Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Illustrationsexempel på Station Centralen av Metro Arkitekter, samt Station Triangeln i Malmö.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vad ingår i Västlänken?

Ibland förekommer felaktiga uppgifter om vad som ingår i kalkylen för Västlänken och inte. För att reda ut vad som gäller har vi satt ihop en lista.

Västlänken har en budget på 20 miljarder kronor i 2009 års prisnivå*. I december gjordes en genomgång av kalkylen för projektet och Trafikverket kunde därmed bekräfta att det inte finns några indikationer på att budgeten kommer att överskridas.

Trafikverket genomför alla sina investeringsuppdrag i projektform. Projekt är ett uppdrag som per definition är avgränsat i tid, kostnad och innehåll. Innehållet i projekt Västlänken utgörs av en cirka 8 km lång järnvägsanläggning i och i närheten av centrala Göteborg, cirka 6,6 km går i tunnel under staden. I projektet ingår tre nya stationer, vid Korsvägen, vid Haga och en station för pendel- och regiontåg vid Göteborgs Central. Västlänken planeras öppna för trafik år 2026. Budgeten för Västlänken avser utbyggnad med tvåspårsstationer i Haga och Korsvägen, förberedda för utbyggnad till fyra spår.

Den kalkylerade kostnaden rymmer en fullt fungerande järnvägsanläggning med tillhörande resenärsfunktioner i form av plattformar, räddningsvägar, rulltrappor, trappor och hissar till marknivå samt väderskyddade entréer ovan mark. Nedan följer fler exempel på vad som ingår i Västlänken och inte.

Eventuella kostnadsökningar

I kalkylen finns en riskreserv för konjunktursvängningar och förändrade förutsättningar. Riskreserven är i dagsläget är på 2,3 miljarder kronor.

Åtgärder i Olskroken

Åtgärder som krävs för att ansluta Västlänken till det omgivande spårsystemet ingår i Västlänkens budget. Olskroken planskildhet är ett separat projekt helt finansierat via statliga medel från den nationella planen. Allt som krävs för att genomföra projekt Olskroken planskildhet ingår i det projektet.

Investeringar i övriga järnvägsnätet

Västlänken höjer kapaciteten på Göteborgs Central utan ytterligare investeringar i järnvägssystemet. Däremot är Västlänken en förutsättning för att andra investeringar i järnvägsnätet överhuvudtaget ska vara möjliga att genomföra, till exempel projekt Göteborg-Borås. Självfallet ingår inte kostnaderna för andra projekt i regionen eller landet i budgeten för projekt Västlänken.

Räddningskoncept

Ett räddningskoncept som innebär att Västlänken i händelse av nödsituation kan utrymmas på ett säkert sätt ingår i budgeten.

Utbyggnad av lokal kollektivtrafik

Västlänken omöjliggör inte för kända planer på utbyggnader av den lokala kollektivtrafiken. Däremot ingår det inte i Västlänken att bygga ut stadens kollektivtrafiksystem, utöver de tre nya tågstationerna vid Centralen, Haga och Korsvägen.

Ledningsomläggningar

Kostnader för de ledningar som kan behöva läggas om finns medräknade i kalkylen. Liksom kostnader för andra arbeten för att Västlänken ska kunna byggas.

Ersättningar för markåtkomst

Ersättningar för den mark som Trafikverket tar i anspråk permanent eller tillfälligt under byggtiden ingår i kalkylen.

Inlösen av fastigheter

Ersättningar för fastigheter ingår i kalkylen.

Ersättningar till t.ex. verksamhetsutövare och hyresgäster som påverkas under byggtiden

Ingår i kalkylen och regleras enligt praxis och gällande lagstiftning.

Stationer ovan mark

Entréer ovan mark ingår i kalkylen. Station Triangeln i Malmö eller den blivande station Odenplan i Stockholm är exempel på hur det kan se ut i de fall Trafikverket bygger stationsentréer ovan mark. Därtill finns möjlighet för intressenter att investera ytterligare i stationsmiljöerna.

Återställning

Kostnader för att återställa de platser där vi arbetat ingår i kalkylen.

Trafikomläggningar

Kostnader för att hantera samtliga trafikslag i samband med bygget ingår i kalkylen.

Påverkan på miljön

Trafikverket är ansvarig för att miljöfrågan hanteras på ett ansvarsfullt sätt enligt gällande lagstiftning och kostnader för detta ingår i kalkylen.

Sidan kan komma att uppdateras.

* När budgeten för ett projekt fastställs görs detta i en vid tidpunkten aktuell fast prisnivå. Budgeten för Västlänken beslutades år 2009 och sattes därmed i prisnivå 2009. Den fastställda prisnivån används fram till projektets färdigställande för att följa upp budgeten. Genom att räkna tillbaka till prisnivån för den fastställda budgeten med då kända index undviker vi att spekulera i framtida prisförändringar. Alla Trafikverkets projekt tilldelas en fast prisnivå. Till exempel räknas budgeten för Citybanan tillbaks till 2007, budgeten för E4 Sundsvall tillbaks till 2009 och budgeten för Ostlänken till 2013.