Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vårens arbeten i Västlänken

Vi fortsätter att bygga vidare på Västlänken, den järnväg i tunnel under centrala Göteborg som ska ge staden genomgående pendel- och regiontågtrafik. Se filmen, eller läs, om vad som händer under våren på Centralen, Kvarnberget, Haga och Korsberget.

Att bygga en tunnel under centrala Göteborg går inte att genomföra utan att vi både syns och hörs.

Vi jobbar för att så långt som möjligt minska alla störningar under byggtiden. Om du vill få en förvarning innan vi spränger, använd länken ”Sprängningar" på den här sidan.

Samtidigt som vi arbetar med att bygga Västlänkens tunnlar och stationer planerar vi för det som ska komma sen. Det handlar om installationer av bana, el, signalsystem och telekommunikation, så kallade BEST­-arbeten, som ser till att tågen slutligen kan börja rulla. Vi tar fram bygghandlingar och förfrågningsunderlag för de arbetena, och påbörjar i höst upphandlingen av BEST.

Karta över vårens arbeten i deletapp Centralen. Klicka på bilden för att se kartan i en större storlek. 

Gullberg

Här fortsätter vi tunneldrivningen för att bygga Västlänkens huvudtunnel. Tunneln blir cirka 100 meter lång och beräknas vara klar under sommaren 2021.

Kombiterminalen

Här fortsätter bygget av Västlänkens huvudtunnel för fullt. På Kruthusgatan kommer även ledningsarbeten att genom­ föras under våren eller sommaren.

Station Centralen

I området där Station Centralen kommer att ligga arbetar vi bland annat med att gjuta tågtunnelns botten och tak. Paral­lellt med gjutningarna pågår även installation av slitsmurar som bildar huvudtunnels väggar. I april eller maj blir vi klara med slitsmursarbetet. Vid Bergslagsgatan ska vi lägga om ledningar och påbörja byggnationen av ett utrymme för brandgasevakuering. Det är en säkerhetsåtgärd för att få bort eventuella rökgaser i stationsbyggnaden. Bergslagsgatan är därför stängd för genomfartstrafik i cirka tre år.

Södra Sjöfarten

I det här området arbetar vi med att färdigställa en av två sänkbrunnar som har byggts i delprojektet.

Nils Ericsonsgatan

Här ska vi arbeta med ledningsomläggningar och Nils Ericsonsgatan är stängd för genomfartstrafik till juni.

Bild på karta
Karta över vårens arbeten i deletapp Kvarnberget. Klicka på bilden för att se kartan i en större storlek. 

Kanaltorget och Maritiman

I det här området arbetar vi med förstärk­ningen av Götatunneln och omfattande bergschaktsarbeten för Väst­ länkens huvudtunnel. Bergarbeten pågår i höjd från Sankt Eriksgatan ner till Packhusplatsen. Arbetsmomenten som vi utför är bland annat borrning­ och sprängningsarbeten. I det här området kommer även förstärkning av berget med bultar att genomföras.

Packhusplatsen

I deletappens södra arbetsområde pågår mark­ stabiliserande åtgärder genom att installera kalkcementpelare och sätta styrväggar. Därefter påbörjar vi arbetet med installation av slits­ murar. Slitsmurarna är den konstruktion som ska bära det kommande tunneltaket.

Karta över vårens arbeten i deletapp Haga. Klicka på bilden för att se kartan i en större storlek. 

Otterhällan

Här bygger vi Västlänkens huvudtunnel, Haga nord. Våra arbeten norrut går försiktigt fram för att säkerställa att Länsresidenset, byggnadsminne sedan 1935, inte tar skada. Söderut, genom Otterhällan, passerar Västlänkens huvudtunnel ett antal underjordiska konstruk­ tioner, bland annat Kungsgaraget och Götatunneln, vilket gör att vi även här måste gå försiktigt fram.

Rosenlund

Vi ska bygga en tillfällig bro i anslutning till Skattehuset, över det blivande schaktet vid Rosenlundsgatan. Vi bygger bron för att vi ska kunna upprätthålla trafiken under tiden då vi bygger väggar och tak för Västlänkens huvudtunnel.

Pustervik

Under våren fortsätter arbetet med Station Haga i Pustervik och vi utför förberedande arbeten inför gjutning av nästa del av tunneltaket. Vi installerar bland annat slitsmurar och utför jetinjekte­ring för att täta utrymmet mellan berg och slitsmur.

Station Haga

Det är strax norr om Hagakyrkan som jordschaktet för station Haga går över från att byggas i jord till att byggas i berg. Men innan vi kan påbörja några bergarbeten för stationen behöver vi schakta oss ned cirka 27 meter under Parkgatans nivå. Schaktarbetet kommer att ske i etapper och inleds med att vi installerar spont.

Föreningsgatan

Här ska vi bygga ett ventilationsschakt. Under våren jobbar vi vidare med kärnborrning inför injektering. Schaktet byggs sedan med en sprängfri metod under våren och sommaren.

Linné

Vid årsskiftet nådde servicetunnel Linné korsningen för Väst­ länkens huvudtunnel. Servicetunneln är nu klar och kommer fortsätta användas för byggtrafik till dess att Västlänken är klar.

Landala

Cirka 60 meter under marken vid Södra Viktoriagatan pågår nu bygget av Västlänkens huvudtunnel, Haga syd. Härifrån kommer vi nu börja driva tunneln norrut mot station Haga och i ett senare skede även österut mot Korsvägen. Längs med huvudtunneln ska vi även bygga en parallell service­ och räddningstunnel.

Karta över vårens arbeten i deletapp Korsvägen. Klicka på bilden för att se kartan i en större storlek. 

Johanneberg

Här spränger vi ut flera servicetunnlar och teknik­utrymmen och vi når fram till Station Korsvägens läge under våren.

Korsvägen

Här sätts stora pålar, så kallade RD­-pålar, norr och söder om det blivande schaktet. RD­-pålarna bildar schaktväggar som tätas mot inläckande grundvatten. Jorden som ska grävas bort stabiliseras med kalkcementpelare. Shai Dahan gör färdigt sin muralmålning på brons västra sida under våren.

Liseberg

Bakom Rondo börjar vi anlägga slitsmurar som blir en del av Västlänkens huvudtunnel mellan Liseberget och Mölndalsån. Passagen under gångstråket på Liseberg påbörjas. I berget på Liseberg sprängs Station Korsvägens östra del ut fram till Korsvägen och Västlänkens huvudtunnel mot öster.

Mölndalsån

Stålpålar drivs ned på båda sidor av Mölndalsån och även i själva ån. Pålarna bildar väggar för jordschaktet som ska grävas.

Jakobsdal/Skår

Arbetstunneln i Jakobsdal/Skår blir klar under våren och vi börjar driva servicetunneln och Västlänkens huvudtunnel parallellt.

Almedal

Spontningen längs med sträckan där Västlänkens huvud­tunnel och betongtråg ska byggas avslutas under våren. Därefter sker en del tätning och markstabilisering innan grävningen av schaktet kan påbörjas. Längst norrut i Almedal påbörjas sprängningar av berget för skarven mellan tågtunneln i berg och i betong.