Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Västlänkens miljöarbete

Trafikverket lägger stor vikt vid miljön i arbetet med Västlänken.

Miljö handlar om samspelet mellan omgivningen och verkande människor, djur, växter eller andra organismer. Genom jordens växande befolkning och accelererad resursanvändning har trycket på miljön ökat, och de medföljande miljöproblemen har fått en ökad uppmärksamhet och prioritering i vårt samhälle.

Det är ofrånkomligt att ett stort infrastrukturprojekt som Västlänken påverkar miljön. Områdena Västlänken byggs genom består framför allt av uppbyggda eller anlagda miljöer, som hus och parker med bostäder och verksamheter där människor kan påverkas av projektet. Dessutom finns både kultur- och naturvärden kring sträckningen.

Trafikverket följer en fastställd process för att hantera miljöfrågor i våra projekt. Som en del av den processen har projektet gått igenom tre stora prövningar där miljökonsekvenserna av projektet har utretts. Du kan läsa mer om de prövningarna genom att följa länken längre ner på sidan. Utöver de lagstadgade prövningarna har Trafikverket tagit fram interna arbetssätt för att så långt som möjligt minimera de negativa miljökonsekvenserna av byggnationen.

Projekt Västlänken lägger stort vikt på sitt miljöarbete under både planering (projektering) och anläggande (produktion).

Inom projekt Västlänken har vissa åtgärder vidtagits för att minska projektets negativa miljöpåverkan och projektet arbetar kontinuerligt med miljöfrågan och försöker hitta åtgärder och lösningar som bidrar till att reducera projektets störningar på omgivningen. I kolumnen till höger eller genom att följa länkarna längst ner på denna sida kan du läsa om hur Västlänken arbetar med de största miljöfrågorna inom projektet.

Kontroll och uppföljning av miljöarbetet under byggskedet

Trafikverket arbetar med miljöfrågor i planeringsfaser, under byggskede och vi fokuserar också på hur miljön påverkas i och av färdig anläggning. För att följa upp att våra arbeten utförs korrekt och ger önskade resultat genomför vi olika typer av kontroller. Vi har upprättat kontrollprogram som beskriver vilka kontroller vi ska genomföra och vars resultat ska redovisas till tillsynsmyndigheterna, dessa kontrollprogram är en del i det tillstånd vi fått enligt miljöbalken (miljödomen).

Projektet genomför fler kontroller än vad som är kravställt i kontrollprogrammen. I vissa fall är det också så att vi ställer hårdare krav på våra entreprenörer än vad som står i våra kontrollprogram, då kontrollerar vi också att de hårdare ställda kraven uppfylls.

Projektet mäter och följer till exempel upp buller, vibrationer, luftkvalitet och vattenkvalitet. Se dokumentet ”Kontrollprogram buller, vibrationer, luftkvalitet och vattenkvalitet på den här sidan”.