Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Buller

Anläggandet av Västlänken kommer att medföra buller och vibrationer. Buller är allt oönskat ljud och förekommer i två former, dels som luftburet buller men även som stomljud.

Med luftburet buller menas direkt oönskat ljud som färdas som ljudvågor genom luften och uppfattas som störande. Luftburet ljud är alltså ljud som alstras ut i luften från ljudkällan. Anläggandet av Västlänken kommer medföra luftburet buller och det kommer sannolikt vara en av de mest påtagliga störningarna från bygget. Västlänkens arbetsområden återfinns i centrala Göteborg där det förekommer buller dagligen från trafik mm. men byggbuller kan urskilja sig och upplevas annorlunda. Exempelvis kommer buller från borrning, pålning och sprängning vara av en annan art än de som vanligen präglar ljudlandskapet och det kan då uppfattas som ännu mer störande än de andra bullerkällorna.

Med stomljud menas ljud som färdas i berg och byggnadsstommar och på det viset blir ett hörbart oönskat ljud. Stomljud uppstår vid arbete under mark, som sprängning och borrning i berg. Ljudet fortplantas i fasta material, exempelvis genom berg och upp genom byggnadernas stommar. Hur högt stomljudet upplevs beror på flera faktorer, som avstånd till bullerkällan, byggnadens grundläggning och bergets beskaffenhet (exempelvis sprickbildning).

 

Med buller avses alltså allt ljud som upplevs störande oavsett hur högt ljudet är. Det är inte möjligt att det bedrivs ett byggprojekt som Västlänken utan att buller uppstår, men för att minska störningarna har riktvärden för bullrande arbeten fastställts i projektets tillstånd. Riktvärdena är fastställda som ljudnivå i decibel och varierar beroende på tid på dygnet och verksamhet. Riktvärdena från domen redovisas i tabell nedan.

Luftburet buller och stomljud från byggverksamheten under anläggningsskedet ska begränsas så att den ekvivalenta ljudnivån inomhus som riktvärde inte överstiger:

  • 45 dB(A) i bostäder och arbetslokaler med tyst verksamhet helgfri måndag och fredag klockan 7.00–19.00
  • 40 dB(A) i undervisningslokaler helgfri måndag-fredag klockan 7.00–19.00
  • 35 dB(A) i bostäder helgfri måndag-fredag klockan 19.00–22.00
  • 35 dB(A) i bostäder lördag, söndag och helgdag klockan 7.00–19.00
  • 30 dB(A) i bostäder lördag, söndag och helgdag klockan 19.00–22.00
  • 30 dB(A) i bostäder alla dagar klockan 22.00–7.00

Den maximala ljudnivån inomhus får nattetid, klockan 22.00–7.00, som riktvärde inte överstiga 45 dB(A) i bostäder.

När vi trots åtgärder inte klarar riktvärdet för ljudnivån inomhus under helgfri måndag–fredag klockan 07 - 19 får vi, efter samråd med tillsynsmyndigheterna, överskrida ljudnivån. Efter kl 19 kan vi vid särskilda skäl söka dispens hos tillsynsmyndigheten för arbeten som överskrider.

Vad som anges för bostäder ska även gälla vårdlokaler och hotellrum. Bestämmelsen om maximala inomhusljudnivåer gäller dock endast vårdlokaler och hotellrum som används under natten, kl. 22.00 - 07.00.

Under byggnationen kommer det inte att vara möjligt att alltid hålla sig till riktvärdena. Därför har en rutin tagits fram som beskriver hur vi arbetar med buller i syfte att så långt möjligt att minska bullerpåverkan på tredje man. I första hand anpassas byggmetoderna, maskiner och transportvägar väljs för att begränsa buller. Därefter vidtas bullerdämpande åtgärder så som att maskiner kan förses med extra ljuddämpning för att dämpa ljudet vid källan samt bullerdämpande plank runt arbetsplatserna.

Framdriften kan också anpassas efter de rådande förhållandena vid en viss plats. Bland annat för vi samråd med känslig verksamhet för att exempelvis justera när arbetena utförs. Vi kan spränga mindre och oftare eller större och mer sällan, beroende på vad som är bäst för omgivningen.

Störningarna från stomljud är svåra att begränsa på annat sätt än att styra när arbetet utförs.

Du som bor eller har verksamhet inom 150 meter från våra arbeten kan få en förvarning cirka 30 minuter innan vi spränger i ditt närområde. Läs mer och anmäl dig här

Vi ska erbjuda närboende en tillfällig vistelse om våra arbeten överskrider riktvärdet fem dagar i följd, eller mer än fem dagar under en tiodagarsperiod. Berörda närboende kontaktas om möjligt tre veckor innan arbeten som överskrider riktvärdet startar.

Kontakt med berörda närboende sker, om möjligt, tre veckor innan arbetet påbörjas. I första hand försöker vi hitta tillfällig vistelse i ditt närområde och normalt blir det ett rum på hotell. Även om ni innan arbetena väljer att inte anta ett erbjudande om ersättningsboende, så är det när som helst under perioden arbetena pågår möjligt att ändra sig.

I de fall vi inte erbjuder tillfälligt boende, informerar vi närboende och verksamheter om de bullrande arbeten som riskerar att överskrida de uppsatta riktvärdena. Kontakten kan ske muntligen, digitalt eller riktade utskick. Information finns också på projektets webbsida.

Om du anser att du har rätt till tillfälligt boende, men inte erbjudits detta, kan du i första hand vända dig till Trafikverket, 0771 921 921. Om du fortfarande inte är nöjd med det erbjudande du fått av Trafikverket kan du kontakta länsstyrelsen i Västra Götalands län, som är tillsynsmyndighet och ansvarar för att följa upp vårt arbete.

Vi kommer göra mätningar och följa upp störningsanmälningar för att säkerställa att våra beräkningar stämmer och om inte, eventuellt vidta ytterligare åtgärder för att minska byggets påverkan på omgivningen.

Information om pågående och kommande bullrande arbeten går att läsa om under respektive deletapp här

Om du upplever att du störs av våra bullrande arbeten kan du vända dig till vår kontaktcenter på 0771 921 921

 

Arbetssätten med buller illustreras i nedan figur

Illustration arbetssätt buller

Läs mer i presentationen från huvudförhandlingen, buller och vibrationer