Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Handskakning. Foto: Yuri Arcurs

Rättigheter och skyldigheter

Här kan du läsa om både fastighetsägares och Trafikverkets rättigheter och skyldigheter i samband med bygget av Västlänken.

Fastighetsägarnas rättigheter

– Fastighetsägare har rätt till ersättning för mark som Trafikverket tar i anspråk, både permanent och tillfälligt, vid bygget av Västlänken.

– Fastighetsägare har rätt till ersättning för de flesta skador som uppstår på grund av bygget.

– Fastighetsägare kan ha rätt till ersättning för vissa andra ekonomiska skador som har orsakats i samband med Västlänken, exempelvis ökade kostnader i sin verksamhet.

– För att fastighetsägare ska få ersättning ska det ha uppstått en ekonomisk skada på grund av Västlänken. Skadan ska med andra ord vara objektivt mätbar.

– Grundprincipen är att en fastighetsägare ska ha samma ekonomiska ställning som om projektet aldrig genomförts. Undantag finns dock om det är skäligt, med hänsyn till förhållandena i orten eller till den allmänna förekomsten av liknande störning.

Trafikverkets rättigheter och skyldigheter

– Trafikverket har rätt att göra mätningar och undersökningar intill den planerade arbetssträckningen, samt att få tillträde till fastigheter där dessa undersökningar behöver genomföras. Vi meddelar alltid ägaren i förväg.

– Trafikverket har rätt att förvärva den mark som behövs för att bygga Västlänken, efter det att järnvägsplanen har vunnit laga kraft. Denna mark redovisas som permanent markanspråk i plankartorna. Plankartorna hittar du här, i Västlänkens järnvägsplan.

– Trafikverket har rätt att tillträda marken för permanenta ändamål när vi har en överenskommelse med fastighetsägaren, upprättat köpehandling eller när Lantmäterimyndigheten fattat beslut.

– Trafikverket har rätt att använda mark som ligger utanför själva tunnelområdet för tillfälliga transportvägar och plats för exempelvis arbetsbodar och byggnadsmaterial. Denna mark redovisas som tillfälligt markanspråk i plankartorna (se länk ovan).

– Trafikverket har rätt att tillträda marken avsedd för tillfällig nyttjanderätt när järnvägsplanen har vunnit laga kraft.

– Trafikverket har rätt att göra små avvikelser från den fastställda järnvägsplanen om det endast har marginell påverkan på omgivningen.

– Om Trafikverket skulle behöva ta mer mark i anspråk än vad som fastställts i järnvägsplanen måste vi informera berörd fastighetsägare om detta. Om skillnaden är väsentlig måste avtal ordnas med berörd markägare.

– Trafikverket är skyldigt att betala ersättning till fastighetsägare för permanent intrång och tillfällig nyttjanderätt.