Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Mark- och miljödomstolen har kungjort mål om Västlänken

Nu har Mark och miljödomstolen utfärdat kungörelse i målet om Västlänken.

I februari skickade vi in ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för projekten Västlänken och Olskroken planskildhet. Mark- och miljdomstolen har därefter hanterat frågan och nu kungjort målet.

Läs mer om vad kungörandet innebär på Mark- och miljödomstolens webbsida.

Steg för steg - så här går prövningen hos Mark- och miljödomstolen till

  • Den sökande, i det här fallet Trafikverket, lämnar in sin ansökan till Mark- och miljödomstolen.
  • Domstolen skickar ut ansökan på remiss till berörda myndigheter som tar ställning till behovet av eventuella kompletteringar.
  • Trafikverket ges möjlighet att komplettera utredningen.
  • När domstolen bedömer att handlingen är komplett kungörs ansökan och berörda myndigheter och sakägare ges möjlighet att lämna synpunkter i sak.
  • Domstolen sammanställer inkomna synpunkter och ger Trafikverket möjlighet att bemöta de inkomna synpunkterna.
  • Domstolen håller huvudförhandling i målet. Det innebär att frågan tas upp och behandlas i domstolen tillsammans med alla berörda parter.
  • Domstolen avkunnar dom. Domen kommer att innehålla villkor för anläggandet av Västlänken.