Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Västtrafiks pendeltåg åker genom grön natur. Foto: Göran Fält
Denna nyhet är äldre än 6 månader

I början av 2016 skickar vi in ansökan till mark- och miljödomstolen

Efter årsskiftet ska vi ansöka om en miljödom för Västlänken hos mark- och miljödomstolen. I domen fastställs villkor för projektets påverkan på yt- och grundvatten, samt för störningar i form av buller, stomljud och vibrationer.

Bygget av Västlänken kan på olika sätt orsaka påverkan på omgivningen och delar av denna påverkan regleras av lagstiftning i miljöbalken. Innan vi kan börja bygga Västlänken ska mark- och miljödomstolen genomföra en tillståndsprövning och meddela villkor för bygget. Vid mark- och miljödomstolens prövning villkoras således påverkan på miljön orsakat av Västlänkens byggnation.*

Vad är det som prövas i mark- och miljödomstolen?

Västlänkens tunnlar kommer att byggas under grundvattenytan och i vissa fall kommer vi både att behöva leda bort vatten och bygga i vatten. För att få utföra dessa arbeten krävs en tillståndsdom från mark- och miljödomstolen. I domen fattar domstolen beslut om villkor för vattenverksamhet. Domen kommer även att omfatta villkor för övrig miljöpåverkan som kan uppstå vid Västlänkens bygge, bland annat för buller, stomljud och vibrationer från byggarbetsplatser.

Ansökan i januari 2016

I april 2015 bjöd vi in allmänheten och enskilda som är särskilt berörda, samt myndigheter och organisationer till samråd för att informera om och diskutera frågorna gällande påverkan i samband med bygget av Västlänken. Samrådet var ett tillfälle för oss att få information för våra fortsatta utredningar. Det gav även allmänheten och fastighetsägare en möjlighet att framföra sina synpunkter och därmed även påverka dessa frågor.

Efter samrådet gick vi igenom de synpunkter som kommit in innan vi arbetade vidare med ansökan. Nu är det arbetet snart färdigt och vi räknar med att skicka in ansökan till mark- och miljödomstolen i januari 2016.

När domstolen har fattat beslut har sakägare och berörd allmänhet rätt att komma med synpunkter och överklaga beslutet. Vi räknar med att vi har en lagakraftvunnen dom år 2017.

* Frågor om Västlänkens vara eller icke vara och tunnelns dragning ska dock inte tas upp på nytt. Dessa frågor prövades i samband med regeringens tillåtlighetsprövning. I tillåtlighetsbeslutet 2014 beslutade regeringen om Västlänkens tillåtlighet och lokalisering. Vid den samlade bedömningen, som ska göras vid en tillåtlighetsprövning enligt 17 kapitlet i miljöbalken, fann regeringen att en utbyggnad av Västlänken enligt beslutat alternativ bör tillåtas med angivna villkor.

Frågorna har även prövats i samband med framtagandet av Västlänkens järnvägsplan, en process där allmänhet, fastighetsägare och myndighet hade tillfälle att komma med synpunkter på Västlänken och dess utformning. Länsstyrelsen tillstyrkte järnvägsplanen i augusti 2015, och den skickades därefter in för fastställelse till Trafikverkets Juridik och Planprövningsenhet.