Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Mölndalsån. Foto: Rafael Palomo
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Kontroller ger kunskap

Under bygget av Västlänken kommer vi att göra kontroller av vår miljöpåverkan. Men redan nu mäter vi bland annat buller, vibrationer och grundvattennivåer för att få en bild av dagens nivåer.

- Vi mäter innan byggstart för att få data att jämföra med under byggtiden. På så vis kan vi avläsa om något avviker från det normala, säger Mira Andersson Ovuka, miljöansvarig på Västlänken och doktor i naturgeografi.

Genom att mäta och undersöka hur det ser ut idag kan vi beräkna, analysera och bedöma hur vi ska bygga på ett säkert sätt. Vi får kunskap och en bild av hur det ser ut som vi kan jämföra med både under och efter bygget.

- Under byggtiden gör vi fler kontroller, dels följer vi upp dagens kontroller och jämför, dels blir det också nya byggrelaterade kontroller. Till exempel mäter vi om vi grumlar vattnet vid schaktning i vattendrag och vibrationer vid sprängning, fortsätter Mira.

Utifrån vår miljökonsekvensbeskrivning, lagar samt mark- och miljödomstolen ställs krav på vårt bygge. För att följa kraven tar vi fram kontrollprogram i samråd med Länsstyrelsen och Göteborgs stad, som är tillsynsmyndigheter.

- Vi har lämnat in våra kontrollprogram till mark- och miljödomstolen. I höst fastställs villkoren för vårt bygge och vi kan säga exakt vilka kontroller, var, hur ofta och vilka rikt- och gränsvärden som gäller, avslutar Mira.

Kontrollprogrammen talar om hur vi ska följa upp och styra vårt bygge, så att påverkan på miljön, även den fysiska, ska bli så liten som möjligt. Kontrollprogrammen omfattar grundvatten, omgivningsstörningar, ytvatten, flora och fauna, luftkvalitet samt kulturmiljö.

Pågående kontroller inför Västlänkens bygge

Grundvattennivån mäts varje månad på cirka 600 platser, via grundvattenrör, energibrunnar och bergborrhål. Redan 2012 satte vi ut de första mätrören och utökar succesivt inför byggstart. En inventering och kontroll av grundvattenberoende byggnader och energianläggningar har gjorts inom influensområdet för grundvatten. Vi mäter också vid känsliga objekt som byggnader, fornlämningar samt natur och gröna kulturmiljöer.

Portrycksmätningar utförs varannan månad. De görs i områden med lera. Portryck mäter markens stabilitet.

Bälgslangsmätning utförs i lera varannan månad och mäter sättningar.

Bakgrundsbuller har mätts vid två tillfällen det senaste året på tjugo platser i staden för att ha jämförelsevärden under byggskedet.

Luftkvaliteten mäter vi också på några ställen i staden för att ha jämförelsevärden under byggskedet.

Provtagning av jord har gjorts längs med hela sträckningen. En klassificering har gjorts utifrån hur förorenade jord- och lermassorna är. Upphandlade mottagare finns klara för delar av de massor som vi kommer att gräva upp.

Nollbesiktning har gjorts av alla fastigheter inom 150 meter från Västlänkens sträckning, samt byggnader med känslig grundläggning. Väggar, tak, eventuella sprickmönster och källarutrymmen har dokumenterats för att ge en bild av byggnadernas status. Innan byggstart görs en förbesiktning.

Vibrationsvärde, ett maximalt värde har satts på alla byggnader inom 150 meter från Västlänkens sträckning, samt byggnader med känslig grundläggning. Detta har satts utifrån bland annat byggnadens skick, grundläggning och kulturhistoriskt värde.

Sättningar mäts via sättningsdubb som monteras i utvalda fastigheter för att kontrollera eventuella höjdrörelser i byggnader och anläggningar, syftet är att se till att det inte blir några skadliga sättningar. Vi mäter av cirka 2000 stycken idag och håller på att montera upp fler. Sättningar mäts även via radarsatellit på byggnader, mark och andra reflekterande objekt som till exempel brunnslock, kantsten, räcken eller stolpar. Innan byggstart mäter vi två gånger per år.

Vattenkvalitet mäts fyra gånger per år sedan 2015 på ett antal utvalda platser i Säveån, Mölndalsån och Göta Älv.

Metaller i mossa kontrolleras vartannat år sedan 2014 i Säveån, Gullbergsån, Stora hamnkanalen, Rosenlundskanalen och Mölndalsån.

Musslor, dess förekomst kontrolleras vartannat år sedan 2014 i Säveån, Gullbergsån, Stora hamnkanalen, Rosenlundskanalen och Mölndalsån.

Vattenväxter, dess förekomst och eventuell påverkan kontrolleras vartannat år sedan 2014 i Säveån, Gullbergsån, Stora hamnkanalen, Rosenlundskanalen och Mölndalsån.

Bottenfaunan, dess förekomst och eventuell påverkan kontrolleras vartannat år sedan 2014 i Säveån, Gullbergsån, Stora hamnkanalen, Rosenlundskanalen, Näckrosdammen och Mölndalsån.

Elfiske i strömmande vattendrag kontrolleras vartannat år sedan 2014 i Säveån, och Mölndalsån

Elfiske från båt kontrolleras vartannat år sedan 2015 i Säveån, Gullbergsån, Stora hamnkanalen, Rosenlundskanalen och Mölndalsån.

Rödlistade arter kontrolleras vartannat år sedan 2015 i Säveån och Mölndalsån.