Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Massor av massor

Bygget av Västlänken ger upphov till ett överskott av både berg och jord/lera som behöver transporteras bort från bygget. I somras tecknade vi avtal på att sälja bergmassorna, och handlade upp mottagare för delar av jord- och lermassorna.

Det överskott av bergmassor och jord/lera som blir över när Västlänken och grannprojektet Olskroken planskildhet* byggs kan delas in i fem delar. En av dem är bergmassorna, de resterande fyra är jord- och lermassor som klassificeras enligt fyra nivåer utifrån hur förorenade de är.

Bergmassorna har vi sålt och de blir därmed en intäkt för projektet. Avtal för försäljningen tecknades i somras. Vi har också handlat upp mottagare för delar av jord- och lermassorna, vilka framgår nedan.

Arbetet med att hitta så bra mottagningsplatser som möjligt för resten av jord- och lermassorna kommer att pågå fram till byggstart. Framför allt är det den renaste klassificeringen av jord- och lermassor (så kallad under KM) som vi fortfarande arbetar med. För dessa massor har vi gjort en upphandling som delvis täcker behoven. Vi räknar dock med att göra ytterligare upphandlingar inför byggstart och tittar dessutom på andra former av avtal med intresserade parter för dessa massor.

Mängder

Totalt beräknas den mängd massor som behöver transporteras bort från bygget uppgå till:

 • Cirka 1 710 000 teoretiskt fasta kubikmeter berg AVTAL KLARA
 • Cirka 2 090 000 kubikmeter jord- och lermassor Se nedan för status och fördelning
  • Cirka 1 795 000 kubikmeter jord- och lermassor under KM ARBETE PÅGÅR, AVTAL FINNS FÖR DEL AV MASSORNA
  • Cirka 200 000 kubikmeter jord- och lermassor mellan KM och MKM AVTAL KLARA
  • Cirka 90 000 kubikmeter jord- och lermassor mellan MKM och FA AVTAL KLARA
  • Cirka 5 000 kubikmeter jord- och lermassor FA AVTAL KLARA

Förklaring av klassificering av jord- och lermassor

Uppdelningen av jord- och lermassor i de fyra klasserna utgår från Naturvårdsverket generella riktvärden för hur markområden får användas beroende på vilken klassning marken i området har. Det här innebär de olika nivåerna:

 • KM betyder känslig markanvändning. Massor upp till den här nivån räknas som helt rena.  Mark som har kvaliteten KM har inga begränsningar vad gäller användningsområde. Alla människor kan vistas permanent inom området under en livstid utan risk för påverkan, och mark som uppfyller krav enligt KM kan användas till bland annat bostäder, odling och grundvattenuttag.
 • MKM betyder mindre känslig markanvändning. Mark som har kvaliteten MKM har vissa begränsningar i hur den kan användas. Den kan användas av personer som vistas i området under sin yrkesverksamma tid samt av barn och äldre som vistas i området tillfälligt. Grundvatten på ett avstånd av cirka 200 meter från området och ytvatten ska skyddas. Mark med föroreningshalter enligt MKM kan till exempelvis användas till kontor, industrier och vägar.
 • FA betyder farligt avfall och avser de förorenade massor som når upp till haltgränser för farligt avfall (Avfall Sverige 2007).

* Siffrorna gäller både projekt Västlänken och projekt Olskroken planskildhet som planeras och byggs samordnat.