Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Frågor och svar om förberedelser av träd i Haga

I september under vecka 37 fortsätter vi att förbereda träd i Haga för flytt och skydd inför bygget av Västlänkens station Haga. Arbetet sker tillsammans med Göteborgs Stad och specialister inom området.

När Västlänkens station Haga byggs kommer en del av träden i Kungsparken, Nya Allén och på Haga Kyrkoplan att påverkas. Vår utgångspunkt är att bevara så många träd som möjligt, i första hand på plats, i andra hand genom att flytta dem tillfälligt för att sedan flytta tillbaka dem, i tredje hand genom att flytta dem permanent inom närområdet och i fjärde hand flytta dem till en annan plats i staden. I sista hand ska träd som måste tas ned ersättas med så likvärdiga träd som möjligt efter byggtiden.

Som ett led i åtgärdsprogrammet genomförde vi hösten 2015 en undersökning av 14 träd i Haga för att få information om utbredningen av trädens rotsystem och markens egenskaper. Sammanlagt behöver 11 träd i Haga förberedas för flytt eller skyddskonstruktion. Förberedelserna i september gäller flytt  och skyddskonstruktion (spont) av två träd. För att träden ska kunna klara en flytt påbörjade vi förberedelserna våren 2016.

Byggstart av Västlänken är planerat till årsskiftet 2017/2018. För att träden ska kunna klara en flytt behöver vi redan nu i vår påbörja att förbereda träden, detta för att de ska hinna bygga upp och stärka sitt rotsystem i den rotklump som ska flyttas tillsammans med trädet.


1. Hur många träd kommer att förberedas och vilka träd gäller det?

Sammanlagt kommer två  träd nu att förberedas för flytt och skyddskonstruktion (spont) under vecka 37.

  • Träd 475 (bok) förbereds för flytt.
  • Träd 472 (kastanj) förbereds för skyddskonstruktion

2. Varför gör vi de här förberedelserna?

För att kunna bygga Västlänken, samt för att minimera påver­kan och kunna ta vårt ansvar att återställa parkerna, är vår bedömning att den bästa lösningen är att tillfälligt eller perma­nent flytta vissa träd som inte går att bevara på plats.

Vi började förbereda träden i april 2016 för att ge dem de bästa förutsättningarna för att kunna flyttas under 2018 respektive stå kvar under tiden som schaktet för station Haga byggs.


3. Varför behöver förberedelserna göras redan nu?

Det tar flera år att förbereda vuxna träd för flytt. Träden behö­ver två växtsäsonger i lövat tillstånd för att kunna utveckla sitt rotsystem. Därför är det viktigt att vi gör de här förberedelser­na redan nu, eftersom byggstart för Västlänken är 2017/2018.


4. Varför inte ta ner träden och ersätta med nya?

Träden som påverkas av Västlänkens bygge har ekologiska, sociala och kulturella värden, som grupp och/eller på individ­nivå.

Det går inte att plantera så stora träd som nu ska förbere­das och det är därför av stor vikt att kunna flytta dem så att de fortfarande kan vara en del av parkmiljön. Att ta ner de påverkade träden och ersätta samtliga med nya likvärdiga träd skulle påverka parkmiljön negativt under en lång period eftersom träden växer långsamt. Trafikverket har ett åtagande mot kommunen och länsstyrelsen att återställa Kungsparken och Haga Kyrkoplan efter bygget av Västlänken.

Genom att flytta befintliga träd bibehåller vi så mycket av åldersstrukturen som är möjligt i den här delen av parken.


5. Hur kommer det sig att förberedelserna kan genomföras trots att förhandlingarna om tillstånd i mark- och miljödomstolen inte är klart?

De förberedelser som vi gör nu bygger helt på överenskom­melser med Göteborgs Stad och de fastighetsägare som berörs. Regeringen har gett tillåtlighet till Västlänken och i juni 2017 vann järnvägsplanen för Västlänken laga kraft. Miljökon­sekvensbeskrivningen för järnvägsplanen har godkänts av länsstyrelsen som även har tillstyrkt järnvägsplanen. Göte­borgs Stads detaljplan för Västlänkens tunnel är godkänd av byggnadsnämnden och 1866 års stadsplan förhindrar inte en undersökning av träden.

Den 23 mars 2016 undertecknades genomförandeavta­let för Västlänkens tunnel. Ett genomförandeavtal reglerar åtaganden mellan Trafikverket och Göteborgs Stad vad gäller genomförande och återställande, organisation, principer kring markåtkomst och principer för ersättningar, projektering och samt ansvarsfördelning i det fortsatta arbetet med Västlänken.

I februari 2016 skickade vi in ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för projekten Västlänken och Olskroken planskildhet. Dom väntas hösten 2017. Men redan nu finns tillstånd på plats för att göra förberedande arbeten. Att förbereda och flytta träd ingår i de förberedande arbetena och regleras inte i mark- och miljödomstolen.

