Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Om Västlänkens kontrollprogram del 5 - Luftkvalitet

Bygget av Västlänken kommer att påverka luftkvaliteten. Luftkvaliteten varierar under ett år och påverkas av bland annat väderförhållanden. För att kunna göra jämförelser av projektets inverkan är det därför viktigt att vi börjar mäta innan byggstart.

Villkoret i regeringens tillåtlighet för bygget av Västlänken säger att projektet ska redovisa en plan med åtgärder för att säkerställa att miljökvalitetsnormerna för luftkvaliteten inte överskrids. Redan idag överskrids miljökvalitetsnormerna för kväveoxider i en del områden i Göteborg, särskilt i närheten av de stora trafiklederna. Mot bakgrund av detta kommer vi att ställa höga krav på entreprenörernas utsläpp från maskiner och lastbilar.

Åtgärder för att minska påverkan på luftkvaliteten

Under bygget kommer vi att använda arbetsmaskiner och dessa är främst dieseldrivna, vilket medför lokala utsläpp av luftföroreningar som till exempel kväveoxider. Tunga fordon som lastbilar ska uppfylla Euro VI. För arbetsmaskiner ska minst 40 % uppfylla steg IV och övriga minst steg IIIB. Euro VI och de övriga stegen är exempel på miljöklasser som används för att ställa krav på fordons utsläpp. Miljöklasserna anger högsta tillåtna utsläpp för en rad olika luftföroreningar.

Vi kan vidta en rad olika åtgärder för att minska påverkan av luftföroreningar från våra arbetsområden. Ventilationsluften från arbetstunnlarna kan exempelvis renas genom att den leds genom ett partikelfilter. Vi kan också bevattna eller salta ytor och vägar inom arbetsområdet för att minska damning. Som en sista åtgärd kan även ytor inom området asfalteras.

Här hittar du vårt framtagna kontrollprogram för luftkvalitet.

Här hittar du vårt framtagna kontrollprogram för luftkvalitet.

Exempel på våra olika kontrollprogram
- Grundvatten, t ex grundvattennivå, inläckande vatten i schakt
- Omgivningsstörningar, t ex byggbuller, vibrationer
- Ytvatten, t ex vattennivå, vattenkvalitet
- Flora och fauna, t ex naturmiljö, fisk
- Luftkvalitet, t ex luftkvalitet ovan mark utanför arbetsområdet
- Kulturmiljö, t ex fornlämningar, vibrationskänslig kulturhistoriskt värdefull bebyggelse