Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vallgraven i Rosenlund, Göteborg. Foto: Kasper Dudzik
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Miljöfrågorna i Västlänken har prövats i flera steg

Den 15 februari lämnade Trafikverket in ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för projekt Västlänken och Olskroken planskildhet.

Miljöfrågorna i projekt Västlänken har prövats i flera steg. I regeringens tillåtlighet från juni 2014 finns miljövillkor rörande kulturmiljö, transporter, energianvändning och kontrollprogram för yt- och grundvatten. Även i järnvägsplanen finns en miljökonsekvensbeskrivning som reglerar hur marken får användas. Den ansökan som nu har skickats in gäller ytterligare villkor som ska reglera miljöverksamheten under byggnation. Det Mark-och miljödomstolen nu ska pröva är under vilka villkor vi får bygga projekten. Villkoren handlar till exempel om grundvattenborttagning, buller, vibrationer och utsläpp av vatten.

Skydda omgivningen och minska miljökonsekvenserna

Det övergripande målet med miljöarbetet före, under och efter byggtiden är att skydda omgivningen utanför anläggningen från påverkan och förhindra eller minska miljökonsekvenserna. Den miljödomsansökan vi nu har skickat in innehåller bland annat:

  • Teknisk beskrivning -beskriver hur vi kan bygga Västlänken i olika scenarier och vilka skyddsåtgärder vi har för att minska eller eliminiera skaderisken.
  • PM Hydrogeologi - beskriver nuvarande förhållanden och redovisar den påverkan som projektet  kan orsaka när vi leder bort grundvatten från tunnlar under bygg-och driftskedet.
  • Miljökonsekvensbeskrivning - beskriver förutsättningar, påverkan och konsekvenser.
  • Sex kontrollprogram - innehåller förslag till hur beställarens ansvar upprätthålls genom kontroller under och efter byggskedet.

Ärendet ligger nu hos Mark-och miljödomstolen

Nu när ansökan har lämnats in till Mark-och miljödomstolen i Vänersborg övergår ärendet helt till domstolen. Det är alltså domstolen som framöver skickar ansökan på remiss och öppnar upp för och hanterar synpunkter från sakägare.