Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

bil på väg

Väg 161, Ulseröd–E6/Torpmotet, delen Bäcken–Rotviksbro

Sommaren 2018 upphävde regeringen vägplanen för väg 161 Bäcken-Rotviksbro och återlämnade den till Trafikverket för ny handläggning. Nu tar Trafikverket ett steg tillbaka och gör en åtgärdsvalsstudie för väg 161, från färjeläget vid Skår till Rotviksbro.

En åtgärdsvalsstudie innebär att Trafikverket, tillsammans med berörda parter, tar fram ett nytt planeringsunderlag. Studien ska beskriva brister, målbild och lämpliga åtgärder för vägens utveckling fram till 2040 och blir ett underlag vid nästa uppdatering av den regionala planen 2022.

Arbetet med åtgärdsvalsstudien drivs som en egen process, för sträckan Rotviksbro till färjeläget vid Skår.
För att hitta aktuella handlingar och tidplan för detta arbete, klicka på denna länk.
Länk till webbsida med mer info om åtgärdsvalsstudien.

Efter att arbetet med åtgärdsvalsstudien avslutats kan arbete med vägplan för aktuell sträcka Bäcken-Rotviksbro återupptas. Vägplanen ska, enligt regeringens beslut, kompletteras med fler alternativ för ombyggnad av vägen. Underlag för detta hämtas ur den genomförda åtgärdsvalsstudien. Det innebär att tidplanen förändras och en eventuell byggstart för delsträckan Bäcken-Rotviksbro bedöms ligga efter år 2023.

Västra Götalandsregionen, Uddevalla och Lysekils kommuner samt Kommunalförbundet Fyrbodal är viktiga intressenter i arbetet.

Projektets historia fram tills nu

Trafikverket fattade beslut i februari 2014 om att gå vidare med lokalisering av väg 161 i korridor B, vilket innebar utbyggnad i ny sträckning.

Inför beslutet tog Trafikverket år 2013 fram en vägplan samrådshandling, val av lokaliseringsalternativ, som ställdes ut för allmänheten samt skickades på remiss till myndigheter och organisationer. Efter utställningen sammanställdes inkomna yttranden och synpunkter i en samrådsredogörelse.

Flera samråd angående föreslagen vägsträckning genomfördes under våren och sommaren 2014. Därefter projekterades vägens placering och utformning mer i detalj. Under våren 2015 skickade Trafikverket in MKB:n till länsstyrelsen för godkännande.

Under sommaren 2015 genomfördes kompletterande samråd med vägplanens samrådshandling, val av lokaliseringsalternativ som underlag.

Vägplanen skickades in för fastställelse juni 2016. Beslut om fastställelse av vägplan togs 9 februari 2017. Ärendet överklagades och överlämnades till regeringen för prövning under april 2017. Regeringen återlämnade vägplanen till Trafikverket för förnyad prövning sommaren 2018.