Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Höstens arbeten

Bygget av Västlänken är nu i full gång i alla våra deletapper. Att bygga en tunnel under centrala Göteborg går inte att genomföra utan att vi både hörs och syns. Här får du veta mer om vad som sker i deletapperna under hösten.

 

Centralen750.jpg

Gullberg

I Gullberg fortsätter tunneldrivningen för att bygga bergtunneln. Sprängningar sker 1-2 gånger i veckan fram till sommaren 2021. För att minimera påverkan på omgivningen spränger vi varsamt. Mot slutet av året beräknas vi ha kommit cirka 40 meter in i berget.

Kombiterminalen

Här pågår tunnelbyggandet för fullt. Efter sommaren hade vi färdigställt 150 meter betongtunnel, och i slutet av november kommer vi att i denna del ha cirka 240 meter färdiggjuten sammanhängande tågtunnel. I augusti utökade vi vårt arbetsområde i riktning mot Gullberg för att fortsätta byggnationen av betongtunneln i riktning mot Gullberg. Vi kommer också att utföra spontarbeten här under hösten.

Station Centralen/Nils Ericson terminalen

Arbetet i den östra delen av det som ska bli Station Centralen fortsätter. Under hösten väntar slitsmursarbete för att vi ska kunna bygga tunnelväggar och takt samt tågtunnelns botten. Tidigare under sommaren påbörjades den tillfälliga demonteringen av Nils Ericson terminalen för att ge plats för Station Centralen. Under hösten kommer vi att fortsätta med markarbeten inför kommande tunnelarbete. När vi är färdiga återställs terminalen upp ovan mark. På västra sidan av terminalen, närmare Nordstan, pågår omfattande ledningsomläggningar fram till årsskiftet 2020/21.

Kanaltorget

Här har vi arbetat länge och intensivt med bland annat gjutning av tunneltak, ledningsomläggningar och nya brunnar. Under hösten kommer det att pågå mycket aktivitet på och runtomkring Kanaltorget där vi fortsatt gjuter tunneltaket och lägger om ledningar. I november ska arbetet på Kanaltorget vara färdigt för den här gången innan vi återvänder till platsen under 2021 för att göra klart tunneln.

Läs mer om deletapp Centralen här

Kvarnberget517.jpg

Kanaltorget

I det här området har vi i höjd med Sankt Eriksgatan färdigställt arbetena med installation av berlinerspont. Under hösten kommer vi att utföra mer spontarbete i det här området närmare Göteborgsoperan. Installation av spont gör vi för att stabilisera schaktväggarna och för att möjliggöra byggnationen av Västlänkens huvudtunnel i området. Vi kommer även att påbörja berguttag med t.ex. sprängning
eller vajersågning i området.

Maritiman

Här pågår fortsatt arbetat med att borra och injektera berget inför kommande berguttag längs med Sjöbefälsskolan. I den södra delen av det här arbetsområdet pågår redan sprängning av berget i mindre delar, vilket kommer att pågå under
hela hösten. Därtill kommer även utlastning av berg att ske.

Packhusplatsen

I deletappens södra arbetsområde arbetar vi med markstabiliserande åtgärder, genom att installera så kallade kalkcementpelare. Därefter ska arbetet med styrväggar och slitsmurar, som fungerar som en del av Västlänkens tunnelväggar, påbörjas här.

Läs mer om deletapp Kvarnberget här

 

Otterhällan

Vi arbetar just nu på två fronter under Otterhällan; växelvis med det som kallas Spanska kurvan och med själva huvudtunneln. Under våren 2020 började vi driva Västlänkens huvudtunnel norrut mot Stora Hamnkanalen och i oktober fortsätter vi in under Residenset. 

Servicetunnel 210/Linné

Sprängningsarbete för servicetunnel pågår, i slutet på augusti har vi kommit 700 meter in i berget.

Vi räknar med att vara framme vid korsningen till Västlänkens spårtunnel vid Viktoriagatan/Malmstensgatan månadsskiftet november/december.

Pustervik/Haga

I september avslutar vi de arbeten som påbörjades den 1 juni i år. Under 17 veckor har vi byggt om och flyttat spårvägen, gjutit en del av tunneltaket och byggt en ny tillfällig hållplats för kollektivtrafiken. I och med fortsatta arbeten med station Haga stängs Sprängkullsgatan av den 1 oktober. Avstängningen sker i höjd med Haga Östergata och under cirka två års tid kommer trafiken i området att hänvisas till andra gator i området.

I Haga pågår arbetet med Handelshögskolans nya byggnad och en av Västlänkens stationsuppgångar. Under hösten fortsätter de spontningsarbeten som inleddes i juni. Därefter påbörjas schakt- och grundläggningsarbeten som kommer att pågå till och med 2021.

Läs mer om deletapp Haga här

Korsvägen450.jpg

Korsvägen

Byggområdet på Korsvägen förbereds för grävning av det stora schaktet. En vertikal bergskärning sprängs fram i västra sidan av Korsvägen. RD-pålar sätts norr och söder om det blivande schaktet. Stabilisering av jordmassor med kalkcementpelare. Det nya tillfälliga resecentrumet tas i bruk och det gamla huset rivs.

Bergtunnlar

Tunneldrivning pågår. I berget under Lisebergshjulet sprängs stationens östra del ut och tågtunneldelen mot öster. Västra arbetstunneln är på god väg mot stationsområdet som beräknas nås före årets slut. Arbetstunneln i Jakobsdal påbörjas
under hösten.

Liseberg

Lisebergs huvudrestaurang blir färdig under hösten. Arbete med slitsmurar för betongtunneln mellan berget på Liseberg och Mölndalsån startar på senhösten. En betongtunnel byggs från berget och under gångstråket på Liseberg i vinter.

Öster om Mölndalsån

Ramperna till E6 är rivna. Pålning sker från Mölndalsån till E6.

Almedal

Spontning längs med sträckan där Västlänkens betongtunnel
och tråg ska byggas.

Läs mer om deletapp Korsvägen här

Samtidigt som vi arbetar med att bygga Västlänkens tunnlar och stationer planerar vi för det som ska komma sen. Det handlar om installationer av bana, el, signalsystem och telekommunikation, så kallade BEST-arbeten - som ser till att tågen slutligen kan börja rulla. I höst tar vi fram bygghandlingar och förfrågningsunderlag för de arbetena, och nästa år påbörjar vi upphandlingen av BEST.

Här beskriver vi det klassiska systemet. Delar av Västlänken kommer att byggas med annan teknik, exempelvis med ballastfria spår vilket innebär att makadam inte används.

Bana 

När man bygger banan så lägger man först makadam, sedan slipers och räls. Därefter fyller man på med makadam igen. Sedan används en spårriktare för att rikta in spåren så att de hamnar i rätt höjd- och sidläge.

El 

För att tåganläggningen ska bli strömförsörjd behöver vi montera sådant som kontaktledningsstolpar och kontaktledningstråd.

Signal 

Signal står för att vi sätter upp signaltavlor och installerar ljussignaler. Det är en förutsättning för säkerheten i anläggningen och gör att vi kan utnyttja banans kapacitet på bästa sätt.

Tele 

Tele styr bland annat kommunikationen, så att vi kan följa tågen längs banan och får upp rätt information på informationstavlorna och på stationerna.

Här kan du höra delprojektledare Sara Högström berätta mer om BEST.

Här kan du se hela kartan och vad som händer under hösten 2020