Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Om Västlänkens kontrollprogram – del 1 Grundvatten

Cirka sex kilometer av Västlänken kommer att byggas i berg och lera under grundvattenytan. Att ha kontroll på berg, jord och grundvattenförhållanden är en förutsättning för att kunna hantera risker och motverka skador.

Om Kontrollprogram Del 1 – Grundvatten

Längs hela sträckningen av Västlänken riskerar vi att påverka grundvattnen i berg och jord. Förändringar i grundvattnet kan påverka fornlämningar, naturmiljö eller byggnader med känslig grundläggning. Även energianläggningar och bergvärmebrunnar räknas som känsliga objekt. En nivåsänkning av grundvattnet kan till exempel orsaka ett försämrat energiuttag från bergvärmeanläggningar.

Trafikverket kommer att definiera vid vilka grundvattennivåer de olika känsliga objekten riskerar att påverkas och vilka åtgärder som i så fall kan bli aktuella. Kontroll av grundvattenberoende byggnader görs bland annat genom mätning av grundvattennivåer i jord och sättningsrörelser. Upptäcker vi en avvikelse kan en första åtgärd vara att mäta grundvattennivåerna oftare. I ett nästa steg kan det bli aktuellt med infiltration för att upprätthålla vattennivån eller ytterligare tätning av anläggningen, så kallade injektering. Berget tätas genom att vi sprutar en blandning av vatten och cement i dess sprickor.

Redan 2012 började projektet att sätta ut så kallade mätrör för att kunna mäta och följa upp förändringar i grundvattennivån. Mätrören kallar vi för mätpunkter och hittills har vi satt ut 375 sådana rör runt om i Göteborg. Ytterligare 250 ska sättas ut under 2016 och 2017. Syftet med mätningarna är att vi så snabbt som möjligt ska kunna vidta åtgärder om grundvattennivån sänks mer än normalt och det finns risk för skador. Vi utför idag månatliga mätningar och under byggskedet kommer mätningarna att utföras med kortare mellanrum.

Mätning av grundvattennivå görs i öppna rör som borrats ner i marken. Mätinstrumenten registrerar var grundvattenytan är lokaliserad.