Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vi tar Västlänkens buller på allvar

Den 29 april fanns en insändare av Thomas Weidmo med i Göteborgs-Posten. Han skrev om saknade nivåkrav för buller och vibrationer i Västlänken. Här hittar du vårt svar.

Svaret skickades till Göteborgs-Posten 2015-05-04. Publicerat: 2015-05-05.

Vi tar Västlänkens buller på allvar

Buller och vibrationer är ett problem som Trafikverket i stort arbetar hårt med att minimera både när det gäller nybyggnation såväl som på våra befintliga vägar och järnvägar. Trafikverket bedriver även forskning inom detta område, både enskilt och i samarbete med andra aktörer.

Det är riktigt att det inte finns några lagstadgade nivåer för buller och vibrationer, dessa är rekommendationer som bland annat Boverket och Naturvårdsverket ger ut. Det är dock så att i Västlänkens fall kommer, utöver vattenverksamhet, även frågan om buller och vibrationer i byggskedet att prövas av mark- och miljödomstolen. Detta kommer att resultera i en miljödom som Trafikverket måste förhålla sig till. I samband med tillståndsprövningen kommer bland annat olika myndigheter som exempelvis Göteborgs Stad samt de sakägare som bor längs sträckan att ges möjlighet att yttra sig i frågan innan domstolen gör sin sammanvägda bedömning.

Klarar kraven

Projektet Västlänken har projektspecifika krav gällande både stomljud och vibrationer i driftskedet. För stomljud gäller 30 dBA för bostäder och för vibrationer. Projektet har också vibrationskrav i driftskedet utifrån de riktvärden som finns vid nybyggnad av bana och som är 0,4 mm/s. Anläggningen bedöms idag klara dessa krav.

Under byggnationen har vi som arbetar med Västlänken full förståelse för att buller kan vålla olägenhet. Vi kommer därför att kontinuerligt ge information om byggaktiviteter och vidta de åtgärder som behövs för att minimera inomhusnivåerna för buller och vibrationer hos de som lever och verkar i närheten av våra kommande byggplatser. I de fall det inte går att lösa bullerfrågan på ett bra sätt kommer vi tillsammans med berörda att titta på alternativa lösningar. I första hand kommer bullerdämpande åtgärder att vidtas, men i specialfall kan det bli fråga om exempelvis ersättningsboenden för den som önskar.

Att Trafikverket enbart skulle sätta tid och pengar först är felaktigt. Vi lägger idag stora resurser både ekonomiskt och personellt på att handskas med dessa frågor på ett så bra sätt som möjligt och det kommer vi att fortsätta med under hela bygget. Att speciell hänsyn ska tas till dessa frågor i Västlänken är något som även regeringen pekade ut i samband med att Västlänken fick tillåtlighet.

Mer information kring buller och vibrationer finns att läsa i den miljökonsekvensbeskrivning som tagit fram och finns på projektets hemsida.

Bo Larsson, projektchef Trafikverket