Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Sommarens arbeten

Bygget av Västlänken är nu i full gång i alla våra deletapper. Att bygga en tunnel under centrala Göteborg går inte att genomföra utan att vi både hörs och syns. Här får du veta mer om vad som sker i deletapperna under sommaren.

Gullberg
I maj startade sprängningar på Gullbergets östra sida. I slutet av juni beräknas  tunneldrivningen inledas, vilket innebär att sprängningar kommer att ske två gånger per vecka till juni 2021. För att minimera påverkan på omgivningen i området spränger vi varsamt.

Kombiterminalen
Här kommer arbetet med att installera slitsmurar, gjutning av tågtunnelns botten, väggar och tak att fortsätta under sommaren. I slutet av juni utökas arbetsområdet i riktning mot Gullberg vilket innebär att en del av Kruthusgatan stängs.

Station Centralen/Nils Ericson terminalen
Under våren har vi påbörjat arbeten med det som skall komma att bli östra delen av station Centralen. Under sommaren kommer vi här att arbeta med förberedande arbeten, och därefter fortsätta med slitsmurar som bilar en del av Västlänkens tunnelväggar. Parallellt med slitsmursbyggandet pågår sedan våren en tillfällig demontering av en del av Nils Ericson terminalen. Detta arbete behöver vi göra för att kunna bygga station Centralen. Demontering och byggandet av en tillfällig vägg i terminalen fortsätter under sommaren. När vi är färdiga kommer Nils Ericson terminalen att återställas ovan mark.

Nils Ericsonsplatsen
Med start i juni kommer vi att påbörja ett arbete med att lägga om ledningar på Nils Ericsonsgatan, mellan Nordstan och Centralstationen. Arbetet beräknas att pågå i cirka två månader och påverkar gående, cyklister, bil- och kollektivtrafiken.

Kanaltorget
På Kanaltorget pågår mycket aktivitet. Arbeten som kommer att ske i området är bland annat betongarbeten för gjutning av brunnar och tunneltak, samt microtunneling som är en schaktfri ledningsmetod där en mindre variant av en tunnelborrmaskin lägger om ledningar mellan våra två sänkbrunnar i området.

Läs mer om deletapp Centralen här

 

Kanaltorget
I det här området i höjd med Sankt Eriksgatan installerar vi spont. Installation av spont gör vi för att stabilisera schaktväggarna och för att möjliggöra byggnationen av Västlänkens huvudtunnel i området. Arbetet med installation av spont pågår till i augusti. Parallellt med spontarbetet monteras byggplank i området innan berguttag med t.ex. sprängning kan starta här. Vid vissa tillfällen kan framkomligheten på Operastråket begränsas. Arkeologiska undersökningar pågår också här.

Maritiman
Här pågår fortsatt arbete med att borra och injektera berget längs med Sjöbefälsskolan inför kommande berguttag. I augusti beräknas sprängningar starta i det här området. Då kommer sprängningar och borrning samt injektering av berget att pågå parallellt.

Packhusplatsen
I deletappens södra arbetsområde pågår arkeologiska undersökningar. Totalt har vi hittat sex skepp i området. I juni inleds markstabiliserande åtgärder med  kalkcementpelare. Därefter ska arbetet med styr- och slitsmurar, som fungerar som en del av Västlänkens tunnelväggar, påbörjas.

Läs mer om deletapp Kvarnberget här

 

 

Otterhällan
Vi arbetar just nu på två fronter under Otterhällan; växelvis med det som kallas Spanska kurvan och med själva huvudtunneln. Vi behöver förhålla oss till riktvärden för stomljud och buller vilket gör att vi växlar läge för arbetena beroende var vi befinner oss i arbetscykeln och tiden på dygnet. Tunneldrivning mot Residenset påbörjas i juni och pågår cirka fyra månader.

Servicetunnel 210/Linné
Sprängningsarbete för servicetunnel pågår, i slutet på maj har vi kommit 630 meter in i berget.

Rosenlund
Arkeologiska utgrävningar pågår under sommaren i direkt anslutning till fasaden på Skattehuset. Vi kommer att schakta ner till ett djup av 3,5 meter och dokumentera eventuella fynd. Den 1 april kunde vi återigen öppna upp Rosenlundskanalen, på den södra sidan mot Haga. Samtidigt fortsätter våra arbeten med att installera slitsmurar vid kanalens norra sida mot Rosenlund. I dagsläget går paddan som vanligt, men i en något avsmalnad kanalfåra.

Pustervik/Haga
I sommar når vi en viktig milstolpe för byggnationen av station Göteborgs Haga. Från den 1 juni tar vi hela hållplatsområdet vid Hagakyrkan i anspråk för att under 17 veckor bland annat bygga om och flytta spårvägen och gjuta en del av tunneltaket.
Spårvägstrafiken leds under den här perioden om via Handelshögskolan respektive Stenpiren.

Läs mer om deletapp Haga här

 

Korsvägen
Efter sommarens trafikomläggning på Korsvägen påbörjas arbetet med att bygga stationen i ett stort öppet schakt.

Arbetstunnlar
Tunneldrivning pågår. Arbetstunnel Liseberget är framme vid stationsläget. Nu sprängs servicetunnel åt öster och tunnel för ventilationsschakt åt väster. Utsprängning av stationen påbörjas. Västra arbetstunneln är halvvägs och passerar under Humanisten i Renströmsparken i höst.

Liseberg
Arbeten fortgår bakom bullerskyddsplank. Byggnadsarbeten på Rondo och den stora restaurangbyggnaden. Markarbeten och stabilisering inför kommande tunnelarbeten.

Öster om Mölndalsån
Ledningsarbeten pågår. Ramperna till E6 rivs i augusti. Jakobsdal/Skår. Jetinjektering avslutas. Förskärning av tunnelmynningen startar i sommar. Berget avtäcks på sensommaren.

Almedal
Tågtrafiken läggs över på tillfälliga spår i juli.

Läs mer om deletapp Korsvägen här

 

Här kan du se hela kartan och vad som händer under sommaren 2020