Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vallgraven i Rosenlund, Göteborg. Foto: Kasper Dudzik
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Ansökan har skickats till Mark- och miljödomstolen

Nu har vi skickat in ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för projekten Västlänken och Olskroken planskildhet.

Syftet med ansökan är att mark- och miljödomstolen ska fastställa villkor för anläggandet av projekten Västlänken och Olskroken planskildhet*. Detta handlar till exempel om villkor för grundvattenbortledning, buller, vibrationer och utsläpp av vatten.

Trafikverket har under de senaste åren utrett möjliga skyddsåtgärder för och miljökonsekvenser av bygget av projekten. Utredningarna har sammanställts i en teknisk beskrivning och i en miljökonsekvensbeskrivning. Dessa handlingar ligger till grund för prövningen i mark- och miljödomstolen. 

Handlingarna innehåller försiktighetsmått och skyddsåtgärder för att så långt som möjligt begränsa omgivningspåverkan. Med föreslagna villkor ska arbetena inte heller medföra några skador på de fastigheter i Göteborgs innerstad som är berörda av projektet.

Domstolen handlägger ärendet

När ansökan nu lämnats in till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg övergår ärendet helt och hållet till domstolen. Det är alltså domstolen som framöver skickar ansökan på remiss och öppnar upp för och hanterar synpunkter från sakägare. Av tillgänglighetsskäl publicerar vi dock ansökningshandlingarna här på Trafikverkets webbsida.

Du hittar handlingarna här.

Miljöfrågorna prövas i flera steg

  • Dels innehåller den så kallade tillåtligheten från regeringen (som Västlänken fick i juni 2014) villkor om bland annat kulturmiljö, transporter, energianvändning, kontrollprogram/skyddsåtgärder för yt- och grundvatten. Tillåtlighetsbeslutet behandlar främst lokaliseringen av projektet i en så kallad korridor. Miljövillkoren i tillåtlighetsbeslutet gäller. Här finns tillåtlighetsbeslutet.
  • Järnvägsplan redovisar var inom den så kallade korridoren järnvägen planeras. Den reglerar också hur marken ska användas. Järnvägsplanen innehåller en Miljökonsekvensbeskrivning, som beskriver påverkan och skyddsåtgärder. Järnvägsplanens miljökonsekvensbeskrivning biläggs ansökningshandlingarna till Mark- och miljödomstolen. Här finns järnvägsplan.
  • Den ansökan som vi nu skickat till mark- och miljödomstolen gäller ytterligare villkor som ska reglera miljöverksamheten vid bygget. De villkor som Mark- och miljödomstolen beslutar fokuserar framför allt på byggtiden.

*Ansökan omfattar både Västlänken och det angränsande projektet Olskroken planskildhet. Läs mer om Olskroken planskildhet på www.trafikverket.se/olskroken