Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Förberedelser för flytt av träd

I mitten av april påbörjar arbetet med att förbereda träd för flytt inför byggnation av Västlänken och station Haga.

När Västlänken byggs kommer en del av träden i Haga att påverkas. Vår utgångspunkt är att bevara så många träd som möjligt, i första hand på plats, i andra hand genom att flytta dem tillfälligt för att sedan flytta tillbaka dem, i tredje hand genom att flytta dem permanent inom närområdet och i fjärde hand flytta dem till en annan plats i staden. I sista hand ska träd som måste tas ned ersättas efter byggtiden. Ersättningen regleras i genomförandeavtalet för Göteborgs stads detaljplan för tågtunneln Västlänken.

Tidigare undersökningar ligger till grund för de förberedande arbetena

Som ett led i åtgärdsprogrammet genomförde vi i november 2015 en undersökning av träd i Haga för att få information om förutsättningarna i området, bland annat rotsystemets utbredning och markens egenskaper. Genom de undersökningarna har vi nu större kunskap för vilka förberedelser som krävs för att flytta träden. Sammanlagt kommer nio av de 14 träd som undersöktes hösten 2015 att förberedas. Av dessa kommer sex förberedas för flytt och de tre träd förbereds för skyddskonstruktion för att de ska klara av byggnation av schakt för station Haga.

Den 35 meter höga alm som står vid Haga kyrka stormskadades under hösten 2015. Då det fanns en betydande risk att den skadade huvudstammen skulle gå av, reducerade Göteborgs stad trädets krona och den smalare huvudstammen. De undersökningar som vi utförde hösten 2015 visade att almen redan då var i ett sådant skick att den inte klarar av en flytt och kommer därför tas ned och ersättas i samband med byggnationen av Västlänken. Fram till dess får almen stå orörd.

Därför påbörjar vi förbereda träden redan nu

Det tar flera år att förbereda vuxna träd för flytt. Träden behöver två växtsäsonger i lövat tillstånd för att kunna utveckla sitt rotsystem inför en flytt. Därför är det viktigt att vi gör de här förberedelserna redan nu, eftersom byggstart för Västlänkens är 2017/2018. De förberedande arbetena planeras att utföras under april och september 2016. Själva flytten av träden planeras till hösten 2017.

Så här går förberedelserna till

Runt de sex träd som ska flyttas gräver vi ett dike på fyra sidor av trädet, en till en och en halv meter djupt, beroende på rotsystemet, och cirka 50 centimeter brett. Jorden tas bort med hjälp av bland annat vakuumsugning för en skonsam behandling av de rötter som friläggs. Det framgrävda diket runt rotklumpen skyddas genom att vi sveper plast lodrätt längs med den frilagda klumpen. Därefter fyller vi igen diket med det uppschaktade materialet. Vi kommer även ta bort det översta jordlagret och tillföra ett tio centimeter tjockt lager av mulch (kompost och träflis) för att stimulera rotutvecklingen. Träden stagas upp med linor och fram till flytt vattnar vi träden kontinuerligt för att behålla jämn markfuktighet för optimal rottillväxt.

För att utjämna trädens förlust av befintliga rötter planerar vi att reducera kronan med cirka tio procent genom beskärning. Enligt länsstyrelsens beslut så kommer vi, innan beskärningen utförs i april, att kontrollera förekomsten av häckande fåglar i de aktuella träden. Vid förekomst av häckande fåglar kommer vi att fatta beslut om arbetet med kronreducering ska genomföras eller inte.

Väl beprövad metodik

Trafikverket har tidigare utfört lyft och flytt av träd i andra projekt. Vi arbetar tillsammans med Göteborgs stad och specialister inom området som har arbetat med liknande projekt under många år. Metodiken är väl beprövad och används världen över. Schakter i rotsystem sker dagligen i Göteborg på grund av flytt, installation och reparation av ledningar i staden. I samband med schaktarbeten ska rötterna alltid beskäras yrkesmässigt. När mark och rötter ges rätt förutsättningar och träden är i god kondition blir resultatet vid flytt av träd bra.