Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vi ställer höga krav när Västlänken byggs

Alla byggprojekt påverkar miljön under byggtiden. Detta är särskilt påtagligt i storstadsmiljö. När vi bygger Västlänken kommer vi därför att ställa höga krav på entreprenörernas utsläpp från maskiner och lastbilar.

I en debattartikel med rubriken ”Västlänken skadar göteborgarnas hälsa” menar företrädare för Göteborgs Kultur- och Miljöarvsförening (GKMA) att Trafikverket undvikit att ta fram viktigt underlag vad gäller Västlänkens påverkan på luftkvaliteten i Göteborg under byggtiden. Detta stämmer inte. Den rapport som författarna hänvisar till och som Miljöförvaltningen tagit fram åt Trafikverket, bekräftar innehållet i tidigare utredningar kring luftkvaliteten. Syftet med rapporten var att utvärdera vilka åtgärder som ger effekter för att minska påverkan på luftkvaliteten i Göteborg och tydliggöra i vilka områden påverkan kan förväntas.

Att utreda konsekvenserna för miljön är självklart en central del i den långa planeringsprocess som föregår ett så stort byggprojekt som Västlänken. Utredningar kring påverkan på luftkvaliteten ingår i såväl järnvägsutredningen, järnvägsplanen som i miljöprövningen hos Mark- och Miljödomstolen.

Luftkvaliteten i Göteborg kommer att påverkas under tiden som Västlänken byggs. I en del områden i Göteborg, särskilt i närheten av de stora trafiklederna, överskrids redan idag gränsen för miljökvalitetsnormen för luft (främst utsläpp av kvävedioxid). Mot bakgrund av detta, och med hänsyn tagen till att Västlänken skall byggas under lång tid, kommer vi att ställa höga krav på entreprenörernas utsläpp från maskiner och lastbilar.

 Som framgår i den aktuella rapporten från Miljöförvaltningen, visar våra beräkningar att de höga kraven innebär att utsläppen blir lägre. De krav som vi kommer att ställa är högre än de som finns i Trafikverkets regelverk för generella miljökrav vid entreprenadupphandling (TDOK 2012/14513). Vi strävar dessutom hela tiden efter att med hjälp av ny teknik, nya metoder och genomtänkta logistiska lösningar minska utsläpp och mängden av transporter. Trafikverket kommer också under byggskedet att följa upp luftkvaliteten i närområdet till vår byggnation och vid behov vidta ytterligare åtgärder.

 I GKMA:s debattartikel förekommer en rad faktafel när de ger exempel på miljöpåverkan. GKMA påstår att det blir trafik med en lastbil i minuten under 5-6 år. Våra senaste prognoser visar en lastbil var tredje minut under ungefär 4 år från Västlänkens arbetsområden, som är fördelade över hela tunnelns sträckning på 6 kilometer. Påverkan blir olika i olika delar av staden beroende på hur trafiken med tunga fordon ser ut idag. Arbetstunnlarnas placering är anpassade så att den tunga trafiken skall ledas ut på de större trafiklederna så fort som möjligt för att minimera inverkan i stadsmiljön.

 Det stämmer heller inte att utsläppen av klimatpåverkande koldioxid från betongarbeten och transporter under byggtiden är större än de miljövinster i form av minskad biltrafik som uppkommer under Västlänkens 100-åriga livstid. Trafikverkets beräkningar visar att Västlänken och projekt Olskroken planskildhet är återbetalningsbara gällande koldioxid (CO2) på cirka 15 år.

När det gäller partikelhalter, finns en rapport från februari i år som bekräftar våra tidigare beräkningar. Miljökvalitetsnormen för partiklar (PM10) kommer inte att överskridas under tiden som Västlänken byggs.

 I oktober sker förhandlingen i Mark- och Miljödomstolen. Där kommer domstolen att höra både de parter som skickat in yttranden och Trafikverket kring de frågeställningar som domstolen väljer att ta upp. Efter förhandlingen avkunnar domstolen en miljödom som reglerar villkoren för bygget av Västlänken.

 Västlänken är ett viktigt steg i att förbättra möjligheterna för kollektivtrafikresande till och från Göteborgs stad. Genom en överflyttning från bilar till kollektivtrafik bidrar Västlänken till en bättre luftmiljö i Göteborg.

Mira Andersson Ovuka
Doktor i naturgeografi
Miljöansvarig, projekt Västlänken och Olskroken planskildhet, Trafikverket

Läs debattartikeln i GP här