Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Gullbergsån Olskroken planskildhet

Olskroken planskildhet innebär att vi bygger om Olskrokens järnvägsområde. Genom området rinner Gullbergsån både i öppen sektion och i kulvert.

I projektet ska vi bygga sex nya järnvägsbroar, två av dessa ska gå över Gullbergsån. Gullbergsån leder till Säveån, ett Natura 2000-område, och därför är det så viktigt att vi minimerar vår påverkan på vattendraget. Redan innan byggstart gjorde vi provtagningar av sedimenten i och omkring Gullbergsån, resultaten visade på förhöjda halter av metaller och organiska föroreningar.

Den inledande provtagningen från 2016 gav oss en bild över föroreningsgraden vilket gör det lättare för oss att följa projektets inverkan på Gullbergsån. Vi kommer även att genomföra provtagningar under projektets gång och även efter att det har avslutats. 

Fem olika alternativ

Gullbergsån utgör utlopp för huvuddelen av vattnet från Mölndalsåns avrinningsområde. En förutsättning för utbyggnaden av järnvägssystemet i Olskroken är därför att projektet inte får påverka flödet i Gullbergsån. I planeringsskedet studerade vi fem olika alternativ, där vi valde att gå vidare med det femte alternativet som innebar en omgrävning av Gullbergsån i svängd fåra.

Mer information om de fem olika alternativen hittar du i projektets miljökonsekvensbeskrivning (pdf-fil, 12,2 MB)

Bättre lösningar

Projektet hade i och med alternativ fem hittat en lösning. Men kunde vi behålla Gullbergsåns befintliga sträckning skulle det förenkla bygget och projektets påverkan på naturmiljön skulle minska. Därför gav Trafikverket Peab 2016 i uppdrag att göra en ny översyn. Genom att göra justeringar av spåren genom området kunde också Peab hitta en lösning som innebär att Gullbergsån inte behöver grävas om. 

Sedan 2016 har vi arbetat för att få fram ytterligare lösningar som minskar projektets inverkan på Gullbergsån. Under 2018 gjorde vi en utredning kring placering av brostöden. Genom att flytta brostöden närmare vattendraget kunde vi spara 166 ton koldioxid och minska projekets kostnader med sju miljoner kronor. 

I presentationen från huvudförhandlingen i mark- och miljödomstolen kan du läsa mer om hur projektet arbetar med utsläpp av vatten. 

Presentation, Arbete i ytvatten (OBS stor pdf-fil, 26,3 MB)