Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Om Kontrollprogram Del 6 – Kulturmiljö

Sista delen i vår artikelserie om Västlänkens kontrollprogram handlar om kulturmiljö.

Fornlämningar och kulturhistoriskt värdefull bebyggelse är vibrationskänsliga. Kontrollprogrammet för kulturmiljö beskriver de kontroller som görs innan, under och efter bygget av Västlänken för att förhindra att skador uppstår på grund av vibrationer. Genom riskanalyser, inventeringar och med hjälp från bebyggelseantikvarie, har vi beräknat tillåtna vibrationsnivåer för respektive byggnad. Vibrationsvärdena används sedan vid planeringen av sprängningarna så att dessa är anpassade för omkringliggande byggnader och kulturvärden.

Åtgärder för att skydda kulturhistoriskt värdefulla byggnader

För byggnadsminnen, statliga byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen har projektet tagit fram byggnadsspecifika kontrollprogram. De finns i fyra olika steg som baserar sig på den enskilda byggnadens kulturklassning, känslighet och bedömd påverkan från projektet. Steg fyra är den mest omfattande och här återfinns till exempel Residenset, som bedöms vara särskilt känslig för påverkan.

Exempel på aktiviteter som kan ingå i ett kontrollprogram är förstärkningsarbeten på byggnader och anläggningar, säkring av konstföremål, kontroll av grundvattennivåer, försiktig sprängning, flytt av föremål eller övervakning av särskilda objekt.

Arbetet fortsätter...

Kontrollprogrammen talar om hur vi ska följa upp och styra bygget av Västlänken och omfattar grundvatten, omgivningsstörningar, ytvatten, flora och fauna, luftkvalitet samt kulturmiljö. Här har vi presenterat sex olika kontrollprogram, men vårt arbete med kontroller och mätningar är mer omfattande än så. Och vi fortsätter det arbetet under och även efter bygget av Västlänken är klart.

Här kan du läsa mer om de olika kontroller och mätningar vi gör!

Exempel på våra olika kontrollprogram
- Grundvatten, t ex grundvattennivå, inläckande vatten i schakt
- Omgivningsstörningar, t ex byggbuller, vibrationer
- Ytvatten, t ex vattennivå, vattenkvalitet
- Flora och fauna, t ex naturmiljö, fisk
- Luftkvalitet, t ex luftkvalitet ovan mark utanför arbetsområdet
- Kulturmiljö, t ex fornlämningar, vibrationskänslig kulturhistoriskt värdefull bebyggelse