ännu mer störande än de andra bullerkällorna.

Stomljud är ljud som färdas i berg eller byggnadsstommar och uppstår vid arbete under mark, som till exempel vid borrning eller sprängning i berg. 

Bygget av Olskroken planskildhet innebär inte några arbeten i berg utan nya broar och ny järnväg byggs ovan mark. Stomljud kan eventuellt förekomma då vi bygger en ny bullerskärm utmed E20. Arbetet är i planeringsfasen.

Illustration som visar hur många decibel (dB) vardagliga situationer ger upphov till. Ett normalt samtal ger upphov till 65 decibel och en storstadsgata ger upphov till 75 decibel exempelvis. Smärtgränsen för örat är 125 decibel.