Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Buller – Olskroken

Att bygga projekt Olskroken planskildhet orsakar en del buller. Buller är allt oönskat ljud och förekommer i två former, dels som luftburet men även som stomljud som bland annat färdas i berg.

Bygget av Olskroken planskildhet medför luftburet buller och är sannolikt en av de mest påtagliga störningarna. I området förekommer buller dagligen från väg- och järnvägstrafik, men buller från pålning, spontning och andra konstruktionsarbeten kan urskilja sig och upplevas annorlunda. 

Byggbuller är av en annan art än den det trafikbuller som vanligen präglar ljudlandskapet i området. Även om man är van vid väg-och järnvägstrafiken i området, kan de järnvägsarbeten vi genomför i projektet orsaka störande buller. Detta trots att den faktiska ljudnivån från byggbullret är i nivå med, eller lägre än, trafikbullret. Pålning kan upplevas störande på ett helt annat sätt eftersom det ljudet skiljer sig från det ovan nämnda. 

Bullrande arbeten kopplade till genereringsarbeten kommer ske löpande under perioden april-oktober. Trafikverket kommer lägga ut information inför perioder med bullrande arbeten kopplade till dessa genereringsarbeten och kontakta de som berörs av tillfällig vistelse.

Tillfälligt boende

Vi erbjuder tillfälligt boende om våra arbeten överskrider de uppsatta riktvärdena fem dagar i sträck eller mer än fem dagar under en tiodagarsperiod. Mer information om detta finns under länken Tillfälligt boende på den här sidan.

Luftburet buller är ett direkt, oönskat ljud, som färdas som ljudvågor genom luften och upplevs som störande. Luftburet ljud är ljud som alstras ut i luften från ljudkällan. När vi bygger Olskroken planskildhet kommer det luftburna bullret sannolikt vara en av de mest påtagliga störningarna från bygget. Buller från pålning eller spontning är av en annan art än den väg- och järnvägstrafik som vanligen präglar ljudlandskapet och kan då uppfattas som ännu mer störande än de andra bullerkällorna.

Stomljud är ljud som färdas i berg eller byggnadsstommar och uppstår vid arbete under mark, som till exempel vid borrning eller sprängning i berg. Bygget av Olskroken planskildhet innebär inte några arbeten i berg utan nya broar och ny järnväg byggs ovan mark. Stomljud kan eventuellt förekomma då vi bygger en ny bullerskärm utmed E20. Arbetet är i planeringsfasen.. 

Under bygget av Olskroken planskildhet kommer det dock inte vara möjligt att alltid hålla sig till de uppsatta riktvärdena. Därför har vi tagit fram en rutin som beskriver hur vi arbetar med buller i syfte att, så långt det är möjligt, minska påverkan för dig som är närboende och de verksamheter som finns i området.

I första hand kan vi anpassa byggmetoderna och de maskiner som används. Vi kan också anpassa transportvägar för att begränsa buller. Därefter kan vi dämpa bullret vid källan, till exempel genom att förse maskiner med extra bullerdämpning.

För att komplettera våra bullerberäkningar genomför vi mätningar och följer upp de störningsanmälningar som kommer. Uppfattar omgivningen våra arbeten som störande kan projektet eventuellt vidta ytterligare åtgärder.

Trafikverket har också kontakt med länsstyrelsen i Västra Götalands län angående våra bullrande arbeten.

Miljödomen sätter i villkor 10 vissa gränser för hur mycket Trafikverket får bullra under olika tider på dygnet. Olskroken är en av landets mest intensiva knutpunkter för järnvägstrafik. Dagtid går här en omfattande tågtrafik och därför kan vissa spårarbeten bara utföras under natten. Mark -och miljööverdomstolen har därför gett Trafikverket möjlighet att, efter godkännande från tillsynsmyndigheten, avvika från de fastställda riktvärdena för bullrande arbeten även under kvälls- och nattetid samt helger. 

Det är inte möjligt att det bedrivs ett byggprojekt utan att buller uppstår, men för att minska störningarna har riktvärden för bullrande arbeten fastställts i projektets tillstånd. Riktvärdena är fastställda som ljudnivå i decibel och varierar beroende på tid på dygnet och verksamhet. Riktvärdena från domen redovisas i tabell nedan.

Luftburet buller och stomljud från byggverksamheten under anläggningsskedet ska begränsas så att den ekvivalenta ljudnivån inomhus som riktvärde inte överstiger:

45 dB(A) i bostäder och arbetslokaler med tyst verksamhet helgfri måndag och fredag kl. 07.00-19.00
40 dB(A) i undervisningslokaler helgfri måndag-fredag kl. 07.00-19.00
35 dB(A) i bostäder helgfri måndag-fredag kl. 19.00 - 22.00
35 dB(A) i bostäder lördag, söndag och helgdag kl. 07.00 - 19.00
30 dB(A) i bostäder lördag, söndag och helgdag kl. 19.00 - 22.00
30 dB(A) i bostäder alla dagar kl. 22.00 - 07.00


Den maximala ljudnivån inomhus får nattetid, kl. 22.00 - 07.00, som riktvärde inte överstiga 45 dB(A) i bostäder

Vi erbjuder tillfälligt boende om våra arbeten överskrider de uppsatta riktvärdena:

  • Fem dagar i sträck.
  • Mer än fem dagar under en tiodagarsperiod.

Kontakt med berörda närboende sker, om möjligt, tre veckor innan arbetet påbörjas. Vi sänder ett brev till de berörda, med en länk till ansökan om boende. 

I första hand försöker vi hitta tillfällig vistelse i ditt närområde och normalt blir det ett rum på hotell. Även om ni innan arbetena väljer att inte anta ett erbjudande om ersättningsboende, så är det när som helst under perioden arbetena pågår möjligt att ändra sig.

I de fall vi inte erbjuder tillfälligt boende, informerar vi när det behövs närboende och verksamheter om de bullrande arbeten som riskerar att överskrida de uppsatta riktvärdena. Kontakten kan ske muntligen, digitalt eller riktade utskick.

Om du anser att du har rätt till tillfälligt boende, men inte erbjudits detta, kan du i första hand vända dig till Trafikverket, 0771 921 921. Då får du hjälp med att bli hänvisad till de som kan bedöma om du är berättigad till ersättningsboende.

Om du fortfarande inte är nöjd med det erbjudande du fått av Trafikverket kan du kontakta länsstyrelsen i Västra Götalands län, som är tillsynsmyndighet och ansvarar för att följa upp vårt arbete.

Presentationen är från huvudförhandlingen om buller och vibrationer.

Buller och vibrationer (ppt, 4,65 MB)