Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Arbete nattetid under Residenset

Boende i området vid Otterhällan har erbjudits ersättningsboenden då våra arbeten kommer överskrida riktvärdet för bullrande verksamhet. Dispensen från Länsstyrelsen kungjordes dock inte på rätt sätt och nu avgörs ärendet i Mark- och miljödomstolen.

I våras nådde delprojektet läget för Västlänkens huvudtunnel, 20 meter ner under Otterhälleberget. I oktober fortsätter vi driva tågtunneln under Residenset. Utifrån gjorda buller- och stomljudsmätningar kommer arbetena att överskrida riktvärdet för bullrande verksamhet och därför ansökte Trafikverket om dispens för att få utföra arbeten som överskrider riktvärdet för buller även under kvällar och nätter.

Efter samrådsmöten med tillsynsmyndigheten, Länsstyrelsen i Stockholm, fick vi den 11 juni godkänt att fortsätta tunneldrivningen norrut kvällar och nätter. De senaste dagarna har det framkommit att det beslutet inte kungjorts av Länsstyrelsen vilket medför att de närboende som påverkas av arbetet nu har möjlighet att överklaga till Mark- och miljödomstolen där ärendet avgörs.

- Detta är en ny situation för oss, men vi rättar oss naturligtvis efter Mark- och miljödomstolens beslut, när ett sådant kommer. Till dess fortsätter produktionen framåt, säger Karin Malmquist, delprojektledare i Haga.

De berörda närboende som har fått ett erbjudande om tillfällig vistelse har fortfarande möjlighet att söka bostad om inget annat meddelas.

Nattarbeten i Västlänken

De arbeten som ska utföras nattetid vid Otterhällan från och med 1 oktober kommer inte att innehålla sprängningar som tidigare skrivits i media. Däremot kommer man utföra borrningar som kan medföra störande ljud. De ljud borrningar orsakar kallas stomljud. Stomljud är ljud som färdas i berg eller byggnadsstommar och uppstår vid arbete under mark. Hur högt stomljudet upplevs beror på flera faktorer, som avstånd till bullerkällan, byggnadens grundläggning och bergets karaktär.

Sprängningar sker endast dag- och kvällstid en till två gånger om dagen, måndag till fredag mellan 07:00 och 22:00.

- Vi ser fortfarande att genom att kunna utföra arbeten under dag samt nattetid förkortar vi tiden och därmed störningen det innebär i form av buller, stomljud och vibrationer. Vår bedömning är att den lösningen sammantaget medför mindre skada för omgivningen, säger Karin Malmquist, delprojektledare i Haga.

Varför dispens?

Utifrån gjorda buller- och stomljudsberäkningar kommer arbetena norrut mot Stora Hamnakanalen att överskrida riktvärdet för bullrande verksamhet. Några faktorer som var påverkade valet av produktionsmetod var dels bergtäckningen, dvs hur mycket berg där är mellan husen och tunneltaket. På den aktuella sträckan är den relativt liten, som lägst 7-8 meter under Residenset, och ljudnivåerna kommer att överskrida riktvärdena för buller oavsett om tunneldrivningen bedrivs under dagtid, kvällstid, nattetid eller helger. 

En annan faktor var att Länsstyrelsen har sina kontorslokaler i Residenset. Deras uppdrag enligt "Förordning med länsstyrelseinstruktion (SFS 2017:868)" är både brett och komplext bedömdes det inte vara möjligt att flytta dem utan att allvarligt påverka deras verksamhet.

Med anledning av bergtäckningen och Länsstyrelsens känsliga verksamhet ansökte Trafikverket därför om dispens för att få utföra arbeten som överskrider riktvärdet för buller under kvällar och nätter.