Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Om Västlänkens kontrollprogram del 4 - Flora och Fauna

Längs med Västlänkens sträckning finns naturmiljöer som påverkas av tunnelns bygge. Att skydda dessa natur- och vattenmiljöer har hög prioritet när vi bygger Västlänken.

Projekt Västlänken har arbetat fram kontrollprogram för ytvatten, flora och fauna. Syftet med programmen är att visa hur vi arbetar för att skydda den naturmiljö som ligger utmed Västlänkens sträckning. Programmen beskriver de kontrollinsatser som genomförs innan, under och efter bygget av Västlänken.

Inventeringar görs i de områden som kommer att beröras av bygget och där skyddade arter kan förekomma. Vi har undersökt olika typer av vattenväxter, bottenfauna och fiskfauna i de olika vattendrag som bygget påverkar, till exempel Säveån, Näckrosdammen och Stora Hamnkanalen.Åtgärder för att undvika skada kan omfatta flyttning av träd med sällsynta lavar och flyttning av vattenväxten knölnate och tvåtandad spolsnäcka. Vi påbörjade kontrollerna 2014 och följer upp dem vartannat år. Den sista provtagningen sker 2028 då Västlänken har tagits i drift.

Tillsammans med arborister, experter och Göteborgs stadsmuseum har vi kartlagt de träd som berörs av bygget. Sedan 2014 har vi inventerat cirka 1 500 träd i gatu- och parkmiljö för att få en överblick av deras hälsa, ålder och art. Inventeringarna ligger till grund för de beslut som tas om träden för att inga värden ska gå förlorade i onödan. Utifrån kartläggningen har vi påbörjat undersökningar och förberedelser för flytt och skydd av träd. Vissa träd har dåliga förutsättningar att bevaras på plats eller genom flytt och kommer därför att ersättas med nya, på samma plats eller på någon annan plats i staden.

Här kan du läsa mer om Västlänkens miljöarbete

Kontrollprogrammen
- Grundvatten, t ex grundvattennivå, inläckande vatten i schakt
- Omgivningsstörningar, t ex byggbuller, vibrationer
- Ytvatten, t ex vattennivå, vattenkvalitet
- Flora och fauna, t ex naturmiljö, fisk
- Luftkvalitet, t ex luftkvalitet ovan mark utanför arbetsområdet
- Kulturmiljö, t ex fornlämningar, vibrationskänslig kulturhistoriskt värdefull bebyggelse