Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Ovanför de nya tågstationerna bygger Göteborgs stad ut knutpunkterna för övrig kollektivtrafik och utvecklar allmän plats i enlighet med detaljplanerna för de aktuella områdena. Visionsbild över station Korsvägen.

Västlänken och stadsutvecklingen

Vad betyder Västlänken och Olskroken planskildhet för Göteborg, för regionen och för stadsutvecklingen? Och hur går stadsutvecklingsarbetet vidare omkring våra stationer?

Göteborg växer med 142 personer i veckan. Då ökar trycket på infrastrukturen. För att möta tillväxten i Göteborg byggs nya bostads- och kontorshus, nya stadsdelar, ny bro över älven, ny tunnel under älven och en tågtunnel under staden.

Göteborg utvecklas från en stor småstad till en liten storstad och dessutom pendlar allt fler till staden än någonsin tidigare. Göteborg växer och Västlänken kommer att möta behoven både nu och i framtiden.

Bilderna för hur områdena kring våra stationer kommer att bli tar tydligare form och under 2019 blev det klart att detaljplanerna för områdena i anslutning till Haga och Korsvägen blivit antagna.

Peter Wannding som är kommunikationsansvarig för Västlänken i Göteborgs stad vet mer om vad de antagna detaljplanerna innebär för Göteborg.

Nu har detaljplanerna för Haga och Korsvägen vunnit laga kraft. Vad innebär en detaljplan?

En detaljplan visar hur marken får användas inom ett avgränsat område och den ger ramarna för prövning av bygglov, berättar Peter Wannding. Detaljplanen visar gator, parker och områden för bebyggelse, till exempel om marken får bebyggas med bostäder, skola, kontor med mera, eller om marken inte får bebyggas alls. Den visar också hur bebyggelsen får utformas, till exempel hur många våningar en byggnad får ha. Lagakraftvunna detaljplaner finns för Korsvägen och området runt station Haga. Detaljplanerna i Centralenområdet är ännu inte antagna.

Nu har vi detaljplaner – hur går arbetet vidare?

Station Centralen

I Centralenområdet är det två detaljplaner som möjliggör stationsanläggning ovan mark med tillhörande kontor och bostäder. Detaljplan Station centralen planeras att gå för granskning runt 2020 och detaljplan Norr om Nordstan planeras gå till samråd runt 2020. Parallellt med detta kommer staden starta upp en genomförande studie och förprojektering som kopplas ihop med detaljplanerna. Detta för att se på genomförbarhet och kunna lämna planeringsförutsättningar till Trafikverket. Vad gäller byggnation så kommer stadens anläggning i detta område byggas ut i etapper där det planeras att vara helt färdigställda runt 2026.

Station Haga

I Haga går staden vidare från förprojektering till detaljprojekteringen av allmän plats inklusive cykelgaraget med nedfartsramp som ska integreras i stationsanläggningen. Förprojekteringen genomfördes parallellt med detaljplaneprocessen för att staden skulle kunna lämna planeringsförutsättningar i ett tidigt skede till Trafikverket. Vad gäller byggnation så kommer stadens anläggningar byggas ut i etapper var på de första delarna kommer byggas av Trafikverket så som spåranläggningen redan nästa sommar och cykelgaraget med tillhörande ramp efter det. I stort sett hela projektet ovan mark som kopplar till detaljplanen planeras vara färdigställd runt 2024.

Station Korsvägen

I Korsvägen går staden vidare från förprojektering till detaljprojekteringen av allmän plats inklusive cykelgaraget med nerfartsramp som ska integreras i stationsanläggningen. Förprojekteringen genomfördes parallellt med detaljplaneprocessen för att staden skulle kunna lämna planeringsförutsättningar i ett tidigt skede till Trafikverket. Vad gäller byggnation så planerar staden att bygga ut anläggningarna ovan mark runt 2024 och dessa planeras vara färdigställda till runt 2026. Trafikverket kommer bygga nedfarten till stadens cykelgarage som kommer att integreras på mellanplan.

Vad betyder Västlänken för stadsutvecklingen?

Västlänken är en central pusselbit i stärkandet av kollektivtrafiken i staden, men framförallt i regionen, och för omställningen till ett mer hållbart resande. Västlänken banar väg för fler och smidigare tågresor. Genom tre nya tågstationer avlastas den lokala kollektivtrafiken som idag är alltför hårt centrerad till Brunnsparken och Drottningtorget. Genom att bygga ut spårkapaciteten under jord skapas istället för stadsutveckling ovan jord. Ovanför de nya tågstationerna bygger vi ut knutpunkterna för övrig kollektivtrafik och utvecklar allmän plats i enlighet med detaljplanerna för de aktuella områdena.

Hur tänker Göteborgs stad när det gäller stadsutveckling?

Göteborg ska utvecklas för att möta en fortsatt befolkningstillväxt, skapa en mer jämlik stad och få en till omställning till en mer hållbar mobilitet. Visionen är att skap en grön och nära storstad där fokus är att förtäta och bygga ihop staden över älven, där Älvstaden utgör kärnan. Vi ska göra plats för 150 000 nya göteborgare och bygga 80 000 nya bostäder och arbetsplatser. Samtidigt väntas Göteborgsregionen i stort fortsätta att växa. Vi bygger således för en stad där betydligt fler än idag kommer leva, verka och vistas. Det gör att antalet resor och transporter lär fortsätta att öka. Staden måste kunna möta behovet av ett fortsatt ökat resande samtidigt som resandet måste bli betydligt mer hållbart. Det handlar om använda stadens ytor på ett mer effektivt sätt genom en fortsatt omställning till kollektivtrafik, gång och cykel, att främja fordon med lägre energiförbrukning och att minska trafikens negativa påverkan på miljön och människors hälsa. 

Läs mer om Göteborgs stads stadsutveckling kopplat till Västlänkens stationsområden.