Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

När vi jobbar i området bullrar det tidvis.

När anläggningen är klar har vi ökat driftsäkerhet, framkomlighet och kapacitet i järnvägssystemet. Det blir smidigare att åka förbi, men också in och ut från Göteborg. Foto: Kasper Dudzik, 2019. Vy från Lunden mot Olskroken och skansen Lejonet.

Buller när järnvägen i Olskroken är i drift

När projektet är klart 2026 finns en planskild anläggning där järnvägsspåren korsar varandra på olika nivåer. Detta innebär att ljudnivån ökar i vissa områden och minskar i andra.

Nya spår lyfter upp en större del av trafiken på broar vilket ger en större spridning av bullernivåerna. Men flera av de nya broarna kommer att ligga på större avstånd till bostadsbebyggelse än dagens spår.

Nya spår och fler växlar gör också att godstrafikens hastighet förväntas minska genom området, och som följd av detta beräknas ljudpåverkan i området runt Olskroken dämpas.

Inom projektet planerar vi olika bullerskyddande åtgärder. Åtgärderna kommer att vara färdigställda innan den nybyggda, planskilda anslutningen vid Olskroken trafikeras fullt ut.

Vill du veta mer om beräknade bullernivåer kan du läsa underlagsrapporten ”Ljud, stomljud och vibrationer”.

Ljud, stomljud och vibrationer (pdf-fil, 10 MB)

Bullerskyddsåtgärder

Förbi Olskroken passerar både väg- och järnvägstrafik, våra bullerskyddsåtgärder måste därför ta hänsyn till den samlade ljudnivån. Bagaregården är ett utsatt område med buller från både väg och järnväg. Det finns en befintlig bullerskärm söder om Alingsåsleden och norr om fastigheter vid Bagaregården. Denna bullerskärm kommer vi i projektet att riva och ersätta med en ny, med en höjd på totalt sex meter.

Vi erbjuder fastigheter inom järnvägsmark bullerskyddsåtgärder, till exempel fönster/fasad eller lokalt skydd vid uteplats. Även enstaka hus, som ligger mellan fastigheter som erbjudits bullerskyddsåtgärder, har fått ett erbjudande. Vi har valt att göra så för att säkerställa att inga fastigheter utelämnas på grund av eventuella avvikelser.

Innan vi utför några bullerskyddande åtgärder gör vi kompletterande utredningar för att fastställa den enskilda fastighetens behov. Åtgärderna prioriteras sedan utifrån vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Om du vill anmäla störning eller skada, se sidan om buller vid byggandet av Olskroken planskildhet.

Buller vid byggandet av Olskroken planskildhet