För att få genomföra förberedelserna har vi ansökt om nödvändiga tillstånd hos länsstyrelsen som har beviljat ansökningarna. Allt arbete i gatu- och spårområde har godkänts av Göteborgs Stad. De som har möjlighet att överklaga länsstyrelsen i dessa frågor är den sökande, Tra­fikverket, samt den som äger marken, Göteborgs Stad.


6. Hur går det till när träden förbereds?

Runt de träd som ska flyttas gräver vi ett kvadratiskt dike, en och en halv meter djupt och cirka 50 cm brett och mellan två och fem meter ut från stammen beroende på trädets storlek, se bifogad illustration. Jorden tas bort med hjälp av tryckluft för en skonsam behandling av de rötter som friläggs.

Det framgrävda diket runt rotklumpen skyddas genom att vi sveper plast lodrätt över den frilagda klumpen. Därefter fyl­ler vi igen diket med det uppschaktade materialet. Under förberedelserna tar vi också försiktigt bort grässvålen och ersatte det med ett 10 cm tjockt lager mulch (kompost och träflis) för att gynna rotutvecklingen inom rotklumpen.

För att minska avdunstningen av vätska i träden och för att regnvatten lättare ska nå ner till rotklumpen beskärs trädkronorna. Träden stagar vi också upp med linor i an­gränsande träd och fundament. Fram till flytt vattnar vi träden kontinuerligt för att behålla jämn markfuktighet för optimal rottillväxt.

Även runt de träd som ska stå kvar gräver vi ett dike, en och en halv meter djupt och cirka 50 cm brett, men bara på den sida som vetter mot det blivande schaktet för station Haga. I övrigt förbereder vi de träd som ska stå kvar på samma sätt som de träd som vi förbereder för flytt.

Se illustration över hur förberedelserna går till (pdf-fil, 157kB)


7. Hur påverkas träden när de förbereds?

Det förberedande arbetet vi nu ska göra handlar om att främja rottillväxten nära trädet. Samma hantering av stora träd sker i plantskolor runt om i Europa, för att de ska kunna flyttas vid försäljning.

När träden flyttas till en ny växtplats förlorar de en hel del rötter utanför rotklumpen, vilket gör att de satsar stor energi på att återskapa ett tillfredställande rotsystem. Det är därför vanligt att träden under ett par års tid efter att de har rotbe­skurits har lägre tillväxt av grenar och löv i kronan. Träden kan därmed upplevas som mindre vitala under en kort period. När väl balansen är återställd mellan rot och krona kommer träden att bilda normalt med grenar och löv igen. Med hjälp av vattning och gödsling stimuleras tillväxten av rötter och krona.


8. Hur länge kommer förberedelserna i Haga att pågå?

Vi beräknar att det förberedande arbetet kommer att pågå i högst fem dagar i vecka 37. Arbetet sker dagtid.


9. Påverkas trafiken under förberedelsetiden?

Arbetet under vecka 37 på Haga Kyrkoplan kräver inga avstängningar som påverkar trafiken i området.


10. Kan träden skadas när de förbereds?

De träd som nu förbereds är träd som vi bedömer kan klara av en flytt. För att etablera sig på den nya platsen när vi i ett se­nare skede ska flytta dem behöver träden vara i god kondition, ha en stabil trädkrona och ett tillräckligt stort rotsystem.

Undersökningarna vi gjorde under 2015 visade att mark och röt­ter har bra förutsättningar. Träden i sig är livskraftiga och då blir resultatet i princip alltid lyckat. När vi är klara med förbe­redelserna kommer vi dessutom ge träden all hjälp som krävs för att de ska återhämta sig. Vi fyller på med bra jord, vattnar ordentligt och stagar upp träden.


11. Hur mycket kostar det?

Trafikverket har i uppdrag att planera och förbereda inför byggnationen av Västlänken. Utmed Västlänkens sträckning kommer ett antal träd att beröras av bland annat schakter och trafikomläggningar. I Västlänkens budget har vi avsatt fem miljoner kronor för förberedelser av träd för att  ska klara en flytt eller kunna skyddas på plats.

Västlänkens totala budget för arbetet med att skydda, flytta och ersätta de träd de träd som påverkas uppgår till 75 miljoner kronor.


12. Kommer övriga träd att påverkas när förberedelserna genomförs?

Vi undviker att köra i parken så långt det är möjligt för att istället nå träden via gång- och cykelväg eller andra asfalterade ytor. Vid tillfällen då vi är tvungna att köra över mjuka ytor i parken placerar vi ut skyddsplåt eller skyddsmattor på marken där maskinerna kan köra. Skydden hjälper till att fördela vik­ten av fordonen. Träd och rötter är känsliga för kompaktering, men med hjälp av skyddsmattorna undviker vi att göra jorden för kompakt.

Vid reducering av trädkronor kan det förekomma nedfal­lande grenar. Dessa är tunga och kan vid nedslag göra avtryck i marken. Vissa spår av de fordon som har arbetat i parken kan synas även om skyddsplåtar och skyddsmattor används.


13. Hur kommer det att se ut efter det att de förberedande arbetena är klara?

När förberedelserna är gjorda fyller vi igen diket runt träden med det uppschaktade materialet. Trädkronorna kommer att vara reducerade för att minska avdunstningen av vätska i träden och för att regnvatten lättare ska nå ner till rotklumpen.Träden stagar vi också upp med linor i angränsande träd och fundament. Fram till flytt vattnar vi träden kontinuerligt för att behålla jämn markfuktighet för optimal rottillväxt.


14. Finns tidigare erfarenheter av förberedelser och flytt av träd?

Trafikverket har tidigare utfört lyft och flytt av träd i andra projekt. Vi arbetar tillsammans med specialister inom området som har arbetat med liknande projekt under många år. Specialisterna har stor kunskap när det gäller omplantering, skydd och bevarande av träd, hur de på bästa sätt ska tas om hand för att klara sig och vilka träd som är lämpliga att flytta.

Flytt av träd har tidigare utförts i Göteborg med hjälp av trädflyttningsmaskin, bland annat under början av 1980-talet då lindar flyttades från Västra Frölunda till Skånegatan, utefter Nya Ullevi, samt till området kring Gamla Ullevi. Under slutet av 1980-talet flyttades oxlar från Angered till Polhemsplatsen och under början av 2000-talet flyttades ett antal träd inom Nya Allén.

Schakter i rotsystem sker dagligen i Göteborg på grund av flytt, installation och reparation av ledningar i staden. I samband med schaktarbeten ska rötterna alltid beskäras yrkesmässigt. När mark och rötter ges rätt förutsättningar och träden är i god kondition blir resultatet vid flytt av träd bra. Metodiken är väl beprövad och används i Sverige och världen över, bland annat har metoden använts framgångsrikt vid marksanering på Beckholmen i Stockholm.


15. Hur många träd i Haga kommer att påverkas av byggnationen av Västlänken?

Siffrorna gäller antal träd i Haga, det vill säga norr om Rosenlundskanalen till Haga kyrka och är uppskattade siffror utifrån de förutsättningar som råder idag.

  • Antal träd som berörs: cirka 180
  • Antal träd som har goda förutsättningar för att bevaras på plats: cirka 70
  • Antal träd som har goda förutsättningar för att bevaras genom flytt: cirka 70 inklusive cirka 5 större träd
  • Antal träd som har sämre förutsättningar för att bevaras på plats eller genom flytt och där fortsatt utredning krävs: cirka 15
  • Antal träd som har sämre förutsättningar för att bevaras på plats eller genom flytt och som kommer att ersättas med nya träd: cirka 30

Uppdaterade uppgifter december 2016

  • Antal träd som har goda förutsättningar för att bevaras genom flytt: 70 st
  • Antal träd som berörs indirekt och som kommer i olika omfattning skyddas på plats: 173 st
  • Antal träd som har sämre förutsättningar för att bevaras på plats eller genom flytt och som kommer att ersättas med nya träd: 51 träd

16. Varför bygga en station i just Haga?

Västlänkens dragning via Haga-Korsvägen valdes för att det bäst uppfyller de transportpolitiska målen och projektmålen. Det ger störst ökning av antalet tågresenärer, har betydande effekter på regionförstoringen och ger störst överflyttning av resande. Alternativet innebär även nya viktiga målpunkter i staden och goda utvecklingsmöjligheter för staden.

Den aktuella sträckningen via Haga har även fördelen att den ger en god bergtäckning och att sträckan i jord, som kräver öppna schakt, blir avsevärt mindre än andra dragningar som utretts i järnvägsutredningen.

Västlänkens placering och stationernas utformning har anpassats efter Göteborgs Stads planer för stadsutveckling. Bland annat vill staden utveckla Norra Masthugget och Skeppsbron, vilket gör Västlänkens station i Haga till en viktig funktion för västra Göteborg. Redan idag bor drygt 17 000 personer inom cirka tio minuters gångavstånd från den tänkta stationen i Haga, och runt 36 000 studerar och jobbar dessutom i området. Stadsbyggnadsprojekten i ovan nämnda områden innebär fler människor i behov av fungerande kommunikation och goda förbindelser.

Station Haga ger de västra stadsdelarna en snabbare länk till den övriga regionen. I samband med att Västlänken är klar kommer även kollektivtrafiken i området att ha utvecklats, och de västra stadsdelarna får därmed en snabbare länk även till centrala Göteborg. I övrigt bidrar station Haga med ytterligare en station i Göteborg att fördela resenärerna på för att minska trycket på den överbelastade centralstationen.